KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 28 d.  Nr. T-228

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos
2017-12-21 raštą Nr. 4-10-1062 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kovos su korupcija programos ir priemonių plano įvertinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-388 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vaclovas Andrulis