LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. X-745 61 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. XIV-1604

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Priežiūros institucija, nustačiusi arba turėdama pagrindą įtarti teisės aktų pažeidimus arba pensijų asociacijos veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė pensijų asociacijos veiklos stabilumui ir patikimumui arba visuomenės, pensijų fondo dalyvių ir (arba) išmokų gavėjų interesams, mutatis mutandis vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnyje nustatyta tvarka, taikoma teismo leidimams, turi teisę prašyti teismo nutartimi laikinai areštuoti asmenų turtą. Priežiūros institucijos prašymus areštuoti turtą nagrinėja pirmosios instancijos administracinis teismas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda