Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 5 d. Nr. 82

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pripažinti netekusiais galios 3.13 ir 3.14 papunkčius.

2.   Pakeisti 3.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.15.     licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išdavimą:                                

3.15.1.   teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas                                                                                                                   65

3.15.2.   teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas                                       124

3.15.3.   teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas   153“.

 

3.   Pakeisti 3.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.16.     licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:                                                                           

3.16.1.   kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų                                                                                                                                     28

3.16.2.   kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas                              29“.

 

4.   Pakeisti 3.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.17.     licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:                                                                                                   

3.17.1.   kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų                                                                                                                                   51

3.17.2.   kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas      69“.

 

5.   Pakeisti 3.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.18.     licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:    

3.18.1.   kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų                                                                                                                                   54

3.18.2.   kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas      81“.

 

6.   Pripažinti netekusiu galios 3.19 papunktį.

7.   Pripažinti netekusiu galios 3.65.4 papunktį.

8.   Pripažinti netekusiu galios 3.65.8 papunktį.

9.   Pripažinti netekusiu galios 3.66.4 papunktį.

10. Pripažinti netekusiu galios 3.66.8 papunktį.

11. Pripažinti netekusiu galios 3.67.4 papunktį.

12. Pripažinti netekusiu galios 3.67.8 papunktį.

13. Pripažinti netekusiu galios 3.68.4 papunktį.

14. Pripažinti netekusiu galios 3.68.8 papunktį.

15. Pripažinti netekusiu galios 3.69.4 papunktį.

16. Pripažinti netekusiu galios 3.69.8 papunktį.

17. Pripažinti netekusiu galios 4.288 papunktį.

18. Pripažinti netekusiu galios 4.330 papunktį.

19. Papildyti 4.3311 papunkčiu:

4.3311. netipinio transporto priemonės perdirbimo techninės dokumentacijos ir techninių sąlygų suderinimą        67“.

 

20. Pripažinti netekusiu galios 4.341 papunktį.

21. Pakeisti 4.354 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.354. mažos serijos nacionalinio transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikato išdavimą       144“.

 

22. Pripažinti netekusiu galios 4.356.1.1 papunktį.

23. Pakeisti 4.356.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.356.1.2       O3 klasės transporto priemonėms                                                          144“.

 

24. Pakeisti 4.359 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.359.   teisės atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą:         

4.359.1. suteikimą                                                                                                         434

4.359.2. suteikimo įforminimą, pasikeitus įmonės rekvizitams                                     14“.

 

25. Papildyti 4.3621 papunkčiu:

4.3621. teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus suteikimą                                                                      85“.

 

26. Papildyti 4.3622 papunkčiu:

4.3622. teisės vykdyti specialiųjų transporto priemonių bandymus ir (ar) tikrinimą suteikimą                     83“.

 

27.  Papildyti 4.3623 papunkčiu:

4.3623. techninės apžiūros kontrolieriaus:                                                                    

4.3623.1.         kvalifikacinio egzamino laikymą                                                             62

4.3623.2.         žinių patikrinimo egzamino laikymą                                                        54“.

 

28.  Pripažinti netekusiu galios 4.376 papunktį.

29.  Pripažinti netekusiu galios 4.390 papunktį.

30.  Pripažinti netekusiu galios 4.392 papunktį.

31.  Papildyti 4.4051 papunkčiu:

4.4051. įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo centrams:                      

4.4051.1.       išdavimą                                                                                                   116

4.4051.2.       pakeitimą                                                                                                  30“.

 

32. Pripažinti netekusiu galios 4.544.3 papunktį.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka