LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2022 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-828

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

tvirtinu Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-828

 

 

ParaMOS PARAIŠkų pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2022 metais GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1.

1.

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

 

 

1.1.

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2022-09-01

2022-10-31

1.2.

1.2

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

 

 

2.

2.

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

 

 

2.1.

2.1

Parama, skirta padėti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis:

 

 

2.2.

 

Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas

2022-03-01

2022-04-29

3.

3.

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

 

3.1.

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2022-01-03

2022-12-30

4.

4.

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

4.1.

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas:

 

 

4.1.1.

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (subsidijos)

2022-03-01

2022-04-29*

2022-08-01

2022-09-30

4.1.2.

 

Paramas investicijoms į žemės ūkio valdas (finansinės priemonės)

2022-08-01

2022-09-30

4.2.

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

2022-06-01

2022-06-30

4.3.

4.3

Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

 

 

4.3.1.

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

2022-04-01

2022-05-31

4.3.2.

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

 

 

4.4.

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

4.4.1.

4.4.1

Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

2022-05-02

2022-06-30

4.4.2.

4.4.2

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą

2022-04-01

2022-05-31

5.

5.

GAIVALINIŲ NELAIMIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PAVEIKTO ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR ATITINKAMOS PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

2022-03-01

2022-04-29

6.

6.

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

6.1.

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2022-06-01

2022-07-29

6.2.

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

 

 

6.3.

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams:

 

 

6.3.1.

 

Parama smulkiesiems ūkiams

2022-03-01

2022-03-31

6.3.2.

 

Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui)

2022-03-01

2022-03-31

6.4.

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

6.4.1.

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 

 

6.4.2.

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2022-07-01

2022-07-29

7.

7.

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

 

 

7.1.

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

7.1.1.

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 

 

7.1.2.

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

 

 

7.1.3.

7.2.3

Parama vietiniams keliams

 

 

7.2.

7.3

Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai

 

 

7.3.

7.6

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:

 

 

7.3.1.

7.6.1

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

 

 

7.3.2.

7.6.2

Tradicinių amatų centrų plėtra

 

 

8.

8.

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

8.1.

8.1

Miško veisimas

2022-03-01

2022-05-31

2022-09-01

2022-11-30

8.2.

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2022-05-02

2022-06-30

2022-10-03

2022-11-30

8.3.

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2022-04-01

2022-05-31

2022-11-03

2022-12-30

8.4.

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2022-03-01

2022-04-29

2022-10-03

2022-11-30

9.

9.

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

 

 

9.1.

9.1

Gamintojų grupių ir organizacijų įsteigimas žemės ūkio sektoriuje

2022-03-01

2022-03-31

10.

10.

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS**

 

 

10.1.

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

10.2.

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

10.3.

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

10.4.

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

10.5.

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

10.6.

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

10.7.

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

10.8.

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

10.9.

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

 

 

10.10.

10.10

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

 

 

10.11.

10.11

Dirvožemio apsauga

 

 

10.12.

10.12

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas

 

 

10.13.

10.13

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje

 

 

10.14.

10.14

Ražienų laukai per žiemą

 

 

10.15.

10.15

Tarpinių pasėlių auginimas ariamoje žemėje

 

 

10.16.

10.16

Ražienų laukai per žiemą

 

 

11.

11.

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS**

 

 

11.1.

11.1

2015–2016 m. paraiškos (parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo)

 

 

11.2.

11.2

2015–2016 m. paraiškos (parama ekologiniam ūkininkavimui)

 

 

12.

12.

SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS**

 

 

12.1.

12.1

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

12.2.

12.2

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

13.

13.

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ**

 

 

13.1.

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

13.2.

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

14.

16.

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

14.1.

16.1

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (projektų paraiškų teikimas)

2022-03-01

2022-08-31

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (galimybių studijų teikimas)

2022-03-01

2022-03-31

14.2.

16.3

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2022-09-01

2022-10-31

14.3.

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2022-07-01

2022-08-31

15.

17.

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

15.1.

17.1

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:

 

 

15.1.1.

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2022-03-01

2022-06-30

2022-09-01

2022-12-30

15.1.2.

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2022-01-03

2022-12-30

16.

19.

LEADER PROGRAMA

 

 

16.1.

19.1

Parengiamoji parama

2022-04-01

2022-05-31

16.2.

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

 

 

16.3.

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas:

 

 

16.3.1.

19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2022-02-01

2022-03-31

2022-06-01

2022-07-29

2022-10-03

2022-11-30

16.3.2.

19.3.2

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2022-02-01

2022-03-31

2022-06-01

2022-07-29

2022-10-03

2022-11-30

16.3.3.

19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2022-02-01

2022-03-31

2022-06-01

2022-07-29

2022-10-03

2022-11-30

16.4.

19.4

Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui

 

 

17.

20.

TECHNINĖ PAGALBA

 

 

17.1.

20.2

Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti

 

 

17.1.1.

 

Projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti

2022-02-01

2022-02-28

17.1.2.

 

Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti

2022-03-01

2022-03-31

2022-07-01

2022-07-29

2022-11-03

2022-11-30

18.

21.

Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

 

 

 

* Remiami žemės ūkio sektoriai: pieninė galvijininkystė; mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; kiaulininkystė; paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą; sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė. Augalininkystės sektorius neremiamas. Paraiškos teikiamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“.

 

** Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis.

_______________________