Logo  Description automatically generated

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos koregavimo nuo 2023 m. liepos 1 d.

 

2023 m. gegužės 29 d. Nr. O3E-713

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Ignitis“ 2023 m. gegužės 10 d. elektroniniu laišku (reg. Nr. R1-7066) ir 2023 m. gegužės 15 d. raštu Nr. SD-2023-167, AB „Klaipėdos nafta“ 2023 m. gegužės 12 d. raštu Nr. KN-194, AB „Amber Gird“ 2023 m. gegužės 15 d. raštu Nr. 7-103-664 pateiktą informaciją bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2023 m. gegužės 24 d. pažymą Nr. O5E-438 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos koregavimo nuo 2023 m. liepos 1 d.“, Taryba n u t a r i a:

1Nustatyti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 152,45 Eur/(MWh/parą/metus), taikomą nuo 2023 m. liepos 1 d.

2Įpareigoti UAB „Ignitis“ iki 2023 m. rugsėjo 1 d. pateikti Tarybai:

2.1.      Patikslintą UAB „Ignitis“ reguliavimo apskaitos sistemos tvarkos aprašą, kuriame būtų numatyti principai, pagal kuriuos ilgalaike suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) įsigijimo sutartimi įsigytas ataskaitinį laikotarpį išdujintas SGD kiekis, viršijantis SGD terminalo būtinąjį kiekį, ir su juo susijusios sąnaudos būtų priskiriami komercinei veiklai;

2.2.      Pakoreguotas 2022 m. sausio–gruodžio mėnesių ir 2022 metų gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitas, kuriose ataskaitinio laikotarpio išdujintas SGD kiekis, viršijantis SGD terminalo būtinąjį kiekį, ir su juo susijusios sąnaudos būtų priskiriami komercinei veiklai;

2.3.      Pakoreguotą 2022 m. reguliuojamos veiklos atskaitomybę, kurioje ataskaitinį laikotarpį išdujintas SGD kiekis, viršijantis SGD terminalo būtinąjį kiekį, ir su juo susijusios sąnaudos būtų priskiriami komercinei veiklai.

3Įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ iki 2023 m. rugsėjo 1 d. pateikti Tarybai patikslintą informaciją apie 2022 m. sausio–gruodžio mėnesiais SGD terminalo naudotojų išdujintus kiekius ir SGD kiekius technologinėms reikmėms pagal Metodikos 9 priedą taip, kad paskirtajam tiekėjui priskirtas išdujintas ir (ar perkrautas) SGD kiekiai ir su juos susiję paskirtajam tiekėjui priskirti SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoti SGD kiekiai būtų ne didesni nei SGD terminalo būtinasis kiekis ir su juo susiję SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoti SGD kiekiai.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                        Renatas Pocius