LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1557

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) yra sportininkas, dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporte, arba treneris, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, atvykstantys į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė