http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „DĖL ASMENŲ registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. 1K-372

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašą:

1.1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. Specializuotos ambulatorinės ir dienos stacionaro paslaugos, kurioms taikoma stebėsena, brangieji tyrimai ir procedūros – Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma jų laukimo eilių stebėsena, sąraše (priedas) išvardytos planinės paslaugos, kurioms gauti reikalingas gydytojo išduotas siuntimas.“

1.2. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. žurnale nurodyti paciento kreipimosi į ASPĮ datą, paciento registracijos eilės numerį, paciento vardą ir pavardę, gimimo metus, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto adresą. Taip pat privalo nurodyti ASPĮ, išdavusios siuntimą gauti specializuotas ambulatorines ar dienos stacionaro paslaugas, ar atlikti brangiuosius tyrimus bei procedūras, pavadinimą, siuntimo išdavimo datą bei numatytą paslaugos suteikimo datą ir prireikus įrašyti pastabas.“

1.3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14.   ASPĮ turi teikti TLK duomenis apie ASPĮ skyrius, kuriuose planinių stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilės trukmė viršija 60 kalendorinių dienų, nurodydama:

14.1.    ASPĮ skyriaus pavadinimą;

14.2.    paslaugos pavadinimą;

14.3.    operacijos ar procedūros pavadinimą;

14.4.    paslaugos laukimo eilės trukmę kalendorinėmis dienomis;

14.5.    paslaugos laukimo trukmės viršijimo priežastis.“

1.4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. TLK savo interneto svetainėse iki einamojo mėnesio 25 d. skelbia informaciją apie paslaugų laukimo eiles, kurią gauna iš savo veiklos zonos ASPĮ.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Draudimo plėtros departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                              Gintaras Kacevičius