LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ IR JŲ PRIEDŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. 1-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“, 6 punktu, Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“, 6 punktu ir Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 408 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, 7 punktu:

1T v i r t i n u pridedamas:

1.1. leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius ir jo priedo formą;

1.2. leidimo naudoti angliavandenilių išteklius ir jo priedo formą;

1.3. leidimo naudoti požeminio vandens išteklius ir jo priedo formą;

1.4. leidimo naudoti žemės gelmių ertmes ir jo priedo formą;

1.5. leidimo tirti žemės gelmes formą.

2P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 12 „Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 3 „Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                          Giedrius Giparas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

 

(leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius ir jo priedo forma)

 

 

 

(herbas)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS NAUDOTI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ, IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS, IŠTEKLIUS

 

 

_________________ Nr. _____

(data)

Vilnius

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė)

 

leidžiama naudoti * _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(suteikiamo naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies duomenys: adresas, pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre, išteklių rūšis)

 

privalo atlikti ** _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių tyrimai ir jų atlikimo terminas)

 

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

* Pildoma, kai leidimas naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išduodamas Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 4 ir 6 dalyje nustatytais atvejais.

** Pildoma, kai leidimas naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išduodamas Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju.


 

LEIDIMO NAUDOTI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ, IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS, IŠTEKLIUS NR. PRIEDAS

 

_________________ Nr. _____

(data)

 

 

I DALIS *

 

Žemės gelmių išteklius aprobavusi įstaiga, aprobavimo dokumento data ir numeris: ______________________________________________________________________________

 

Aprobuotų išteklių kiekis: _________________________________________________________

 

Skiriamų naudoti išteklių kiekis: ____________________________________________________

 

Skiriamas kasybos sklypas:

plotas: _____________________________________

numeris: ___________________________________

ribos (nurodomos pridedamame plane): ___________________________________

 

Išteklių naudojimo paskirtis: _______________________________________________________

 

Išteklių naudojimo apskaita: _______________________________________________________

 

Privaloma veiklą vykdyti vadovaujantis žemės gelmių naudojimo planu: ** _________________

 

______________________________________________________________________________

(sprendimo, kuriuo patvirtintas žemės gelmių naudojimo planas, data, numeris)

 

II DALIS ***

 

Išteklių tyrimų plotas: _____________________________________________________________

 

Išteklių tyrimų terminas: ___________________

 

Išteklių tyrimų vykdymo sąlygos: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

* Pildoma Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytais atvejais.

** Jeigu veikla vykdoma pagal naudojimo projektą, nurodomi naudojimo projekto duomenys.

*** Pildoma Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

 

 

 

(leidimo naudoti angliavandenilių išteklius ir jo priedo forma)

 

 

 

(herbas)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS

 

 

_________________ Nr. _____

(data)

Vilnius

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė)

 

leidžiama _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data, numeris ir pavadinimas, leidžiamos veiklos rūšis (-ys) ir suteikiamų naudoti angliavandenilių išteklių rūšis (-ys))

 

suteikiamo naudoti ploto duomenys __________________________________________________

(ploto ribos pagal 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94))

 

privalo atlikti* ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(prievolė atlikti angliavandenilių išteklių tyrimus paieškos ir (ar) žvalgybos etapais ir jų atlikimo terminas (-ai))

 

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

 

* Pildoma, kai skelbiant konkursą naudoti angliavandenilių išteklius buvo numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai.


 

LEIDIMO NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS NR. PRIEDAS

 

_________________ Nr. _____

(data)

 

Angliavandenilių telkiniai ir (ar) sankaupos ir (ar) kaupavietės ir jų išteklių kiekis (-iai), dokumento (-ų), kuriuo (-iais) apskaičiuoti ir (ar) patvirtinti išteklių kiekiai, data (-os), pavadinimas (-ai) ir numeris (-iai): ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Angliavandenilių išteklių naudojimo sąlygos: __________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Privaloma angliavandenilių išteklių naudojimą vykdyti vadovaujantis angliavandenilių išteklių naudojimo projektu (-ais): _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(nurodoma sprendimo (-ų), kuriuo (-iais) patvirtintas (-i) angliavandenilių išteklių naudojimo projektas (-ai), data, numeris)

 

Privalomų angliavandenilių išteklių tyrimų terminas: *___________________________________

 

Privalomi atlikti angliavandenilių išteklių tyrimo darbai, jų atlikimo terminai, metodai, apimtys, investicijos: *___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Privalomų angliavandenilių išteklių tyrimų vykdymo sąlygos: *___________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

* Pildoma, kai leidime naudoti angliavandenilių išteklius numatytas privalomų angliavandenilių išteklių tyrimų atlikimas.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

 

 

(leidimo naudoti požeminio vandens išteklius ir jo priedo forma)

 

 

 

(herbas)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS NAUDOTI POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIUS

 

 

_________________ Nr. _____

(data)

Vilnius

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė)

 

leidžiama naudoti ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(suteikiamos naudoti vandenvietės duomenys: adresas, vandenvietės pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre, požeminio vandens išteklių rūšis)

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 


 

LEIDIMO NAUDOTI POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIUS NR. PRIEDAS

 

_________________ Nr. _____

(data)

 

 

 

 

Išteklius aprobavusi įstaiga, aprobavimo dokumento data ir numeris: _______________________________________________________________________________

 

Eksploatacinis vandeningas horizontas (-ai): ___________________________________________

 

Aprobuotų išteklių kiekis (-ai): ______________________________________________________

 

Skiriamų naudoti išteklių kiekis (-ai): ________________________________________________

 

Išteklių naudojimo paskirtis: _______________________________________________________

 

Išteklių išgavimo kiekis: __________________________________________________________

 

Išteklių naudojimo apskaita: _______________________________________________________

 

Išteklių naudojimo sąlygos: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo sprendiniai, jeigu atliekamos poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros: ________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

 

 

(leidimo naudoti žemės gelmių ertmes ir jo priedo forma)

 

 

 

(herbas)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES

 

 

_________________ Nr. _____

(data)

Vilnius

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė)

 

leidžiama naudoti * _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(suteikiamos naudoti žemės gelmių ertmės duomenys: adresas, pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre)

 

privalo atlikti ** _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(žemės gelmių ertmių tyrimai ir jų atlikimo terminas)

 

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma, kai leidimas naudoti žemės gelmių ertmes išduodamas Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 4 ir 6 dalyje nustatytais atvejais.

** Pildoma, kai leidimas naudoti žemės gelmių ertmes išduodamas Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju.


 

LEIDIMO NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES NR. PRIEDAS

 

_________________ Nr. _____

(data)

 

 

I DALIS *

 

Ertmę aprobavusi įstaiga, aprobavimo dokumento data ir numeris: ______________________________________________________________________________

 

Aprobuotos ertmės ribos: __________________________________________________________

 

Ertmės paskirtis: _________________________________________________________________

 

Privaloma veiklą vykdyti vadovaujantis žemės gelmių naudojimo planu: _____________________

______________________________________________________________________________

(sprendimo, kuriuo patvirtintas žemės gelmių naudojimo planas, data, numeris)

 

II DALIS **

 

Ertmių tyrimų plotas: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Ertmių tyrimų terminas: ___________________________________________________________

 

Ertmių tyrimų vykdymo sąlygos: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

* Pildoma Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju.

** Pildoma Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

 

 

 

(leidimo tirti žemės gelmes forma)

 

 

 

(herbas)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

 

 

_________________ Nr. _____

(data)

Vilnius

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, adresas korespondencijai)

 

leidžiama atlikti _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų rūšis (-ys))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ _____________ _____________________

(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)