Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO               2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m.  gruodžio 20 d. Nr. TS-283

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu  Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 10.1.6 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Dainius Bardauskas