LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 3 d. Nr. V-2754

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo:

1.  Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. periodiniai – stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir socialinės globos įstaigų, turinčių institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims licenciją, darbuotojams, atitinkantiems Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ (toliau – Įsakymas Nr. V-2701), nustatytus kriterijus. Tyrimai atliekami įstaigos vadovo nustatytu dažnumu, atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);“.

2.  Pakeičiu 5.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5.2. nenustatyto periodiškumo – Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka įgijusiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims (toliau – gyventojai), norintiems atitikti Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus:“.

3.  Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai tyrimai:

6.2.1. vieną kartą ne anksčiau kaip po 120 dienų po vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos schemą Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1 papunktyje nurodytomis vakcinomis gyventojams, kurie nėra vakcinuoti sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze ar nėra sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (neturi diagnozės, patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu);

6.2.2. vaikams nuo 12 iki 16 metų.“

4.  Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6. kariams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose arba Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje;“.

5.  Pakeičiu 8.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.7. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose arba Medicinos centre;“.

6.  Pakeičiu 8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.8. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) – mobiliuosiuose punktuose, NVSPL arba Medicinos centre.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys