LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO  23 D. ĮSAKYMO NR. V-1537 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. V-1182

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“:

 

1Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 872 913,37 eurų (trijų milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų trylikos eurų ir 37 ct) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.“

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Aprašą 2019 ir 2020 metais numatoma skelbti: 2019 m. pirmąjį kvietimą, o 2020 m. tris kvietimus teikti paraiškas. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. IV ketvirtį. Antrasis kvietimas pagal Aprašą bus skelbiamas 2020 m. I ketvirtyje, trečiasis kvietimas bus skelbiamas 2020 m. III ketvirtyje, o ketvirtasis kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas 2020 m. IV ketvirtyje. Pirmajam 2019 m. kvietimui numatoma skirti iki 2 065 416 eurų (dviejų milijonų šešiasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų šešiolikos eurų) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Po pirmojo kvietimo teikti paraiškas likusi nepanaudota suma skiriama antrajam kvietimui teikti paraiškas 2020 m. I ketvirtyje. Nepanaudota antrojo kvietimo lėšų suma keliama į trečiąjį kvietimą 2020 m. III ketvirtį. Tuo atveju, kai kvietimų teikti paraiškas suma yra panaudojama per trečiąjį kvietimą teikti paraiškas 2020 m., ketvirtasis kvietimas teikti paraiškas 2020 m. IV ketvirtyje nėra skelbiamas. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, Įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime (netaikoma paskutiniajam kvietimui) numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Atsižvelgdama į Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

3.  Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.“

4. Papildau 291 punktu:

29. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė pagal trečiąjį ir ketvirtąjį kvietimus turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. 5V-230