LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-1000

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias sveikatos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.“

1.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Išvada apie tinkamumą vairuoti transporto priemones (nurodant kategoriją (-as) daroma, atsižvelgiant į Aprašo 3 lentelėje „Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę“ išvardytas ligas ir sveikatos problemas, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones, bei 5 lentelėje išvardytus apribojimus dėl medicininių priežasčių.“

1.3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti negali, raštu (arba elektroniniu būdu) informuoja savo sveikatos priežiūros įstaigos administraciją, o jos įgaliotas asmuo nedelsdamas elektroniniu būdu ir per 5 darbo dienas raštu informuoja policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą ar Lietuvos kelių policijos tarnybą apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės negali vairuoti traktorių ir (arba) savaeigių mašinų, o apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės negali vairuoti kitų transporto priemonių – valstybės įmonę „Regitra“. Informacija, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti negali, pateikiama nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir kito sveikatos patikrinimo laiką.“

1.4. Pakeičiu 3 lentelę:

1.4.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„MINIMALIOS SVEIKATOS TINKAMUMO NORMOS, TAIKOMOS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS VAIRUOTI IR VAIRUOJANTIEMS VARIKLIO VAROMĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ“.

1.4.2. Pakeičiu antraštinę pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę

(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)

Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai

1 grupė

2 grupė“

 

1.4.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

KLAUSA

1 grupė:

Esant klausos susilpnėjimui (vienos arba abiejų ausų), kai kalba girdima mažesniu kaip 5 m atstumu, gydytojas otorinolaringologas atlieka audiogramą. Jeigu geriau girdinčios ausies klausos sutrikimo laipsnis, esant 500 ir 1000 Hz dažniui, viršija 40 dB, būtina naudoti klausos ir susikalbėjimo pagalbinę priemonę (taikomas apribojimas 02).

2 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti klausos sutrikimų turintiems kandidatams į vairuotojus ar atnaujinti vairuotojams, atsižvelgiant į gydytojo otorinolaringologo išvadas; medicininių patikrinimų metu ypač atsižvelgiama į kurtumo laipsnį.

Jeigu geriau girdinčios ausies klausos sutrikimo laipsnis, esant 500 ir 1000 Hz dažniui, viršija 40 dB, būtina naudoti klausos ir susikalbėjimo pagalbinę priemonę (taikomas apribojimas 02).

Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 1 metų.

 

 

2.1.

Visiškas kurtumas, kurčnebylumas: H91.3, H91.9

PASTABA:

Individualiu sprendimu gydytojų komisija gali leisti vairuoti A, A1, A2, AM, B, B1 ir BE kategorijų transporto priemones.

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

2.2.

Lėtinis vienos arba abiejų ausų uždegimas, komplikuotas cholestestomos, granuliacijų, polipų, labirinto fistulės, taip pat nesant efekto po operacijos: H66.1, H66.2, H66.3, H66.4

PASTABA:

Po chirurginio gydymo, kai rezultatai geri, nėra svaigimo ir kontraindikacijų, sprendžiama individualiai.

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės“

 

1.4.4. Pakeičiu 7.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„7.10.

Protinis atsilikimas F70–F71

(dėl leidimo vairuoti A, A1, A2, AM, B, B1, BE kategorijų transporto priemones (be teisės užsiimti transporto ūkine veikla), traktorių, remiantis gydytojo psichiatro išvada, sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į praktinius vairavimo įgūdžius bei adaptacijos kokybę).

Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 3 metų.

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės“

 

1.4.5. Pripažįstu netekusia galios 1 pastabą.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2018 m. gruodžio 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga