r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. T-242(E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pavyzdiniais savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės  kultūros, švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų, menininkų, kūrėjų, religinių bendruomenių siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Sudaryti trejų metų laikotarpiui Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą šios

sudėties:

Andrius Almanis, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Ventos regioninio parko direktorius, deleguotas Akmenės rajono savivaldybės tarybos;

Sandra Ąžuolienė, Naujosios Akmenės miesto kamerinio choro asociacijos narė, deleguota Naujosios Akmenės miesto kamerinio choro asociacijos;

Valdas Bogavičius, Akmenės rajono latvių draugijos ‚Sakta“ pirmininko pavaduotojas, deleguotas Akmenės rajono latvių draugijos ‚Sakta“;

Sigita Gadžij, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo (šokis) mokytoja metodininkė, deleguota Savivaldybės  švietimo įstaigų;

Olijandas Jurevičius, Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonas,

Akmenės dekanato dekanas, deleguotas religinių bendruomenių;

Žydrūnė Kazlauskaitė, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choro „Cementininkas“ vadovė, muzikos vyresnioji mokytoja, deleguota Savivaldybės  kultūros ir švietimo įstaigų;

Daiva Kvaukienė, Akmenės rajono moterų klubo „Akmenietė“ narė, režisierė, deleguota

Akmenės rajono moterų klubo „Akmenietė“;

Marijus Lopaitis, Ventos muzikos mokyklos tėvų komiteto narys, deleguotas Ventos muzikos

mokyklos bendruomenės aktyvo;

Vita Martinaitienė, Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja, deleguota Savivaldybės administracijos;

Paulius Ratkevičius, menininkas, skulptorius, deleguotas Savivaldybės  tautodailininkų;

Janina Rekašienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, kuruojanti kultūrą, deleguota Savivaldybės administracijos;

Margarita Skabeikienė, Akmenės rajono Dabikinėlės kaimo gyventoja, nevyriausybinių organizacijų atstovė, deleguota rajono nevyriausybinių organizacijų;

Inga Suchodimcovienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos dailės mokytoja

metodininkė, deleguota rajono menininkų;

Ernesta Šmukštaitė, Simono Daukanto muziejaus vadovė, deleguota Akmenės krašto muziejaus bendruomenės;

Dalia Tenienė, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Ventos kultūros namų vadovė

kultūrinei veiklai, deleguota Savivaldybės kultūros centro bendruomenės;

Marija Urbonienė, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė, deleguota Savivaldybės kultūros centro bendruomenės;

Rima Urmonienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialo vyr. specialistė, deleguota Viešosios bibliotekos bendruomenės.

2Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatus (pridedama).

3Pripažinti netekusiais galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu patvirtintus Kultūros ir meno tarybos nuostatus (su visais vėlesniais pakeitimais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 28 d.

sprendimu Nr. T-242(E)

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatai reglamentuoja Savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau – Kultūros ir meno taryba) tikslus, uždavinius, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.

2. Kultūros ir meno taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, įgyvendinant Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kultūros politiką Savivaldybės teritorijoje.

3. Kultūros ir meno taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

4. Kultūros ir meno tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

5. Kultūros ir meno taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, religinėmis bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.

6. Kultūros ir meno tarybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 

7. Kultūros ir meno tarybos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ir kultūros bei meno kūrėjų organizacijų, siekiant įtraukti jas dalyvauti sprendžiant Savivaldybės kultūros politikos klausimus.

8. Kultūros ir meno tarybos uždaviniai:

8.1. analizuoti, svarstyti ir vertinti Savivaldybėje vykstančius kultūros ir meno procesus, kultūros plėtros galimybes, aktualiausias Savivaldybės kultūros problemas;

8.2. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl kultūros politikos gerinimo;

8.3. siekti aktyvesnio kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, meno kūrėjų, visuomenės atstovų dalyvavimo sprendžiant kultūros politikos klausimus;

8.4. vadovaujantis visų kultūros sričių lygiateisiškumu, skatinti kultūros ir meno raidą, rūpintis laisva žmogaus kūrybine raiška, jos individualumu, kultūros vertybėmis, menininkų ir kitų kultūros kūrėjų prestižu, Savivaldybės kultūros bei meno sklaida šalyje ir užsienyje.

9. Siekdama įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius, Kultūros ir meno taryba atlieka šias

funkcijas:

9.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus, kultūros plėtros

programas, analizuoja esančias programas ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai;

9.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai dėl:

9.2.1. kultūros politikos plėtros krypčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;

9.2.2. kultūros politikai įgyvendinti skirtų kultūros ir meno programų prioritetų nustatymo, turinio, projektų finansavimo tvarkos;

9.2.3. kultūros premijų, stipendijų steigimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo;

9.2.4. Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų tinklo optimizavimo;

9.2.5. nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apsaugos, priežiūros ir eksploatavimo;

9.2.6. kultūrinio turizmo programų skatinimo Savivaldybės teritorijoje;

9.2.7. teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių, kitų Lietuvos rajonų

kultūros institucijomis, meno asociacijomis galimybių;

9.3. inicijuoja Savivaldybės kultūros politikos padėties, kultūros poreikių tyrimus, kultūros

politikos stebėseną ir kokybės vertinimą;

9.4. dalyvauja svarstant Savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus Steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo;

9.5. svarsto kitus kultūros politikos klausimus, kuriuos pateikia Savivaldybės taryba,

Savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komitetas, Savivaldybės meras, Savivaldybės administracija, rajono visuomenė.

 

III SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Kultūros ir meno taryba turi teisę:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų;

10.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, Savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus;

10.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.

11. Kultūros ir meno taryba kasmet iki kovo 1 d. informuoja visuomenę apie savo veiklą. Informavimo tvarka nustatoma Kultūros ir meno tarybos darbo reglamente.

 

IV SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Kultūros ir meno tarybą sudaro 17 narių: rajono Savivaldybės tarybos narys (1), Savivaldybės administracijos specialistas-vyr. architektas (1), Savivaldybės administracijos kultūros specialistas, kuruojantis kultūrą (1), Savivaldybės  kultūros įstaigų atstovai (4), švietimo įstaigų atstovai (2), kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų atstovai (5), menininkų, kūrėjų atstovai (2), religinių bendruomenių atstovas (1).

13. Kultūros ir meno tarybos nario kadencija – 3 metai. Kadencijos pabaigoje keičiama trečdalis Kultūros ir meno tarybos narių. Kultūros ir meno tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip 2 kadencijos.

14. Kultūros ir meno taryba visų Kultūros ir meno tarybos narių dauguma renka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

15. Kultūros ir meno tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Kultūros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Kultūros ir meno tarybos darbą, pirmininkauja Kultūros ir meno tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą.

16. Kultūros ir meno tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.

17. Kultūros ir meno tarybos darbo reglamentą tvirtina Kultūros ir meno taryba savo pirmajame posėdyje.

18. Kultūros ir meno tarybos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Kultūros ir meno taryba nevykdo finansinės veiklos.

20. Kultūros ir meno tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________