LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „dĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 10 d. Nr. 3D-457

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Papildau 6.31 papunkčiu:

6.31. instruktažas – vadovaujamieji nurodymai, pamokymas, kaip atlikti užduotis, naudotis įranga, technika, mechanizmais, kuriais naudotis nereikalingas tam teisę suteikiantis dokumentas, ar programomis ir pan. (pvz., daugiafunkcio kopijavimo, skenavimo aparato naudojimo instruktažas, buhalterinės programos naudojimo instruktažas);“.

2.   Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.1 papunkčio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. VPS vykdytojos darbuotoju negali būti asmuo, tuo pačiu metu esantis VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo nariu;“.

3.   Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.3.

VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir kolegialaus VPS valdymo organo narių mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymai turi būti iš anksto suplanuoti, t. y. planuojamų mokymo renginių skaičius, mokymų valandų ir dalyvių skaičius turi atitikti patvirtintą metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą;

2. mokymų turinys turi būti tiesiogiai susijęs su VPS vykdytojos tinkamumo sąlygų vykdymu, atrankos kriterijų ir įsipareigojimų laikymusi, VPS vykdytojos atliekamomis VPS administravimo funkcijomis, VPS įgyvendinamų priemonių turiniu, horizontaliomis ES politikos sritimis – darniu vystymusi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis, ES konkurencijos teise;

3. mokymo paslaugas gali organizuoti pati VPS vykdytoja arba pirkti iš kitų mokymo paslaugų teikėjų arba organizatorių;

4. mokymų paslaugų teikimo sąlygos:

4.1. mokymo paslaugas gali teikti mokymo paslaugų teikėjai (nurodomos alternatyvos):

4.1.1. juridiniai asmenys, kuriems kvalifikacijos ir kompetencijos įrodymo dokumentai išduoti patikimų subjektų, t. y. Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.aikos.smm.lt) esančių juridinių asmenų, valstybės institucijų, valstybės įsteigtų viešųjų juridinių asmenų, kitų juridinių asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka yra išduota licencija ir (arba) leidimas mokyti pagal mokymų programas, atitinkančias planuojamų mokymų temą;

4.1.2. juridiniai asmenys, kuriems Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą;

4.1.3. juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo patvirtinimo“;

4.1.4. juridiniai asmenys, kuriems Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1423 „Dėl Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą;

4.1.5. juridiniai asmenys, kurie yra akredituoti pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“;

4.1.6. fiziniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokymų veiklą, užsiimantys ja pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Jeigu mokymų paslauga įsigyjama iš fizinio asmens, jis turi atitikti lektoriui keliamus reikalavimus, nustatytus šių lentelės 1.1.3 papunkčio 4.2 papunktyje;

4.2. Mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojų darbuotojai (nei perkančiosios organizacijos, nei kitos VPS vykdytojos). Mokymus vedantys lektoriai turi turėti tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką:

4.2.1. išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trejų) metų darbo patirtį srityje, pagal kurią vedami mokymai;

4.2.2. ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus būti vykdę ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo (-ų) mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) turiniu;

4.2.3. kėlę savo kvalifikaciją rengdami mokslines publikacijas, dalyvaudami seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse, kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose;

4.2.4. turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausę pirminius pedagoginių ir psichologinių žinių ir (arba) andragogikos (suaugusiųjų mokymo) kursus ir (arba) turėti ne mažiau kaip 3 (trejų) metų dėstymo aukštojoje mokykloje tema, susijusia su numatomo (-ų) mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) turiniu, patirtį;

4.3. tuo atveju, jeigu numatomi mokymai susiję su tradiciniais amatais, lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą;

4.4. paslaugos, susijusios su įsigyjamos įrangos, technikos mechanizmų, programų naudojimu, laikomos instruktažu. Šios paslaugos nėra laikomos mokymais;

4.5. mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5. apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki planuojamų mokymų pradžios VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamus mokymus. Informacija apie planuojamus mokymus Agentūrai siunčiama el. paštu, kurio adresas LEADERmokymai@nma.lt. Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, mokymuose planuojantys dalyvauti asmenys, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos;

6. tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomas didžiausias įkainis nustatomas vadovaujantis Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama www.esinvesticijos.lt.Tuo atveju, jeigu organizuojant mokymus būtinos ne visos bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio sudedamosios dalys, vadovaujamasi atskirų dalių įkainiais, nurodytais Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje.“

 

4.   Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.1.

VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos:

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. VPS įgyvendinimo viešinimui taikomos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), išskyrus Viešinimo taisyklių V skyrių „Didžiausios išlaidų viešinimo priemonėms sumos“.

2. VPS įgyvendinimo viešinimo priemonių išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur (be PVM) viso VPS įgyvendinimo metu.

3. Tinkamos finansuoti išlaidos ir tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai:

3.1. interneto svetainės sukūrimo, modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos. Išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti sąlygos:

3.1.1. interneto svetainė turi būti skirta informacijai, susijusiai su VPS įgyvendinimu, skelbti;

3.1.2. jeigu VPS vykdytoja interneto svetainės sukūrimo paslaugas yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos, interneto svetainės sukūrimo išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis; tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos interneto svetainės modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos. Ši nuostata gali būti netaikoma, jeigu VPS vykdytoja pagrindžia, kad naujos interneto svetainės sukūrimas dėl esamų techninių galimybių yra pigesnis pasirinkimas negu senosios modifikavimas (pagrindimas laikomas tinkamu, jeigu šių Taisyklių 13.2.1 papunkčio nustatyta tvarka pateikti 3 juridinių asmenų, kuriems interneto svetainių kūrimas yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomų kainų už paslaugas palyginimai (naujos interneto svetainės sukūrimo ir senosios modifikavimo));

3.1.3. jeigu VPS vykdytoja interneto svetainės sukūrimo paslaugų nėra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos arba taikoma šios lentelės 2.2.1 papunkčio 3.1.2 papunktyje nurodyta išimtis, tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos vienos interneto svetainės sukūrimo išlaidos per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį, taip pat interneto svetainės modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos;

3.2. plakatai, aiškinamieji stendai, informacinės lentos (tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai pateikiami Viešinimo taisyklėse);

3.3. viešinimo ir aktyvinimo renginiai (taikomi įkainiai, kai jie nustatyti Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt). Tuo atveju, jeigu planuojamos išlaidos, kurios nėra įtrauktos į Renginio organizavimo fiksuotą įkainį, tačiau nurodytos šios lentelės 2.2.1 papunkčio 3.3.1–3.3.5 papunkčiuose, jų kaina turi būti pagrįsta vadovaujantis šių Taisyklių 13.2 papunktyje nurodytais būdais. Tinkamos finansuoti išlaidos:

3.3.1. renginio vietos nuomos;

3.3.2. įrangos nuomos iš įrangos nuomos paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, jeigu VPS vykdytoja nėra konkrečios įrangos įsigijusi arba išsinuomojusi pagal šios lentelės 1.3.5 papunktyje;

3.3.3. maitinimo: kavos pertraukos, jeigu renginys trunka iki 4 val.; kavos pertraukos ir pietų, jeigu renginys trunka ilgiau negu 4 val.;

3.3.4. transporto (mikroautobuso arba autobuso) nuomos, įskaitant kurą, jeigu pagal renginio programą numatytas vietos projektų lankymas arba kita su VPS įgyvendinimo viešinimu susijusi mobili veikla;

3.3.5. atlyginimo renginio vedėjui (šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu organizuojamas renginys – konferencija. Renginio vedėju negali būti samdomas VPS vykdytojos darbuotojas arba vienasmenio ar kolegialaus organo narys, taip pat bet kurios kitos VVG darbuotojas arba vienasmenio ar kolegialaus organo narys;

3.4. informavimas spaudoje, per televiziją, radijo kanalais;

3.5. vaizdo, garso medžiaga;

3.6. popieriniai ir elektroniniai leidiniai;

3.7. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai, raštinės reikmenys su Viešinimo taisyklių reikalaujama EŽŪFKP atributika);

3.8. mobiliosios įrangos, reikalingos viešinimo ir aktyvinimo renginiams, įsigijimas (pvz., reprezentacinės palapinės, informaciniai stendai ir pan.).“

 

5.   Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.2.

potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymų turinys:

1.1. turi būti tiesiogiai susijęs su vietos projektų rengimu pagal konkrečias VPS priemones ir (arba) veiklos sritis, kurių rengimui reikia specifinių žinių;

1.2. negali būti susijęs su bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais. Bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais laikomi tie klausimai, kurie yra bendri visiems investicinės EŽŪFKP paramos gavėjams (pvz., paraiškos pildymo, mokėjimo prašymo pildymo, atsiskaitymo už projekto rezultatus tvarkos klausimai ir pan.). Mokymus ir konsultacijas bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais nemokamai turi teikti VPS vykdytojos darbuotojai (netaikoma mokymams, susijusiems su pirkimų organizavimu); 1.3. negali būti organizuojami instruktažai, nurodyti šios lentelės 1.1.3 papunkčio 4.4 papunktyje;

2. tinkamoms finansuoti maitinimo paslaugoms keliami reikalavimai:

2.1. ne daugiau kaip dvi kavos pertraukos per vieną mokymų dieną;

2.2. vieneri pietūs per vieną mokymų dieną, kai mokymų trukmė per vieną mokymų dieną – daugiau kaip 4 valandos.

3. kitos specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos nurodytos šios lentelės 1.1.3 papunkčio 1 ir 3–6 punktuose.“

 

6.   Papildau 15.61 papunkčiu:

15.61. instruktažo pravedimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai instruktažo paslauga įsigyjama su įranga, technika, mechanizmais, programomis;“.

7.    Pakeičiu XIV skyrių „VPS IR VPS PARAMOS SUTARTIES KEITIMAS“ ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

VPS IR VPS PARAMOS SUTARTIES KEITIMAS

 

81. VPS ir VPS paramos sutarties keitimas gali būti atliekamas VPS vykdytojos, Agentūros ir (arba) Ministerijos iniciatyva. VPS vykdytoja gali inicijuoti:

81.1. VPS paramos sutarties keitimą, kuris atliekamas pagal KPP administravimo taisyklių VIII skyriaus „Projektų įgyvendinimo priežiūra“ II skirsnio „Projektų ir paramos sutarties pakeitimai“ nustatytą procedūrą. Visi VPS paramos sutarties keitimai turi būti suderinti su Agentūra.

81.2. VPS keitimą, kuris atliekamas pagal KPP administravimo taisyklių VIII skyriaus „Projektų įgyvendinimo priežiūra“ II skirsnio „Projektų ir paramos sutarties pakeitimai“ nustatytą procedūrą (ties kiekvienos VPS dalies keitimu turi būti pateikiamas paaiškinimas, kodėl yra inicijuojami VPS keitimai ir kodėl jie yra būtini). Visiems VPS keitimams turi pritarti Agentūra. Patvirtinusi VPS keitimą Agentūra pateikia Ministerijai informaciją, susijusią su VPS keitimu.

82. Galimi VPS keitimai:

82.1. jeigu dėl pasikeitusios VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos keičiasi VVG teritorijos poreikiai (tokiu atveju turi būti tikslinama: VPS 2 dalis „VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizė“, VPS 3 dalis „VVG teritorijos SSGG“, VPS 4 dalis „VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioriteto tvarka“, taip pat kitos VPS dalys pagal poreikį). VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos pasikeitimas turi būti įrodomas statistiniais duomenimis, gyventojų poreikių tyrimo išvadomis. VVG teritorijos plėtros poreikių prioritetinės tvarkos keitimai galimi tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.2. jeigu yra pagrįstas poreikis tikslinti VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių aprašymus, VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių aprašymų keitimui taikomos sąlygos:

82.2.1. jeigu inicijuojamas konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos sričių aprašymo keitimas. Rekomenduojama, kad tokio pobūdžio keitimus VPS vykdytoja inicijuotų bent po vieno kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal siūlomą keisti VPS priemonę ir (arba) jos veiklos sritį, tačiau, jeigu VPS vykdytoja inicijuodama VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių aprašymų keitimus pagrindžia, kad pakeitimai turės teigiamos įtakos VPS, ji gali juos inicijuoti neatlikusi nė vieno kvietimo teikti vietos projektų paraiškas;

82.2.2. jeigu inicijuojamas VPS priemonės ir (arba) veiklos srities apibūdinimo keitimas, turi būti nurodyta inicijuojamo keitimo sąsaja su VPS prioritetais, paaiškinta, kokią pridėtinę vertę inicijuotas VPS keitimas turės VVG teritorijos poreikiams tenkinti;

82.2.3. jeigu inicijuojamas pagal VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį remiamo vietos projektų pobūdžio (pelno, ne pelno) keitimas, turi būti pateiktas paaiškinimas, kokią poveikį pakeitimai turės geresniems VPS įgyvendinimo rodikliams pasiekti (ypač susijusių su darbo vietų kūrimu);

82.2.4. jeigu inicijuojamas tinkamų paramos gavėjų sąrašo praplėtimas, turi būti pateikta informacija, įrodanti, kad siūlomų papildomų tinkamų paramos gavėjų teisinis statusas (juridinis ar fizinis asmuo) ir pobūdis (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija ir pan.) leidžia daryti išvadą, kad gali būti pateikti keli tarpusavyje konkuruojantys tokių pačių potencialių paramos gavėjų vietos projektai. Neleidžiama siaurinti tinkamų paramos gavėjų sąrašo, išskyrus atvejus, kai VPS vykdytoja nustato arba įtaria piktnaudžiavimo ar kito neteisėto veikimo ir (arba) neveikimo atvejus; apie tokius atvejus VPS vykdytoja privalo informuoti Agentūrą, kuri imasi laikinųjų VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonių (pvz., sustabdo tokių paramos gavėjų vietos projektų administravimą ir imasi įtariamų pažeidimų tyrimo, inicijuoja visų VPS keitimus ir pan.);

82.2.5. jeigu inicijuojami VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių tikslinių grupių keitimai, turi būti paaiškinta tikslinių grupių keitimo sąsaja su VPS tikslais ir VPS priemonės ir (arba) veiklos srities tikslais;

82.2.6. jeigu inicijuojami vietos projektų tinkamumo sąlygų keitimai, turi būti paaiškinta, pagal kokius dokumentinius ar kitus patikimus įrodymus bus tikrinama atitiktis joms (patikrinamumas) ir vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projektų įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu (kontroliuojamumas);

82.2.7. jeigu inicijuojami vietos projektų atrankos kriterijų keitimai, turi būti pagrįsta, kad jais sudaromos vienodos sąlygos potencialiems paramos gavėjams (objektyvumas), jie yra nediskriminuojantys, jais siekiama geriausios atitikties VPS prioritetams, priemonės tikslams; taip pat turi būti paaiškinta, pagal kokius dokumentinius ar kitus patikimus įrodymus bus vertinama atitiktis jiems;

82.2.8. jeigu inicijuojami didžiausios galimos paramos sumos vienam vietos projektui keitimai, turi būti paaiškinta, kokią įtaką pakeitimai turės siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių (ypač susijusių su darbo vietų kūrimu);

82.2.9. jeigu inicijuojami paramos lyginamosios dalies keitimai, turi būti paaiškinta, kokią įtaką pakeitimai turės siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių (ypač susijusių su darbo vietų kūrimu);

82.3. jeigu dėl pasikeitusios faktinės situacijos turi būti keičiamas VPS įgyvendinimo veiksmų planas (tokiu atveju turi būti tikslinama 10 VPS dalis „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“). Faktinės situacijos pasikeitimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie turi būti įrodomi dokumentais (pvz., nedarbingumo pažymos kopija, kai dėl užsitęsusios darbuotojo ligos neįvykdyti tam tikri VPS įgyvendinimo veiksmų plane nurodyti veiksmai);

82.4. jeigu dėl pasikeitusios faktinės situacijos turi būti keičiamas VPS finansinis planas pagal prioritetus ir priemones, VPS administravimo išlaidų finansinis planas arba indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus (tokiu atveju atitinkamai turi būti tikslinamas 11 VPS dalies „VPS finansinis planas“ 11.1 papunktis „VPS finansinis planas pagal prioritetus“ ir 11.2 papunktis „VPS finansinis planas pagal priemones“, 11.3 papunktis „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“, 11.4 papunktis „Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus“). Faktinės situacijos pasikeitimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie gali būti įrodomi dokumentais ir (arba) statistiniais duomenimis. Faktinės situacijos įrodymų nereikalaujama, jeigu VPS finansinio plano tikslinimai atliekami dėl skirtos mažesnės paramos sumos VPS įgyvendinti, negu nustatyta didžiausia galima paramos suma VPS įgyvendinti, nurodyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakyme Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“. Papildomai turi būti pateiktas pagrindimas, kad inicijuoti keitimai neturės neigiamos įtakos VPS priemonės, kuriai siūloma sumažinti lėšas, tikslams pasiekti;

82.5. jeigu dėl faktinių VPS įgyvendinimo rezultatų siekiama papildyti VPS įgyvendinimo rodiklius naujais arba padidinti esamų rodiklių reikšmes (tokiu atveju turi būti papildoma 12 VPS dalis „VPS įgyvendinimo rodikliai“). VPS įgyvendinimo rodiklių ir jų reikšmių pakeitimai galimi tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo. VPS vykdytoja negali inicijuoti planuotų sukurti naujų darbo vietų rodiklio mažinimo;

82.6. tam tikrų VPS dalių keitimai gali būti inicijuojami supaprastinta tvarka – pateikiant paaiškinimą, kodėl VPS keitimai yra daromi ir kodėl jie yra būtini:

82.6.1. VPS 1 dalis „VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija“;

82.6.2. VPS 6 dalis „VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis“;

82.6.3. VPS 7 dalis „VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS“;

82.6.4. VPS 8 dalis „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas“;

82.6.5. VPS 13 dalis „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“.

82.7. VPS vykdytoja gali inicijuoti 1 (vieną)   VPS keitimą per metus. VPS keitimai inicijuojami pildant VPS keitimo pagrindimo formą (VPS keitimo pagrindimo forma pateikiama Taisyklių 5 priede; ji turi būti teikiama per ŽŪMIS). VPS vykdytoja, atsižvelgdama į VPS keitimo apimtį, turi teisę prie VPS keitimo pagrindimo formos pateikti lyginamąjį visos VPS ar jos teksto dalies (ištraukos) variantą keitimų sekimo režimu (tokiu atveju VPS keitimo pagrindimo formoje pateikiama nuoroda į pridedamą dokumentą). VPS keitimai tvirtinami VPS vykdytojos nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai VPS keitimu kuriamos naujos arba naikinamos patvirtintos VPS priemonės ir (arba) jų veiklos sritys. Jeigu VPS keitimu kuriamos naujos arba naikinamos patvirtintos VPS priemonės ir (arba) jų veiklos sritys, VPS keitimus turi tvirtinti VPS vykdytojos visuotinis narių susirinkimas;

82.8. VPS keitimai, inicijuoti VPS vykdytojos, teikiami Agentūrai, kuri atlieka VPS keitimo tinkamumo vertinimą. VPS keitimo tinkamumo vertinimo metu Agentūra turi:

82.8.1. įvertinti, ar inicijuojami VPS keitimai nepanaikina VPS atitikties tinkamumo sąlygoms, nurodytoms VPS atrankos taisyklių VI skyriuje „VPS tinkamumo sąlygos“ (VPS keitimai, panaikinantys VPS atitiktį tinkamumo sąlygoms, neleidžiami);

82.8.2. įvertinti, ar inicijuojami VPS keitimai neturi įtakos VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo, atlikto pagal VPS atrankos taisyklių XIV skyriaus „VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ir paramos dydžio VPS įgyvendinti nustatymas“ nuostatas, metu paskirtų balų sumai:

82.8.2.1. jeigu inicijuoti VPS keitimai yra neutralūs VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu paskirtų balų sumai, laikoma, kad inicijuoti VPS keitimai yra tinkami skirtos paramos VPS įgyvendinti atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad iki tikslinio ar tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo pabaigos neleidžiama kurti naujų ir panaikinti esamų VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių, keisti VPS priemonių tikslų, VPS finansinio plano pagal VPS prioritetus, taip pat mažinti VPS įgyvendinimo rodiklių ir jų reikšmių, Agentūra, vertindama inicijuoto VPS keitimo atitiktį VPS atrankos kriterijams, nurodytiems VPS atrankos taisyklių 23–24 punktuose, turi teisę laikyti, kad inicijuotas VPS keitimas neturi įtakos suteiktų balų skaičiui pagal VPS atrankos kriterijus, nurodytus VPS atrankos taisyklių 23 punkte pateiktos lentelės 2.1–2.3 ir 2.5 papunkčiuose (kaimo vietovių VPS atveju) ir 24 punkte pateiktos lentelės 2.1–2.3 ir 2.5 papunkčiuose (dvisektorių VPS atveju);

82.8.2.2. jeigu dėl VPS vykdytojos inicijuoto VPS keitimo VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu būtų skirta mažiau balų, Agentūra turi perskaičiuoti paramos VPS įgyvendinti sumą ir ją atitinkamai sumažinti bei paklausti VPS vykdytojos, ar ji sutinka įgyvendinti VPS su sumažinta paramos VPS įgyvendinti suma (VPS keitimai, dėl kurių VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu būtų suteikta mažiau kaip 70 balų, neleidžiami). Jeigu VPS vykdytoja sutinka su siūloma sumažinta parama VPS įgyvendinti, laikoma, kad inicijuoti VPS keitimai yra tinkami skirtos paramos VPS įgyvendinti atžvilgiu. Jeigu VPS vykdytoja nesutinka su siūloma sumažinti parama VPS įgyvendinti, Agentūra atsisako tvirtinti VPS vykdytojos inicijuotus VPS keitimus;

82.8.2.3. jeigu dėl VPS vykdytojos inicijuoto VPS keitimo VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu būtų skirta daugiau balų, tokiu atveju paramos VPS įgyvendinti suma gali būti perskaičiuojama ją atitinkamai padidinant tik tuomet, kai rezerve, skirtame vietos projektams įgyvendinti pagal VPS, yra lėšų, dėl kurių panaudojimo nesudarytos VPS paramos sutartys. Sprendimai dėl paramos VPS įgyvendinti padidinimo gali būti priimami tik po tikslinio arba tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo.

83. Agentūra ir Ministerija turi teisę inicijuoti VPS ir VPS paramos sutarties keitimą dėl KPP ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių VPS įgyvendinimo tvarką, pakeitimų, taip pat nustačiusios VPS įgyvendinimo kontrolės ir patikrinimo trūkumų, siekiant tinkamai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 62 str. reikalavimus. Tokio pobūdžio keitimus atlieka VPS vykdytoja, Ministerijai ar Agentūrai raštu informavus, kad keitimus galima ar būtina atlikti. Patvirtintus VPS pakeitimus Agentūra pateikia Ministerijai.“

8.    Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas