NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. 1P-(1.3.)-489

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatų ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 17.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikaciją (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 1P-138 „Dėl Žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio turinio patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. 1P-177 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio ir lauko darbų brėžinio sutartinių ženklų patvirtinimo“;

2.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. 1P-184 „Dėl Žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio geoinformacinės duomenų bazės specifikacijos patvirtinimo“;

2.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1P-224 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio geoinformacinės duomenų bazės specifikacijos patvirtinimo;

2.5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 160 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų ir sprendinių brėžinio turinio patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. 1P-(1.3.)-37 „Dėl žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinių formų pavyzdžių patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

3.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymais pradėtų rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų ir žemės konsolidacijos projektų sprendinių brėžiniai baigiami rengti pagal šio įsakymo 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytų teisės aktų, galiojusių iki šio įsakymo įsigaliojimo, reikalavimus.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Daiva Gineikaitė