LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. A1-725

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.11.3 papunkčiu:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti 0,65 bazinės socialinės išmokos dydžio.“

2.2. Pakeičiu 34.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens, kuris, dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje, važiuoja į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, kelionės į įstaigą ir grįžimo iš jos darbo dienomis išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, asmens prašymu ir pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatydama pagal viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklės https://www.google.lt/maps (jei vietovė nerandama – https://www.maps.lt) duomenis, bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; kitą kelionės išlaidų dalį apmoka pats asmuo;“.

2.3. Pakeičiu 34.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.3.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo iš jos pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo vieną kartą per savaitę į namus ir grįžimo į įstaigą kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, asmens prašymu ir pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, atstumą nustatydama pagal viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklės https://www.google.lt/maps (jei vietovė nerandama – https://www.maps.lt) duomenis, likusią kelionės išlaidų dalį apmoka pats asmuo;“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis