HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

 

2017 m. spalio 2 d. Nr. D1-803

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 5 punktu, Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 20 punktu:

1. S k e l b i u kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (pridedama).

2. P a v e d u viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai iki 2018 m. kovo 14 d. įvertinti pagal šio Įsakymo 1 punkte nurodytą Kvietimą pateiktas paraiškas ir Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas


 

KVIETIMAS

TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PAGAL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMĄ

 

Paramos gavėjai

Daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas;

3. savivaldybės vykdomoji institucija.

4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Paraiška

1. Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Agentūra) nustatytos formos paraiška.

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, parengtas pagal paraiškos teikimo metu galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją.

3. Esamos būklės daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas.

4. Daugiabučio namo Nekilnojamojo turto registro išrašas.

5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio pavyzdinė forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) ir patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.

6. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu projekto įgyvendinimo administravimas pavedamas savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas.

Kvietimo lėšų suma

Investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti

150 mln. eurų

Valstybės biudžeto lėšos valstybės paramai teikti, kompensuojant investicijų dalį, tenkančią Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

50 mln. eurų

Išmokėjimo metai

2018–2019

Tinkamos finansuoti išlaidos

Programos priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Minimalūs reikalavimai projektams

Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi: ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Specialieji reikalavimai projektams

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Valstybės parama

Lengvatinis kreditas

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus.

100 procentų kompensuojant faktines išlaidas, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių

Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (įskaitant pastato energinio naudingumo sertifikatus prieš ir po projekto įgyvendinimo), techninis darbo projektas, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą ir projekto ekspertizę) parengti.

Statybos techninei priežiūrai vykdyti.

Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.

30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą

Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede.

10 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą

Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.

Pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama Pareiškėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su Agentūra.

Paraiškų vertinimas ir atranka

1. Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Jeigu per kvietime nurodytą terminą pateikta paraiškų, kurių bendra investicijų ir (ar) valstybės paramos lėšų suma viršija kvietimo lėšų sumą, taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. Šiuo atveju paraiškos atrenkamos pagal šiuos kriterijus:

2.1. prioritetinis kriterijus

Kvartalo energinio efektyvumo didinimas (teikiamos paraiškos turi būti įtrauktos į savivaldybės parengtą Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvartalų programa).

Prioritetinio kriterijaus balo apskaičiavimo tvarka

Kvartalo aktyvumas

K1 = DNs / DNKS + 1, kai

 

K1 – kvartalo atnaujinimo (modernizavimo) aktyvumo koeficientas;

DNs – kvartale esančių daugiabučių namų, kuriems parengti ir kvietimo metu pateikti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai, skaičius (įskaitant kvartale esančius jau atnaujintus (modernizuotus) daugiabučius namus);

DNKS – kvartale esančių daugiabučių namų skaičius

Pastaba: jeigu K1 < 1,25 prioritetinis Kvartalo energinio efektyvumo didinimo kriterijus netaikomas, o pateiktos paraiškos atrenkamos eilės tvarka pagal 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus.

Kvartalo efektyvumas

K2 = ESK / E∑SK + 1, kai

 

K2Kvartalo efektyvumo koeficientas;

ESK – suminis kvartalo skaičiuojamųjų šilumos energijos sąnaudų sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas;

E∑SK – suminis visų kvartalų skaičiuojamųjų šilumos energijos sąnaudų sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas.

Kvartalo aplinkosauga

K3 = COSK / CO∑SK + 1, kai

 

K3kvartalo aplinkosaugos koeficientas;

COSK – suminis kvartalo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų į atmosferą sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas;

CO∑SK – suminis visų kvartalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų į atmosferą sumažinimo dydis pagal pateiktas paraiškas.

Kvartalo intensyvumas

K4 = PSK / P∑SK + 1, kai

 

K4 – kvartalo intensyvumo koeficientas;

PSK – suminis kvartalo atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų naudingojo plotas pagal pateiktas paraiškas;

P∑SKsuminis visų kvartalų atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų naudingojo plotas pagal pateiktas paraiškas.

Kvartalo energinio efektyvumo didinimo atrankos kriterijų balai sumuojami ir reitinguojami bendro balo mažėjimo tvarka, pirmumą teikiant aukštesnį balą surinkusioms Kvartalų didinimo programoms.

2.2. aukštesnės nei C pastato energinio naudingumo klasės kriterijus

Taikomas, jeigu:

1. kvietimo metu nepateikta paraiškų, kurios įtrauktos į savivaldybių parengtas Kvartalų programas;

2. atlikus 2.1 papunktyje nurodyto prioritetinio kriterijaus atranką nepanaudojama visa kvietimo lėšų suma.

2.3. papildomi atrankos kriterijai

Taikomi, jeigu atlikus paraiškų atranką pagal 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus lieka neišnaudota kvietimo lėšų suma.

Efektyvumo

E = EIP / EIP + 1, kai

 

E – skaičiuojamųjų šilumos energijos sąnaudų sumažinimo palyginimo koeficientas;

EIP – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane nurodytas skaičiuojamasis metinis šilumos energijos sąnaudų sutaupymas (visam namui kWh/metus);

EIP – suminis visuose daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planuose (išskyrus investicijų planus, kurie atrinkti taikant 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus) nurodytas skaičiuojamasis metinis šilumos energijos sąnaudų sutaupymas (visam namui kWh/metus).

Aplinkosauginis

CO = COIP / COIP + 1, kai

 

CO – šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą sumažinimą palyginantis koeficientas;

COIP – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane nurodytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą sumažinimas (tūkst. t/metus);

COIP – suminis visuose daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planuose (išskyrus investicijų planus, kurie atrinkti taikant 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus) nurodytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą sumažinimas (tūkst. t/metus).

 

Atnaujinamas (modernizuojamas) plotas

P = PIP / PIP + 1, kai

 

P – atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų ploto palyginimo koeficientas;

PIP – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane nurodytas daugiabučio namo naudingasis plotas;

PIP – suminis visuose daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planuose (išskyrus investicijų planus, kurie atrinkti taikant 2.1 papunktyje nurodytą prioritetinį kriterijų) nurodytas daugiabučių namų naudingasis plotas

Papildomų atrankos kriterijų balai sumuojami ir reitinguojami bendro balo mažėjimo tvarka, pirmumą teikiant aukštesnį balą surinkusioms paraiškoms.

Pastaba:

1. Kriterijaus balas apskaičiuojamas apvalinant iki 1/10000 dalies.

2. Jeigu du ar daugiau paraiškų surenka vienodą kriterijaus balą, paraiškos reitinguojamas atsižvelgus į didesnį butų ir kitų patalpų savininkų pritarimą daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui).

Paraiškų reitingavimas ir finansuojamų projektų sąrašo sudarymas

Paraiškos reitinguojamos ir finansuojamų projektų sąrašas sudaromas Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.

Rezervinis projektų sąrašas

Paraiškos, kurios atlikus projektų atranką nepateko į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą. Šiame sąraše esantys projektai eilės tvarka gali būti perkeliami į finansuojamų projektų sąrašą, jeigu finansuojamų projektų sąraše esantis projektas teisės aktų nustatytais terminais nėra pradėtas įgyvendinti.

Rezerviniame sąraše esantys projektai, įvertinus einamųjų metų turimus ar planuojamus finansinius išteklius projektams finansuoti ir valstybės paramai teikti, eilės tvarka finansuojami kitais metais. Esant finansiniams ištekliams atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti ir (ar) valstybės paramai teikti, gali būti pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys, dėl projektų esančių rezerviniame sąraše įgyvendinimo, jose nustatant valstybės paramos išmokėjimo terminus.

Paraiškų teikimas

Terminas

Nuo 2017-11-01 iki 2018-02-01.

Vieta

viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228, Vilnius, tel. (8 5) 270 5455, el. p. info@betalt.lt.

Paraiškos teikiamos tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

Skaičius

Neribojamas.

 

________________