Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Sostinės regionO ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionO suDARYMO

 

2016 m. sausio 6 d. Nr. 5
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Sudaryti šiuos regionus:

1.1. Sostinės regioną iš Vilniaus apskrities savivaldybių;

1.2. Vidurio ir vakarų Lietuvos regioną iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių.

2Pavesti:

2.1. Lietuvos statistikos departamentui:

2.1.1. iki 2016 m. vasario 1 d. – informuoti Europos Komisiją apie šiuo nutarimu sudarytus regionus pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 196) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 868/2014 (OL 2014 L 241, p. 1), 5 straipsnio 1 dalies b punktą;

2.1.2. 2017 m. sausio 1 d. – pradėti parengiamuosius darbus, skirtus statistinei informacijai rengti pagal šiuo nutarimu sudarytus regionus;

2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – atliekant veiksmus, susijusius su Europos struktūrinių ir investavimo fondų veiklos rezervui skirtų lėšų peržiūra ir naudojimu po 2019 metų, atsižvelgti į šias aplinkybes:

2.2.1. Sostinės regione esančius vidinius socialinius ir ekonominius skirtumus, siekiant užtikrinti pradėtų vykdyti Sostinės regione nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonių ilgalaikį poveikį tolygiai ir tvariai plėtrai, atsižvelgiant į kintančią ekonominę, socialinę, demografinę šio regiono ir (arba) šio regiono atskirų ūkio šakų (sektorių) būklę;

2.2.2. Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl 2021–2027 metų daugiametės finansinės programos ir prognozuojamus nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis galimybių pokyčius Sostinės regione, taip pat Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, siekiant padėti regionams prie jų prisitaikyti;

2.2.3. Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl 2021–2027 metų daugiametės finansinės programos ir prognozuojamus atskirų ūkio šakų (sektorių) tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis statuso pokyčius, siekiant prioritetiškai spręsti Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono atskirų ūkio šakų (sektorių) savitas regionines ir vietines problemas ir tam naudoti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal 2014–2020 metų daugiametę finansinę programą, jeigu atitinkamų ūkio šakų (sektorių) tinkamumas finansuoti Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione pasikeis nuo 2021 metų;

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir savivaldybėmis – iki 2019 m. gruodžio 31 d. pakeisti Sostinės regione vykdomas integruotas teritorijų plėtros programas ir (prireikus) atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentus, atsižvelgiant į šio nutarimo 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytas aplinkybes.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis