LIETUVOS RESPUBLIKOS

SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. IX-413 1, 2, 3, 11, 111, 12, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 16 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. XIII-1334

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos įgijimą, praktikos sąlygas, teises, pareigas ir atsakomybę, slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Slaugos specializacija – papildomos sveikatos apsaugos ministro nustatytos specializuotos slaugos srities bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo, arba akušerio kompetencijos turėjimas.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos ir slaugos specializacijos įgijimas ir kompetencijos nustatymas

1. Bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus slaugos ar akušerijos studijų programas. Išplėstinės praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos gydytojus rengiančiame universitete slaugos magistrantūros studijų programą ir išlaikius kvalifikacinį egzaminą.

2. Slaugos specializaciją aukštojoje mokykloje įgyja bendrosios praktikos slaugytojai arba išplėstinės praktikos slaugytojai, arba akušeriai, baigę pasirinktos specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programą. Specializuotų slaugos sričių sąrašą ir specializuotų slaugos sričių neformaliojo švietimo programų reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. Bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių kompetencijos reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) pagal kompetenciją teikti medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atvejais.“

 

5 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 111 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, vaistus (vaistinius preparatus), kurių sąrašą ir šių vaistų (vaistinių preparatų) skyrimo sąlygas nustato sveikatos apsaugos ministras;“.

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, vaistus (vaistinius preparatus), kurių sąrašą ir šių vaistų (vaistinių preparatų) skyrimo sąlygas nustato sveikatos apsaugos ministras;“.

2. Papildyti 12 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka teikti gimdyvei gimdymo priežiūros paslaugas namuose, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ir akušerio profesinės kompetencijos vertinimas ir atsakomybė

1. Bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kompetenciją vertina ir slaugos ar akušerijos praktikos klaidas nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas, išplėstinės praktikos slaugytojas ar akušeris už profesinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 16 straipsniu

Papildyti Įstatymą 16 straipsniu:

16 straipsnis. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje slaugos ir (ar) akušerijos paslaugas, privalo būti slaugos administratorius, atliekantis slaugos praktikos ir (ar) akušerijos praktikos valdymo funkcijas.

2. Slaugos administratoriumi gali būti asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenciją.

3. Slaugos administratoriaus atliekamas slaugos praktikos ir (ar) akušerijos praktikos valdymo funkcijas nustato sveikatos apsaugos ministras, o jų įgyvendinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė