LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2015 M. kovo 19 D. ĮSAKYMO

nR. 1v-200/v-62 „Dėl asmens tapatybės kortelės ir paso IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 1V-316/V-129

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 1, 3, 4, 9 bei 10 dalimis ir 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB,“.

2. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai pilietis pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus aprašo 101, 12–17 punktuose ir X skyriuje nurodytus atvejus.“

2.2. Papildome 101 punktu:

101. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino užsienio valstybėse atvejais, kai dėl užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų nėra galimybės atvykti į Migracijos departamentą ar į konsulinę įstaigą, dokumentai dėl paso išdavimo ar keitimo konsulinei įstaigai gali būti pateikiami registruotuoju paštu arba per kurjerį, jeigu užtikrinamos visos šios sąlygos:

101.1. piliečiui, kuriam išduodamas ar keičiamas pasas, jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienų metų amžiaus) ir jis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai;

101.2. dėl dokumentų pateikimo iš anksto elektroninių ryšių priemonėmis susitarta su konsuline įstaiga, kuriai bus teikiami dokumentai;

101.3. aprašo 19 punkte nurodyti piliečio, kuriam išduodamas ar keičiamas pasas, duomenys yra Gyventojų registre;

101.4. asmens, teikiančio dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo, ir piliečio, kuriam išduodamas ar keičiamas pasas, tapatybe įsitikino konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas nuotoliniu būdu aprašo 25.21 papunktyje nustatyta tvarka.“

2.3. Papildome 102 punktu:

102. Aprašo 101 punkte nustatyta tvarka pateiktas prašymas išduoti (pakeisti) pasą nagrinėjamas, konsulinio pareigūno sprendimas išduoti ar pakeisti pasą priimamas, užsakymas dėl paso išrašymo perduodamas, išrašytas pasas konsulinei įstaigai, taip pat piliečiui, konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu išsiunčiamas aprašo IV–VI skyriuose nustatyta tvarka.

Piliečiams nuo 12 metų amžiaus, jei dokumentai dėl paso išdavimo ar keitimo buvo pateikti aprašo 101 punkte nustatyta tvarka, išduodamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių galiojantis pasas.“

2.4. Papildome 111 punktu:

111. Jeigu dokumentai dėl paso išdavimo pateikiami aprašo 10¹ punkte nustatyta tvarka, pilietis turi pateikti:

111.1. užpildytą prašymą išduoti (pakeisti) pasą (1b priedas):

111.1.1. prašymo išduoti (pakeisti) pasą 1–10 eilutėse turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys;

111.1.2. prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje:

111.1.2.1. turi būti nurodyti prašymą išduoti (pakeisti) pasą teikiančio asmens kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris) ir paso gavėjo adresas;

111.1.2.2. jei pateikiami dokumentai dėl paso išdavimo piliečiui iki vienų metų amžiaus, kuriam asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas anksčiau nebuvo išduotas, – turi būti nurodyti aprašo 12 punkte nustatyti piliečio tapatybę patvirtinančio asmens duomenys, jo parašu patvirtinta piliečio asmens tapatybė ir tai, kad pateiktos nuotraukos yra šio piliečio;

111.2. aprašo 11.2, 11.6 ir 11.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka;

111.3. aprašo 11.5 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkančias nuotraukas;

111.4. konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, o jeigu pilietis atleidžiamas nuo konsulinio mokesčio – atleidimą nuo konsulinio mokesčio patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų kopijas, patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka;

111.5. apmokėtą paso išsiuntimo konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu voką, adresuotą gavėjui, arba siuntimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.“

2.5. Pakeičiame 18 punktą ir jį išdėstome taip:

18. Dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo nepriimami, jeigu jie pateikiami nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

Jei aprašo 101 punkte nustatyta tvarka teikiant dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo konsulinei įstaigai nėra pateikiami visi aprašo 111 punkte nurodyti duomenys ir (ar) dokumentai arba pateikti dokumentai nėra tinkamai parengti, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie tai informuoja dokumentus pateikusį asmenį ir nurodo terminą trūkumams pašalinti. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.“

2.6. Papildome 25.21 papunkčiu:

25.21. jei dokumentai dėl paso išdavimo ar keitimo pateikti aprašo 101 punkte nustatyta tvarka:

25.21.1. įsitikinti asmens, pateikusio dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo aprašo 101 punkte nustatyta tvarka, ir piliečio, kuriam išduodamas ar keičiamas pasas, tapatybe nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis nepertraukiamo tiesioginio vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis, vieno tiesioginio vaizdo perdavimo metu, atliekant šiuos veiksmus:

25.21.1.1. stebint asmens veido atvaizdą iš priekio (atvaizde turi matytis asmens veidas, atvaizdas privalo būti aiškiai matomas ir atskiriamas nuo aplinkoje esančių objektų), identifikuojamas asmens veido bruožų tapatumas su jo veido atvaizdu Gyventojų registre ir su prašymu pateiktose nuotraukose, taip pat pateiktų dokumentų nuotraukose fiksuoto asmens veido bruožais; gali būti pateikta papildomų nurodymų asmeniui pakeisti veido atvaizdo poziciją, nusiimti galvos ar veido dangalą, akinius ar kitus objektus, trukdančius tinkamai užfiksuoti veido atvaizdą;

25.21.1.2. sutikrinant duomenis, įrašytus prašyme išduoti (pakeisti) pasą ir pateiktuose dokumentuose, su Gyventojų registre esančiais duomenimis apie asmenį;

25.21.1.3. užduodant asmeniui su jo tapatybe susijusių klausimų, kurių atsakymų teisingumą galima patikrinti Gyventojų registre ir kitose konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui prieinamose informacinėse sistemose;

25.21.2. jei atliekant tapatybės patvirtinimą nuotoliniu būdu kyla problemų dėl nepakankamos vaizdo, garso kokybės ar kitų aplinkybių, kurios neleidžia įsitikinti asmens tapatybe, arba kyla pagrįstų abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės, nutraukti tapatybės patvirtinimo procedūrą ir informuoti asmenį, kad asmens tapatybės patvirtinimui jis turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                   Agnė Bilotaitė

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                               Gabrielius Landsbergis