LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATALPŲ KŪDIKIAMS ŽINDYTI IR PERVYSTYTI ĮRENGIMO REIKALAVIMų PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. V-640

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 3.7 punktu:

1. T v i r t i n u Patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo reikalavimus (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. V-640

 

 

PATALPŲ KŪDIKIAMS ŽINDYTI IR PERVYSTYTI ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo reikalavimai (toliau − reikalavimai) nustato patalpų, skirtų kūdikiams žindyti ir pervystyti (toliau – patalpa), įrengimo viešojo naudojimo pastatuose reikalavimus.

2. Reikalavimai privalomi juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems ar kapitališkai remontuojantiems Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, 4 priede nurodytus viešojo naudojimo pastatus, kuriuose būtina įrengti patalpas, bei kontroliuojančioms institucijoms.

3. Reikalavimų nuostatos kultūros paveldo statiniuose (patalpose) taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams, nustatytiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PATALPų ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

5. Patalpos durys turi būti su durų fiksavimo mechanizmu ir ne mažesnio kaip 100 cm pločio, kad būtų galima lengvai įvažiuoti su kūdikio vežimėliu.

6. Patalpoje turi būti pakankamai vietos kūdikio vežimėliui.

7. Patalpos sienų ir grindų paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, atsparūs drėgmei, dezinfekcinėms priemonėms.

8. Į patalpą turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

9. Patalpoje turi būti ne žemesnė nei 20 oC oro temperatūra.

10. Jeigu patalpa nėra vėdinama natūraliai, turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema.

11. Patalpoje bendras dirbtinio apšvietimo lygis turi būti ne mažesnis kaip 100 lx.

12. Jeigu patalpoje yra langas (-ų), turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.).

13. Patalpoje turi būti pervystymo stalas, 2 kėdės su atlošais ir ranktūriais, praustuvė (pakankamo dydžio, kad būtų galima apiprausti kūdikį), skysto muilo ir jo dozatorius, dezinfekcinės priemonės rankoms bei pervystymo stalo paviršiui dezinfekuoti ir jos dozatorius, popierinių rankšluosčių ar servetėlių, atliekų surinkimo talpa su pedalu ir dangčiu, kabykla viršutiniams drabužiams.

14. Patalpoje esantys baldai ir įrenginiai turi būti saugūs, tvarkingi, pagaminti iš lengvai valomų, drėgmei ir dezinfekcinėms priemonėms atsparių medžiagų.

15. Patalpos dezinfekcijai turi būti naudojamos valymo ir dezinfekcijos priemonės, atitinkančios 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167 p. 1) nustatytus reikalavimus. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas.

16. Patalpoje esanti atliekų surinkimo talpa turi būti ištuštinama jai prisipildžius, bet ne rečiau kaip kartą per dieną, jai užsiteršus – plaunama vandeniu ir dezinfekuojama.

17. Patalpoje neturi būti nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų.

18. Draudžiama patalpas įrengti tualetų patalpose.

 

______________________