LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL KINO TEATRŲ IR KINO KLUBŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1184

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3.1. užtikrinti, kad uždarose erdvėse renginiuose būtų užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, sporto ir fizinio aktyvumo specialistų ar instruktorių, renginio organizatorių ir aptarnaujančio personalo) skaičius neviršytų 150 asmenų, o atvirose erdvėse – 300 asmenų;“.

1.2. Pakeičiu 1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3.2. užtikrinti, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai eilėse prie bilietų tikrinimo, aptarnavimo vietų, prie įėjimo į renginio vietą ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, būtų ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis, o atvirose erdvėse – ne didesnėmis nei 10 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis ir laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito ar nuo kitų asmenų grupių;“.

1.3. Pakeičiu 1.3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3.9. renginį žiūrovai ir (ar) dalyviai stebėtų tik iš sėdimųjų vietų, susodinimas vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ir už žiūrovo esančios vietos nebūtų užimtos. Šis reikalavimas netaikomas šio sprendimo 1.3.12 papunktyje numatytu atveju ir kai organizuojamos gyvūnų parodos;“.

1.4. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. žiūrovai ir (ar) dalyviai (išskyrus atlikėjus ar sportininkus) bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio metu dėvėtų medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Renginio organizatoriai privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo kontrolę viso renginio metu. Kaukių leidžiama nedėvėti:

1.4.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.4.2. šio sprendimo 1.3.1papunktyje numatytu atveju atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus). Jei negalima užtikrinti, kad asmenys išlaikys 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų, išskyrus numatytas išimtis, renginio organizatorius privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo kontrolę;“.

1.5. Pakeičiu 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.13. prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama. Šis reikalavimas netaikomas šio sprendimo 1.3.1papunktyje numatytu atveju;“.

1.6. Pakeičiu 1.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.14. užtikrinti, kad žiūrovai renginio vietoje nevartotų maisto ir gėrimų. Šis reikalavimas netaikomas šio sprendimo 1.3.1papunktyje numatytu atveju.“

1.7. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis renginių metu dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti:

2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2.2. šio sprendimo 1.3.1papunktyje numatytu atveju atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys