HERB21

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Įsakymas

DĖL NUORODŲ Į STANDARTUS SKELBIMO TEISĖS AKTŲ REGISTRE

 

2018 m. liepos 31 d. Nr. V-67
Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi ir 2018 m. birželio 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu dėl nuorodos į darnųjį standartą EN 1621-4:2013 „Apsauginė motociklininkų apranga nuo mechaninio smūgio. 4 dalis. Pripučiamieji motociklininkų apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012:

1. P a p i l d a u darniųjų standartų sąrašą, patvirtintą Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-28 „Dėl darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre“, įrašant nuorodą į Lietuvos standartą LST EN 1621-4:2013 „Apsauginė motociklininkų apranga nuo mechaninio smūgio. 4 dalis. Pripučiamieji motociklininkų apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

2. Į p a r e i g o j u Organizacinį standartų skyrių paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Rimantas Sanajevas