KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. balandžio 26 d. Nr. T-95

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano 2015 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis