vALSTYBINĖ kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-233

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 punkto nuostatą ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. birželio 26 d. pažymą Nr. O5E-188 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktų formas (toliau – patikrinimo aktai):

1.1. 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių, kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (1 priedas);

1.2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(2 priedas);

1.3. 6/10 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (3 priedas);

1.4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(4 priedas);

1.5. 110 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (5 priedas);

1.6. 330 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(6 priedas);

1.7. Operatyvinio dispečerinio valdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomojo tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(7 priedas);

1.8. Skirstomojo tinklo 110/10 kV įtampos, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (8 priedas);

1.9. Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(9 priedas);

1.10. Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (10 priedas);

1.11. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (11 priedas);

1.12. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(12 priedas);

1.13. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (13 priedas);

1.14. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (14 priedas);

1.15. Naftos ir naftos produktų magistralinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (15 priedas);

1.16. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (16 priedas);

1.17. Ūkio subjektų energetikos objektų ir įrenginių, kurie naudoja gamtines dujas energijai gaminti ir tiekti visuomeniniams ir gyventojų poreikiams tenkinti, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (17 priedas);

1.18. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (18 priedas);

1.19. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(19 priedas);

1.20. 330 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (20 priedas);

1.21. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas (21 priedas);

1.22. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (22 priedas);

1.23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (23 priedas);

1.24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (24 priedas);

1.25. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (25 priedas);

1.26. AB „ORLEN LIETUVA“ elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (26 priedas);

1.27. AB „ORLEN LIETUVA“ naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (27 priedas);

1.28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (28 priedas)

1.29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (29 priedas);

1.30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (30 priedas);

1.31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (31 priedas);

1.32. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas (32 priedas);

1.33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (33 priedas);

1.34. Suskystintų naftos dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (34 priedas);

1.35. Suslėgtų gamtinių dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (35 priedas);

1.36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (36 priedas);

1.37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (37 priedas);

1.38. Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (38 priedas);

1.39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(39 priedas);

1.40. Ūkio subjektų, turinčių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, patikrinimo aktas (40 priedas);

1.41. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (41 priedas).

2.Įpareigoti:

2.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau –Taryba) skyrių vedėjus užtikrinti, kad jų vadovaujamų skyrių įgalioti darbuotojai, vykdydami energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimus, naudotų 1 punkte nurodytus patikrinimo aktus;

2.2. Tarybos skyrių įgaliotus darbuotojus 1 punkto papunkčiuose nurodytus patikrinimo aktus registruoti Tarybos dokumentų valdymo sistemoje, teritorinių skyrių patikrinimų aktų registruose ir saugoti teisės aktais nustatytą terminą dokumentacijos plane nurodytoje byloje. Užpildant naujo dokumento registravimo kortelę, būtina nurodyti patikrintų energetikos įrenginių sektorių (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) ir prisegti skenuotą patikrinimo aktą.

3. Pavesti Tarybos įgaliotiems darbuotojams, atlikus patikrinimą, pagal patikrinimo akto formą ir nustačius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, vadovaujantis Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261, 21 punktu, surašyti privalomąjį vykdyti nurodymą ir, jei reikia, taikyti administracinio poveikio priemones.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

1 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

0,4 KV ĮTAMPOS ORO, ORO KABELIŲ IR KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                          telefono ir fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Techninė dokumentacija

1.1.

0,4 kV įtampos oro linijos (toliau – OL)

1.1.1.

Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus OL projektavimo dokumentus? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

1.1.2.

Ar įrenginių savininkas turi OL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

1.1.3.

Ar įrenginių savininkas turi OL faktines elektros grandinių schemas? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

1.1.4.

Ar įrenginių savininkas turi OL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

1.2.

0,4 kV įtampos oro kabelių linijos (toliau – OKL)

1.2.1.

Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus OKL projektavimo dokumentus? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

1.2.2.

Ar įrenginių savininkas turi OKL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

1.2.3.

Ar įrenginių savininkas turi OKL faktines elektros grandinių schemas? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

1.2.4.

Ar įrenginių savininkas turi OKL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

1.3.

0,4 kV įtampos kabelių linijos (toliau – KL)

1.3.1.

Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus KL projektavimo dokumentus? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

1.3.2.

Ar įrenginių savininkas turi KL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

1.3.3.

Ar įrenginių savininkas turi KL faktines elektros grandinių schemas? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

1.3.4.

Ar įrenginių savininkas turi KL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

1.3.5.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT p 11 p.)

 

 

 

 

1.3.6.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 3 p.)

 

 

 

 

1.3.7.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

2.

Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas

2.1.

0,4 kV įtampos OL

2.1.1.

Ar eksploatavimo metu OL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? (TET 65 p.)

 

 

 

 

2.1.2.

Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67.1 p.)

 

 

 

 

2.1.3.

Ar avarijoms ir gedimams laiku pašalinti yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga? (TET 912 p.)

 

 

 

 

2.1.4.

Ar atliekamos eksploatuojamų OL periodinės apžiūros? (TET 1133 p.)

 

 

 

 

2.1.5.

Ar energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka atliekamos neeilinės OL apžiūros po stichinių reiškinių kurie galėjo sukelti pažeidimus linijose? (TET 1135 p.)

 

 

 

 

2.1.6.

Ar visi defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

2.1.7.

Ar OL trasos būklės ir atstumų nuo laidų iki želdinių defektai bei defektai, keliantys grėsmę žmonėms ar galintys pažeisti įrenginius, šalinami nedelsiant? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

2.1.8.

Ar OL remontuojamos pagal nustatytus terminus? (TET 1139 p.)

 

 

 

 

2.1.9.

Ar OL linijoje šalinami defektavimo ir matavimų metu nustatyti defektai? (TET 1139 p.)

 

 

 

 

2.1.10.

Ar rekonstravus arba atlikus OL remontą, taip pat eksploatacijos metu ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų, tikrinamos jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos? (TET 1216 p.)

 

 

 

 

2.1.11.

Ar OL linijų remontas atliekamas kompleksiškai, tai yra suremontuojant visus vienu metu išjungtus įrenginius? (TET 1145 p.)

 

 

 

 

2.1.12.

Ar patikrinami 2 % OL įžemintųjų atramų įžemintuvų, atkasant gruntą pasirinktinai ne rečiau kaip kas 12 metų? (EĮBNAA 525 p.)

 

 

 

 

2.1.13.

Ar matuojama įžemintuvo varža OL su pakartotinu nulinio laido įžeminimu ne rečiau kaip kas 12 metų? (TET 1217.4 p.)

 

 

 

 

2.1.14.

Ar OL sumontavus, rekonstravus ir suremontavus įžemintuvus, matuojama įžemintuvų varža? (TET 1217.1 p.)

 

 

 

 

2.1.15.

Ar OL apsauga nuo trumpojo jungimo srovių atitinka nustatytus reikalavimus? (TET 1180 p.)

 

 

 

 

2.1.16.

Ar OL, maitinančios nutolusius vartotojus, apsaugotos nuo perkrovų? (EĮRAAĮT 17.5 p.)

 

 

 

 

2.1.17.

Ar OL priartėjant prie automobilių kelių ar juos kertant, atstumas nuo OL laidų iki kelio ženklų ir juos laikančių lynų ne mažesnis kaip 1 m? (ELIĮT 280 p.)

 

 

 

 

2.1.18.

Ar po OL laidais esantys kelio ženklus laikantys lynai yra įžeminti, o jų įžeminimo įrenginio varža ne didesnė kaip 10 W (omų)? (ELIĮT 280 p.)

 

 

 

 

2.1.19.

Ar OL laidai troleibusų kontaktinių tinklų užimtoje zonoje yra virš kontaktinio tinklo laikančiųjų lynų ir nėra nutiesti lygiagrečiai virš kontaktinio tinklo laidų? (ELIĮT 281.2 p.)

 

 

 

 

2.1.20.

Ar OL netiesiamos per mokyklų, stadionų ir sporto kompleksų teritorijas? (ELIĮT 284 p.)

 

 

 

 

2.1.21.

Ar atstumas nuo labiausiai įlinkusių OL iki kelių (gatvių) važiuojamosios dalies paviršiaus yra ne mažesnis kaip 6 m? (ELIĮT 256 p.)

 

 

 

 

2.1.22.

Ar atstumai nuo OL iki laivybai nenaudojamų upių ir vandens telkinių vandens paviršiaus, esant aukščiausiam jo lygiui, yra ne mažesnis kaip 3 m, o iki ledo – nemažesnis kaip 6 m.? (ELIĮT 260 p.)

 

 

 

 

2.1.23.

Ar vertikalusis atstumas nuo OL iki RL (LRTL) laidų arba kabelių sankirtos tarpatramyje, esant didžiausiam įlinkiui, yra ne mažesnis kaip 1,25 m? (ELIĮT 266 p.)

 

 

 

 

2.1.25.

Ar OL apsaugai įrengtų saugiklių lydukai kalibruoti? (EĮBNAA 502 p.)

 

 

 

 

2.1.26.

Ar elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo nėra statomi, remontuojami, rekonstruojami arba griaunami statiniai? (ETAT 16.1 p.)

 

 

 

 

2.1.27

Ar elektros tinklų apsaugos zonose nėra sandėliuojamos medžiagos ir kuriama ugnis, t. p. ar nėra įrengtos sporto, žaidimų aikštelės, stadionai, turgavietės, viešojo transporto sustojimo vietos, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikštelės? (ETAT 19.2 p., 19.3 p.)

 

 

 

 

2.2.

0,4 kV įtampos OKL

2.2.1.

Ar eksploatavimo metu OKL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? (TET 65 p.)

 

 

 

 

2.2.2.

Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OKL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67.1 p.)

 

 

 

 

2.2.3.

Ar avarijoms ir gedimams laiku pašalinti yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga? (TET 912 p.)

 

 

 

 

2.2.4.

Ar atliekamos eksploatuojamų OKL periodinės apžiūros? (TET 1133 p.)

 

 

 

 

2.2.5.

Ar energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka atliekamos neeilinės OKL apžiūros, po stichinių reiškinių, kurie galėjo sukelti pažeidimus linijose? (TET 1135 p.)

 

 

 

 

2.2.6.

Ar visi defektai ir pakitimai, pastebėti OKL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

2.2.7.

Ar OKL trasos būklės ir atstumų nuo laidų iki želdinių defektai bei defektai, keliantys grėsmę žmonėms ar galintys pažeisti įrenginius, šalinami nedelsiant? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

2.2.8.

Ar OKL remontuojamos pagal nustatytus terminus? (TET 1139 p.)?

 

 

 

 

2.2.9.

Ar OKL linijoje šalinami defektavimo ir matavimų metu nustatyti defektai? (TET 1139 p.)

 

 

 

 

2.2.10.

Ar rekonstravus arba atlikus OKL remontą, taip pat eksploatacijos metu ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų, tikrinamos jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos? (TET 1216 p.)

 

 

 

 

2.2.11.

Ar OKL linijų remontas atliekamas kompleksiškai, tai yra suremontuojant visus vienu metu išjungtus įrenginius? (TET 1145 p.)

 

 

 

 

2.2.12

Ar patikrinami 2 % OKL įžemintųjų atramų įžemintuvų, atkasant gruntą pasirinktinai ne rečiau kaip kas 12 metų? (EĮBNAA 525 p.)

 

 

 

 

2.2.13.

Ar matuojama įžemintuvo varža OKL su pakartotinu nulinio laido įžeminimu ne rečiau kaip kas 12 metų? (TET 1217.4 p.)

 

 

 

 

2.2.14.

Ar OKL sumontavus, rekonstravus ir suremontavus įžemintuvus, matuojama įžemintuvų varža? (TET 1217.1 p.)

 

 

 

 

2.2.15.

Ar OKL apsauga nuo trumpojo jungimo srovių atitinka nustatytus reikalavimus? (TET 1180 p.)

 

 

 

 

2.2.16.

Ar OKL, maitinančios nutolusius vartotojus, apsaugotos nuo perkrovų? (EĮRAAĮT 17 p., 17.5 p.)

 

 

 

 

2.2.18.

Ar po OKL, nutiestomis per miškus ir želdinius, medžių šakos neliečia oro kabelių? (ELIĮT 299 p.)

 

 

 

 

2.2.19.

Ar OKL trasa, joje baigus vykdyti numatytus darbus, sutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti? (TET 1142 p.)

 

 

 

 

2.2.20.

Ar atliekamas OKL gelžbetoninių atramų stiebų ir ramsčių defektų parametrų tikrinimas? (EĮBNAA 582 p.)

 

 

 

 

2.2.21.

Ar ant OKL atramų 1,7–3 m aukštyje nuo žemės pažymėti atramų eilės numeriai? (ELIĮT 226 p.)

 

 

 

 

2.2.22.

Ar atstumas nuo labiausiai įlinkusių OKL iki kelių (gatvių) važiuojamosios dalies paviršiaus yra ne mažesnis kaip 5,5 m? (ELIĮT 294 p.)

 

 

 

 

2.2.23.

Ar horizontalusis atstumas nuo daugiausia atlenktų OKL iki balkonų, terasų ir langų ne mažesnis kaip 1 m, iki aklinų sienų ne mažesnis kaip 0,15 m, o iki stogo atbrailos ne mažesnis kaip 0,5 m? (ELIĮT 295 p.)

 

 

 

 

2.2.24.

Ar atstumas nuo OKL (tiesiamų ant gamybos paskirties pastatų stogų, išskyrus pastatus, kuriuose gali įvykti sprogimų ir kilti gaisrų) iki stogų ne mažesnis kaip 2 m? (ELIĮT 296 p.)

 

 

 

 

2.2.25.

Ar susikertant OKL su aukštesnės kaip 1000 V įtampos OL, atstumas tarp OKL ir OL laidų ne mažesnis kaip 1,62 m? (ELIĮT 303 p.)

 

 

 

 

2.2.26.

Ar OKL apsaugai įrengtų saugiklių lydukai kalibruoti? (EĮBNAA 502 p.)

 

 

 

 

2.2.27.

Ar elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo nėra statomi, remontuojami, rekonstruojami arba griaunami statiniai? (ETAT 16.1 p.)

 

 

 

 

2.2.28.

Ar elektros tinklų apsaugos zonose nėra sandėliuojamos medžiagos ir kuriama ugnis, t. p. ar nėra įrengtos sporto, žaidimų aikštelės, stadionai, turgavietės, viešojo transporto sustojimo vietos, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikštelės? (ETAT 19.2 p., 19.3 p.)

 

 

 

 

2.3.

0,4 kV įtampos KL

2.3.1.

Ar eksploatavimo metu KL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? (TET 65 p.)

 

 

 

 

2.3.2.

Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67.1 p.)

 

 

 

 

2.3.3.

Ar avarijoms ir gedimams laiku pašalinti yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga? (TET 912 p.)

 

 

 

 

2.3.4.

Ar atliekami KL izoliacijos varžos matavimai po remonto? (EĮBNAA 542 p.)

 

 

 

 

2.3.5.

Ar KL apkrovos matuojamos energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? (TET 1167 p.)

 

 

 

 

2.3.6.

Ar energetikos įrenginio savininkas nustatęs KL apžiūrų tvarką? (TET 1168 p.)

 

 

 

 

2.3.7.

Ar KL apžiūrų metu nustatoma movų būklė? (TET 1168.1 p.)

 

 

 

 

2.3.8.

Ar KL apžiūrų metu nustatoma kabelių trasos būklė? (TET 1168.2 p.)

 

 

 

 

2.3.9.

Ar KL apžiūrų metu nustatoma kabelių tvirtinimo atramose būklė? (TET 1168.3 p.)

 

 

 

 

2.3.10.

Ar neurbanizuotų teritorijų nedirbamose žemėse KL tiesiuose trasos ruožuose ne rečiau kaip kas 500 m, posūkių, sankirtų su keliais, geležinkeliais ir požeminiais statiniais abiejose pusėse ir sankirtų su melioracijos grioviais vietose įrengti požeminių komunikacijų atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

2.3.1.

Ar ne kabelių inžineriniuose statiniuose mažesniame nei 2 m aukštyje nuo žemės ar grindų esantys nešarvuoti kabeliai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų (loviais, kampiniais, vamzdžiais ir pan.)? (ELIĮT 120 p.)

 

 

 

 

2.3.12.

Ar darbuotojų, dirbančių KL, saugai ir sveikatai užtikrinti kabeliai atjungiami (išjungiami), elektriškai iškraunami ir įžeminami atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa? (SEEĮT 143 p.)

 

 

 

 

2.3.13.

Ar kasant KL trasose, nenaudojami kyliniai kūjai ir kitos smūginės mašinos arčiau kaip 5 m iki kabelių, o žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis nepriartinamas prie kabelių arčiau kaip 15 cm? (SEEĮT 144 p.)

 

 

 

 

2.3.14.

Ar atkastų KL duobės ir tranšėjos aptveriamos ir pakabinami įspėjamieji ženklai? (SEEĮT 146 p.)

 

 

 

 

2.3.15.

Ar atkasti kabeliai ir jų movos įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais? (SEEĮT 146 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. ETAT – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

3. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. EĮRAAĮT – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

5. ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

6. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

7. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

8. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                         (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant _________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

                         atstovo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

        (Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)                  (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

2 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

6/10 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?

 

 

 

 

2.

Ar įgyvendintos avarijų ar sutrikimų tyrimų metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti?

 

 

 

 

3.

Elektrotechnikos darbuotojai (toliau – ED), vykdantys oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus:

3.1.

Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

3.3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

3.4.

Ar parengti ED pareiginiai nuostatai ir ar darbuotojai yra supažindinti su šiais nuostatais? (TET 58 p.)

 

 

 

 

3.5.

Ar suteiktos ED operatyvinio valdymo teisės? (TET 1352.2 p.)

 

 

 

 

3.6.

Ar ED aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? (SEEĮT 8 p.)

 

 

 

 

4.

OL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos ir reglamentai:

4.1.

Ar parengtos eksploatuojamų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

5.

OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:

5.1.

Ar sudaryti daugiamečiai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67.1 p.)

 

 

 

 

5.2.

Ar atliekami darbai pagal sudarytus daugiamečius OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? (TET 67.1 p.)

 

 

 

 

5.3.

Ar atliekamos periodinės eksploatuojamų OL apžiūros? (TET 1133 p.)

 

 

 

 

5.4.

Ar atliekamos neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros? (TET 1133 p. ir 1135 p.)

 

 

 

 

5.5.

Ar OL defektai ir pakitimai įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

5.6.

Ar šalinami OL defektai? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

5.7.

Ar eksploatuojant OL vadovaujamasi ETAT reikalavimais ir kontroliuojama, kaip jų laikomasi? (TET 1128 p.)

 

 

 

 

5.8.

Ar iš OL proskynų periodiškai iškertami krūmai ir apgenėjamos šalia jų augančių medžių šakos nustatytame proskynų plotyje? (TET 1129 p.)

 

 

 

 

5.9.

Ar OL proskynos išvalomos taip, kad jose nekiltų gaisrai? (TET 1129 p.)

 

 

 

 

5.10.

Ar ne OL proskynose augantys medžiai, galintys užvirsti ant OL, yra iškertami vadovaujantis ETAT reikalavimais?

(TET 1129 p., ETAT 21.3 p.)

 

 

 

 

5.11.

Ar išduodami leidimai darbams OL apsaugos zonose ir vykdoma jų kontrolė? (ETAT 17 p.)

 

 

 

 

5.12.

Ar atlikus darbus OL trasoje, trasa sutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti? (TET 1142 p.)

 

 

 

 

5.13.

Ar sunumeruotos OL atramos?

(ELIĮT 316 p.)

 

 

 

 

5.14.

Ar OL laidai sujungiami jungiamaisiais gnybtais? (ELIĮT 236 p.)

 

 

 

 

5.15.

Ar skirtingų metalų ir skirtingų skerspjūvių laidai sujungiami tik atramose?

(ELIĮT 238 p.)

 

 

 

 

5.16.

Ar išlaikomi mažiausi leistini atstumai nuo OL laidų iki žemės paviršiaus?

(ELIĮT 385 p. ir 393 p.)

 

 

 

 

5.17.

Ar išlaikomi mažiausi leistini atstumai nuo OL labiausiai atlenktų kraštinių laidų iki medžių vainikų? (ELIĮT 387.4 p. ir 388 p.)

 

 

 

 

5.18.

Ar išlaikomi mažiausi leistini horizontalūs atstumai nuo labiausiai atlenktų kraštinių OL laidų iki statinių? (ELIĮT 395 p.)

 

 

 

 

5.19.

Ar išlaikomi OL vertikalūs atstumai sankirtose? (TET 1137.3 p.)

 

 

 

 

5.20.

Ar turimas energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių rezervas (arba ar yra sudaryta sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus energetikos įrenginių ir jų atsarginių dalių pristatymo)? (TET 76 p. ir 912 p.)

 

 

 

 

5.21.

Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių apskaita? (TET 77 p.)

 

 

 

 

5.22.

Ar periodiškai tikrinama energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių būklė ir jų sandėliavimo sąlygos? (TET 77 p.)

 

 

 

 

5.23.

Ar nustatyta rezerve esančių energetikos įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? (TET 79 p.)

 

 

 

 

6.

OL apžiūra ir jose atliekami matavimai:

6.1.

Ar OL periodiškai apžiūrimos ir jose atliekami matavimai? (TET 1136 p.)

 

 

 

 

6.2.

Ar OL apžiūrų metu nustatoma atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? (TET 1136.2 p.)

 

 

 

 

6.3.

Ar OL apžiūrų metu tikrinama metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? (TET 1137.1 p.)

 

 

 

 

6.4.

Ar OL apžiūrų metu tikrinami atotampų įtempimai? (TET 1137.6 p.)

 

 

 

 

6.5.

Ar tikrinami ir matuojami OL atstumai nuo linijos elementų iki medžių kamienų ir jų lajų (EĮBNAA 361 p.)

 

 

 

 

6.6.

Ar matuojama OL įžemintuvų varža?

(TET 1217 p.)

 

 

 

 

6.7.

Ar tikrinami OL atramų įžemintuvai, atkasant gruntą? (TET 1218 p.)

 

 

 

 

6.8.

Ar tikrinami gelžbetonių atramų ir ramsčių įskilimai, įlinkiai ir gelžbetonio suirimas (EĮBNAA 582 p.)

 

 

 

 

6.9.

Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai, numatyti norminiuose teisės aktuose? (TET 1132.3 p.)

 

 

 

 

7.

OL eksploatavimo techninė dokumentacija:

7.1.

Ar energetikos įrenginių savininkas turi patvirtintus OL projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kita) su visais atliktais pakeitimais? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

7.2.

Ar energetikos įrenginių savininkas turi OL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

7.3.

Ar eksploatavimo metu OL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? (TET 65 p.)

 

 

 

 

7.4.

Ar sudaryti OL inventoriniai aprašai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

7.5.

Ar sudarytos OL eksploatacinės schemos? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

7.6.

Ar sudaryti įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai? (TET 42.13 p.)

 

 

 

 

7.7.

Ar atliekami įžeminimo įrenginių įžeminimo varžų matavimai? (TET 1217.1 p.)

 

 

 

 

7.8.

Ar atliekamas techninis įvertinimas po remonto darbų užbaigimo? (TET 70 p.)

 

 

 

 

7.9.

Ar OL savininkas vykdo remonto darbų, atliekamų OL pagal pavedimus ir nurodymus, kontrolę? (SEEĮT 167 p.)

 

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. ETAT – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

3. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

7. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                          (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant ___________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

               įgalioto darbuotojo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

        (Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)                  (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

3 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

6/10 KV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?

 

 

 

 

2.

Ar įgyvendintos avarijų ar sutrikimų tyrimų metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti?

 

 

 

 

3.

Elektrotechnikos darbuotojai (toliau – ED), vykdantys kabelių linijų (toliau – KL) eksploatavimo darbus:

3.1.

Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

3.3

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

3.4.

Ar parengti ED pareiginiai nuostatai ir ar darbuotojai yra supažindinti su šiais nuostatais? (TET 58 p.)

 

 

 

 

3.5.

Ar suteiktos ED operatyvines valdymo teisės? (TET 1352.1 p.)

 

 

 

 

3.6.

Ar ED aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? (SEEĮT 8 p.)

 

 

 

 

4.

KL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos ir reglamentai:

4.1.

Ar parengtos eksploatuojamų KL eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

5.

KL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:

5.1.

Ar sudaryti daugiamečiai KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai?

(TET 67.1 p.)

 

 

 

 

5.2.

Ar atliekami darbai pagal sudarytus daugiamečius KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? (TET 67.1 p.)

 

 

 

 

5.3.

Ar atliekamos periodinės eksploatuojamų KL apžiūros? (TET 1168 p.)

 

 

 

 

5.4.

Ar atliekamos neeilinės eksploatuojamų KL apžiūros? (TET 1169 p.)

 

 

 

 

5.5.

Ar per apžiūras pastebėti KL defektai įrašomi į žurnalus? (TET 1169 p.)

 

 

 

 

5.6.

Ar nustatytais terminais šalinami KL defektai? (TET 1169 p.)

 

 

 

 

5.7.

Ar KL žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? (TET 1158 p.)

 

 

 

 

5.8.

Ar rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? (TET 1159 p.)

 

 

 

 

5.9.

Ar įrengti KL požeminių komunikacijų atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

5.10.

Ar išlaikyti mažiausi leistini atstumai nuo KL iki statinių pamatų? (ELIĮT 161 p.)

 

 

 

 

5.11.

Ar išlaikyti mažiausi leistini atstumai nuo KL iki medžių kamienų? (ELIĮT 163 p.)

 

 

 

 

5.12.

Ar išlaikyti mažiausi leistini atstumai nuo KL kabelių iki dujotiekių vamzdynų?

(ELIĮT 165 p.)

 

 

 

 

5.13.

Ar KL apsaugotos viršįtampių ribotuvais? (EĮĮBT 320 p.)

 

 

 

 

6.

KL apžiūra ir jose atliekami matavimai:

6.1.

Ar atliekamas KL tikrinimas bandomąja įtampa? (EĮBNAA 544 p.)

 

 

 

 

6.2.

Ar atliekami KL bandymai, kuriais elektros energija tiekiama pagal pirmą (I) patikimumo kategoriją? (EĮBNAA 553.1 p.)

 

 

 

 

6.3.

Ar kompleksiškai remontuojant transformatorių pastotes atliekami kabelių linijų bandymai? (EĮBNAA 553.2 p.)

 

 

 

 

6.4.

Ar atliekami KL, maitinančių elektrinių pagrindinių įrenginių mechanizmus, bandymai? (EĮBNAA 553.3 p.)

 

 

 

 

6.5.

Ar atliekami elektrinių KL, jungiančių atskiras skirstyklas, bandymai?

(EĮBNAA 553.4 p.)

 

 

 

 

6.6.

Ar atliekami elektrinių KL, turinčių jungiamąsias movas arba kurių galinės movos sumontuotos skirtingame aukštyje (aukščiai skiriasi daugiau kaip 10 m) bandymai? (EĮBNAA 553.5 p.)

 

 

 

 

6.7.

Ar suremontavus ar permontavus movas nustatoma KL fazių seka? (EĮBNAA 557 p.)

 

 

 

 

6.8.

Ar tikrinami KL operatyviniai numeriai ir žymenys? (TET 1156–1157 p.)

 

 

 

 

6.9.

Ar kontroliuojami kabelių įšilimas, kabelių patalpų oro temperatūra ir vėdinimo įrenginių darbas? (TET 1147 p.)

 

 

 

 

7.

KL eksploatavimo techninė dokumentacija:

7.1.

Ar nustatyta KL didžiausia leistinoji srovės apkrova? (TET 1146 p.)

 

 

 

 

7.2.

Ar nustatomos KL perkrovos poavariniu režimu? (TET 1151 p. ir 1153 p.)

 

 

 

 

7.3.

Ar rengdami KL projektus, projektuotojai paskaičiuoja kompensavimo srovių dydžius ir kompensavimo ričių įrengimo reikalingumą?(TET 1233 p.)

 

 

 

 

7.4.

Ar sudaromi KL pasai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

7.5.

Ar turi KL geodezines nuotraukas?

(TET 42.10 p.)

 

 

 

 

7.6.

Ar KL movų montavimas atliekamas vadovaujantis gamintojo montavimo instrukcija? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

2. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

3. ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

4. EĮĮBT Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

5. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

7. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normos ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                          (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant ___________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

               įgalioto darbuotojo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

        (Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)                  (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

4 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                       (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymai?

 

 

 

 

2.

Ar įvykdytos avarijų ir sutrikimų tyrimo metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos priemonės?

 

 

 

 

3.

Oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus vykdantys elektrotechnikos darbuotojai:

3.1.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir turi nustatytos formos atestatus? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

3.3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

3.4.

Ar parengti elektrotechnikos darbuotojų pareiginiai nuostatai? (TET 58 p.)

 

 

 

 

3.5.

Ar darbuotojai, atliekantys perjungimus elektros įrenginiuose, turi operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo teises? (TET 1546 p.)

 

 

 

 

3.5.1.

Ar įmonėje yra įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvinius perjungimus, sąrašas? (TET 1548 p.)

 

 

 

 

3.6.

Ar darbdavys aprūpinęs darbuotojus būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir normine dokumentacija? (SEEĮT 8 p.)

 

 

 

 

4.

OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:

4.1.

Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai ir ar techninė priežiūra ir remontai vykdomi pagal grafikus?

(TET 67 p. ir 67.1 p.)

 

 

 

 

4.2.

Ar atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros?

(TET 1133 p.)

 

 

 

 

4.3.

Ar defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

4.4.

Ar šalinami OL defektai? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

4.5.

Ar išilgai elektros OL, esančių miško masyvuose ir želdiniuose, nustatyta tvarka kertamos proskynos? (ETAT 10 p.)

 

 

 

 

4.6.

Ar kontroliuojama elektros tinklų apsaugos zonose vykdoma draudžiama veikla? (ETAT 19 p.)

 

 

 

 

4.7.

Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba yra sudaręs sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl jų skubaus pristatymo? (TET 76 p.)

 

 

 

 

4.8.

Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų atsarginių dalių, atsarginių įrenginių apskaita? (TET 77 p.)

 

 

 

 

4.9.

Ar periodiškai tikrinama atsarginių dalių, atsarginių įrenginių būklė ir sandėliavimo sąlygos? (TET 77 p.)

 

 

 

 

5.

OL tikrinimai ir matavimai:

5.1.

Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama OL trasos būklė ir atstumai nuo laidų iki želdinių? (TET 1136 p., 1136.1 p.)

 

 

 

 

5.2.

Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? (TET 1136 p., 1136.2 p.)

 

 

 

 

5.3.

Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? (TET 1137 p., 1137.1 p.)

 

 

 

 

5.4.

Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių pakojų ir atotampų inkarų bei jų tvirtinimų, pamatų ir priedėlių būklė? (TET 1137 p., 1137.2 p.)

 

 

 

 

5.5.

Ar esant reikalui tikrinama OL atramų pakrypimai ir atotampų įtempimai, taip pat atramų bandažai ir sujungimai varžtais? (TET 1137 p., 1137.6 p.)

 

 

 

 

5.6.

Ar esant reikalui tikrinama OL atramų, trosų ir atotampų įžeminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža? (TET 1137 p., 1137.8 p.)

 

 

 

 

5.7.

Ar OL laidų, trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra pasirinktinai atliekama ne rečiau kaip kartą per 6 metus? (TET 1134 p.)

 

 

 

 

5.8.

Ar numatytais atvejais matuojama OL įžemintuvų varža? (TET 1217 p.)

 

 

 

 

5.9.

Ar tvarkomi signaliniai ženklai, įrengti pagal galiojančius norminius teisės aktus ir pastatytus linijų susikirtimuose su upėmis, kanalais, ežerais ar kitais vandens telkiniais, kuriuose vyksta laivyba? (TET 1132 p., 1132.1 p.)

 

 

 

 

5.10.

Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai? (TET 1132 p., 1132.3 p.)

 

 

 

 

6.

OL eksploatavimo techninė dokumentacija:

6.1.

Ar turi OL eksploatavimo žiniaraščius? (TET 42.16 p.)

 

 

 

 

6.2.

Ar turi OL pasus? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

6.3.

Ar turi OL eksploatacines schemas? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

6.4.

Ar turi OL sankirtų aktus? (TET 1137.3 p.)

 

 

 

 

6.5.

Ar turi įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktus? (TET 42.13 p.)

 

 

 

 

6.6.

Ar atlikti įžeminimo įrenginių įžeminimo varžų matavimai? (TET 1217.1 p.)

 

 

 

 

6.7.

Ar pasirinktinai tikrinama 2 % OL įžemintųjų atramų įžemintuvų būklė, atkasant gruntą (TET 1218 p.)

 

 

 

 

6.8.

Ar turi OL kabelių intarpų techninę dokumentaciją? (TET 42.14 p.)

 

 

 

 

6.9.

Ar OL savininkas vykdo remonto darbų, atliekamų OL pagal pavedimus ir nurodymus, kontrolę? (SEEĮT 167 p.)

 

 

 

 

7.

OL statinių eksploatavimas:

7.1.

Ar OL statinių priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? (SĮ 48 str. 1 d.)

 

 

 

 

7.2.

Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (SĮ 48 str. 5 d.)

 

 

 

 

7.3.

Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (SĮ 48 str. 5 d.)

 

 

 

 

7.4.

Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas?(SĮ 48 str. 5 d.)

 

 

 

 

7.5.

Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? (SĮ 48 str. 5 d.)

 

 

 

 

7.6.

Ar yra OL statinių techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (SĮ 50 str.1 d.)

 

 

 

 

7.7.

Ar yra OL statinių techninės priežiūros žurnalas? (SĮ 50 str.1 d.)

 

 

 

 

7.8.

Ar yra OL statinių periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (SĮ 50 str.1 d.)

 

 

 

 

7.9.

Ar OL statinių techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (SĮ 50 str.2 d.)

 

 

 

 

7.10.

Ar OL statinių techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos?

(SĮ 50 str.3 d.)

 

 

 

 

7.11.

Ar OL statinių techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? (SĮ 50 str.3 d.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. ETAT – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

4. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

5. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

6. – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                         (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant _________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

                         atstovo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Tarybos įgaliotas darbuotojaspareigos)                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

5 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

110 KV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymai?

 

 

 

 

2.

Ar įvykdytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės, nurodytos po atliktų avarijų ir sutrikimų tyrimų?

 

 

 

 

3.

Kabelių linijų (toliau – KL) eksploatavimo darbus vykdantys elektrotechnikos darbuotojai:

3.1.

Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

3.3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai  apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

3.4.

Ar parengti elektrotechnikos darbuotojų pareiginiai nuostatai? (TET 58 p.)

 

 

 

 

3.5.

Ar elektrotechnikos darbuotojai aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? (SEEĮT 8 p. ir 232 p.)

 

 

 

 

4.

KL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:

4.1.

Ar atliktas defektavimas prieš remontą, nustatant remonto poreikį ir darbų apimtis techninės priežiūros metu, pagal sudarytus ir suderintus daugiamečius, metinius techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? (TET 67 p., 67.1 p., ir 67.2 p.)

 

 

 

 

4.2.

Ar KL periodiškai apžiūrimos pagal energetikos įrenginio savininko nustatytą tvarką? (TET 1168 p.)

 

 

 

 

4.3.

Ar vykdomos KL papildomos ir neeilinės apžiūros, kurių metu defektai įrašomi į žurnalus ir yra šalinami? (TET 1169 p.)

 

 

 

 

4.4.

Ar kontroliuojama KL apsaugos zonose vykdoma veikla?

(TET 1168.2 p., ETAT 7 p.)

 

 

 

 

5.

KL tikrinimai ir matavimai:

5.1.

Ar atliekami KL bandymai ir matavimai? (EĮBNAA 542 p.)

 

 

 

 

5.2.

Ar kabelių popieriaus izoliacijai nustatyta poavarinio režimo leidžiama apkrova pagal gamintojų instrukcijas? (TET 1153 p.)

 

 

 

 

5.3.

Ar atliekama alyva aušinamų KL alyvos slėgio kontrolė? (TET 1154 p.)

 

 

 

 

5.4.

Ar alyva aušinamų 110 kV įtampos KL alyvos pavyzdžiai imami prieš įjungiant naują liniją, praėjus 1 metams, paskui – po 3 metų ir vėliau – kas 8 metus?

(TET 1155 p.)

 

 

 

 

5.5.

Ar matuojamos KL srovės ir kontroliuojamos jų apkrovos?

(TET 1167 p.)

 

 

 

 

5.6.

Ar rūdijančios KL dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? (TET 1159 p.)

 

 

 

 

5.7.

Ar atliekama kabelių galūnių kontaktinių sujungimų termovizinė kontrolė?

(EĮBNAA 2 priedas)

 

 

 

 

5.8.

Ar yra įžeminimo varžų metalinių ryšių su įžemintuvais matavimo protokolai? (EĮBNAA 521 p.)

 

 

 

 

6.

KL eksploatavimo techninė dokumentacija:

6.1.

Ar turi KL patvirtintus projektavimo dokumentus? (TET 42.11 p.)

 

 

 

 

6.2.

Ar turi KL techninius pasus?

(TET 42.12 p.)

 

 

 

 

6.3.

Ar turi KL požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas?

(TET 42.13 p.)

 

 

 

 

6.4.

Ar yra KL eksploataciniai lapeliai?

(TET 42.16 p.)

 

 

 

 

6.6.

Ar KL turi operatyvinius numerius arba pavadinimus? (TET 1156 p.)

 

 

 

 

6.7.

Ar KL turi žymenis? (TET 1157 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. ETAT – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;

2. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

3. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

5. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

6. EĮBNAAElektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                         (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant ___________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

                         atstovo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

        (Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)                  (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

6 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

330 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                         (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:

1.1.

Ar sudaryti ir vykdomi daugiamečiai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67 p. ir 67.1 p.)

 

 

 

 

1.2.

Ar atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros?

(TET 1133 p.)

 

 

 

 

1.3.

Ar atliekamos neeilinės OL apžiūros?

(TET 1135 p.)

 

 

 

 

1.4.

Ar defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? (TET 1138 p.)

 

 

 

 

1.5.

Ar laiku šalinami OL defektai?

(TET 1138 p.)

 

 

 

 

1.6.

Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už OL būklę ir saugų eksploatavimą? (TET 58 p.)

 

 

 

 

1.7.

Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba yra sudaręs sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl jų skubaus pristatymo?

(TET 76 p.)

 

 

 

 

1.8.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

1.9.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

1.10.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

2.

OL tikrinimai ir matavimai:

2.1.

Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama OL trasos būklė ir atstumai nuo laidų iki želdinių? (ELIĮT 388 p., TET 1136.1 p.)

 

 

 

 

2.2.

Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? (TET 1136 p., 1136.2 p.)

 

 

 

 

2.3.

Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga?

(TET 1137 p., 1137.1 p.)

 

 

 

 

2.4.

Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių pakojų ir atotampų inkarų bei jų tvirtinimų, pamatų ir priedėlių būklė? (TET 1137 p., 1137.2 p.)

 

 

 

 

2.5.

Ar esant reikalui tikrinami OL atstumai suartėjimo ir sankirtos vietose nuo laidų ir oro kabelių iki žemės, kitų oro ir oro kabelių linijų, ryšių linijų bei įvairių statinių? (ELIĮT 2 priedas, TET 1137.3 p.)

 

 

 

 

2.6.

Ar esant reikalui tikrinami OL atramų pakrypimai ir atotampų įtempimai, taip pat atramų bandažai ir sujungimai varžtais? (TET 1137 p., 1137.6 p.)

 

 

 

 

2.7.

Ar esant reikalui tikrinama OL atramų, trosų ir atotampų įžeminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža? (TET 1137 p., 1137.8 p.)

 

 

 

 

2.8.

Ar ne rečiau kaip kartą per 6 metus pasirinktinai atliekama OL laidų, trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra? (TET 1134 p.)

 

 

 

 

2.9.

Ar numatytais atvejais matuojama OL įžemintuvų varža? (TET 1217 p.)

 

 

 

 

2.10.

Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai? (TET 1132, 1132.3 p.)

 

 

 

 

2.11.

Ar termovizoriumi tikrinamos OL kontaktinės jungtys? (EĮBNAA 2 priedas.)

 

 

 

 

3.

Remonto darbų OL atlikimas

3.1.

Ar užtikrinamas laiku ir reikalingos apimties OL techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymas ir jų kokybė? (TET 67 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų, įrenginio savininko nustatyta tvarka įvertinama suremontuoto energetikos įrenginio kokybė? (TET 70 p.)

 

 

 

 

4.

OL eksploatavimo techninių dokumentų tvarkymas

4.1.

Ar turi OL pasus su OL trasų planais ir OL trijų laidų schemas? (TET 42.12, 42.14 p.)

 

 

 

 

4.2.

Ar turi OL atramų, izoliatorių, laidų, trosų, armatūros, įžeminimo įrenginių eksploatavimo dokumentus? (TET 60 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

3. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

5. EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                         (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant _________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

                         atstovo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

        (Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)                  (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

7 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

OPERATYVINIO DISPEČERINIO VALDYMO AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil.

Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai  apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

4.

Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja kelių įmonių darbuotojai? (SEEĮT 118 p.)

 

 

 

 

5.

Ar užtikrinamas efektyvus įrenginių eksploatavimas (išjungiamas TP ir SP šildymas, ventiliacija, apšvietimas ir t. t.)? (TET 57 p.)

 

 

 

 

6.

Ar pagal operatyvinį pavaldumą nuolat informuojama apie operatyvinio personalo pasikeitimus? (DVN 6 p.)

 

 

 

 

7.

Ar perdavimo sistemos operatoriaus dispečerio (sistemos, balanso ir perdavimo tinklo dispečerio) operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių sąrašus tvirtina perdavimo sistemos operatoriaus vadovo įgalioti asmenys. Ar operatyviai valdomų ir tvarkomų įrenginių sąrašai suderinti su skirstomųjų tinklų, gamintojų ar vartotojų įgaliotais asmenimis? (DVN 4 p.)

 

 

 

 

8.

Ar skirstomųjų tinklų operatoriaus dispečerio operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių sąrašus tvirtina skirstomųjų tinklų operatoriaus vadovo įgalioti asmenys. Ar sąrašai suderinti su perdavimo sistemos operatoriaus įgaliotais asmenimis? (DVN 15 p.)

 

 

 

 

9.

Ar perdavimo sistemos operatorius su skirstomųjų tinklų ir kitų valstybių operatoriais, gamintojais ir vartotojais, su kuriais yra pasirašyti arba turi būti pasirašomi elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, vieną kartą per metus, sausio mėnesį, apsikeičia operatyvinių darbuotojų sąrašais? Ar sąraše nurodyti operatyvinių darbuotojų vardai, pavardės, pareigos, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai? Ar įvykus operatyvinių darbuotojų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimams, šalys viena kitą apie tai informuoja nedelsiant, ne vėliau kaip darbą pradeda naujas operatyvinis darbuotojas? (DVN 17 p.)

 

 

 

 

10.

Ar patvirtintos tinklo, sujungimų, operatyvinės, principinės normalių sujungimų schemos ir normalių nutraukimų sąrašai? (DVN 23–26 p.)

 

 

 

 

11.

Ar 35-400 kV elektros įrenginiams atjungti sudaryti metiniai ir mėnesiniai planinių atjungimų grafikai? (DVN 27 p.)

 

 

 

 

12.

Ar veikiantys arba esantys rezerve elektros įrenginiai remontui, profilaktikai, techninei priežiūrai, bandymams, naujiems įrenginiams įrengti ar juos įjungti darbui, atjungiami pagal iš anksto sudarytą ir suderintą mėnesinį elektros įrenginių atjungimų grafiką ir paraiškas? (DVN 40 p.)

 

 

 

 

13.

Ar paraiškos, skirtos dirbti elektros energetikos įmonės viduje, atitinka įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytą įforminimo ir tvirtinimo tvarką? (DVN 45 p.)

 

 

 

 

14.

Ar paraiškoje, įformintoje atjungiant veikiančius arba esančius rezerve įrenginius remontuoti, profilaktikai, bandymams, naujiems objektams montuoti ir panašiai, įrašomi visi privalomi duomenys? (DVN 60 p.)

 

 

 

 

15.

Ar sudėtingieji perjungimai taip pat perjungimai elektros įrenginiuose be blokuotės ar su netvarkinga blokuote atliekami pagal perjungimo lapelius, o Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nurodytais atvejais – pagal perjungimo programas? (DVN 61 p.)

 

 

 

 

16.

Ar tarp operatorių, gamintojų ir vartotojų sudaromos sutartys dėl operatyvinių perjungimų elektros įrenginiuose? Ar sutarčių nuostatos neprieštarauja pagrindiniams Nuostatuose apibrėžtiems principams? (DVN 74 p.)

 

 

 

 

17.

Ar gamintojų ir vartotojų (turinčių generuojančius elektros įrenginius) operatyviniai darbuotojai vykdo elektros energijos gamybos planą, kuris yra sudaromas vadovaujantis Prekybos elektros energija taisyklėmis? (DVN 82 p.)

 

 

 

 

18.

Ar operatoriai, vykdydami elektros energetikos sistemos dispečerinį valdymą, užtikrina, kad visas gamintojo pasiūlytas elektros energijos kiekis, pagamintas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu, būtų pirmumo teise iš gamintojo priimtas, perduotas ir (ar) paskirstytas? (DVN 83 p.)

 

 

 

 

19.

Ar laikomasi operatyvinių pokalbių teisės tvarkos? (DVN 84 p.)

 

 

 

 

20.

Ar laikomasi operatyvinio žurnalo ir pamainos (paros) žiniaraščio formos pildymo reikalavimų? (DVN 91 p.)

 

 

 

 

21.

Ar sudaryta vietinė avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcija? Ar likviduojamos avarijos bei sutrikimai elektros įrenginiuose vadovaujantis avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcija? Ar perdavimo sistemos operatoriaus dispečeriniuose pultuose yra elektros įrenginių avarijų prevencijos ir likvidavimo planas? (DVN 108 p.)

 

 

 

 

22.

Ar, susidarius generuojančios galios trūkumui dėl elektros įrenginių avarinių sutrikimų ar esant elektros energijos ir kuro trūkumui elektros energetikos sistemoje, sudaryti vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų bei avarinių atjungimų grafikai? Ar vartotojų elektros įrenginių avarinį ribojimas ar atjungimas vykdomas pagal vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų bei avarinių atjungimų grafikus? (DVN 109 p.)

 

 

 

 

23.

Ar įrašai avarijų elektros įrenginiuose metu yra trumpi, tikslūs? (DVN 111 p.)

 

 

 

 

24.

Ar operatoriai imasi visų priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas elektros energijos persiuntimas vartotojams? (DVN 114 p.)

 

 

 

 

25.

Ar naujų arba po rekonstrukcijos 6 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių įjungimas vyksta pagal suderintą ir patvirtintą programą? (TET 1564 p.)

 

 

 

 

26.

Ar likviduojant avarines situacijas elektros įrenginiuose pirmenybė teikiama įrenginiams pagal įtampos dydį, atsižvelgiant į vartotojų kategoriją, avarinės situacijos keliamą pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, įrenginiams bei aplinkai? (DVN 107 p.)

 

 

 

 

27.

Ar operatyviniai pokalbiai fiksuojami operatyviame žurnale ir įrašomi kalbos dokumentavimo (įrašymo) įranga? (DVN 67 p. ir TET 1449 p.)

 

 

 

 

28.

Ar operatyvinių darbuotojų operatyviniai pokalbiai, įrašyti į duomenų laikmenas automatinio įrašymo įrenginiais, saugomi ne trumpiau kaip mėnesį? (TET 1449 p.)

 

 

 

 

29.

Ar laikomasi nustatytos operatyvinio personalo pokalbių ir operatyvinio žurnalo vedimo tvarkos? (DVN 84–92 p.)

 

 

 

 

30.

Ar laikomasi nustatytos pamainų pasikeitimo tvarkos? (DVN 93–97p.)

 

 

 

 

31.

Ar laikomasi nustatytos įrenginių atjungimo remontui tvarkos? (DVN 98–106 p.)

 

 

 

 

32.

Ar operatyvinio valdymo punktuose yra valdomų įrenginių operatyvinės schemos bei avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo, operatyvinių perjungimų instrukcijos? Ar perdavimo sistemos operatoriaus dispečeriniuose pultuose yra įrenginių avarijų prevencijos ir likvidavimo planas? (DVN 108 p.)

 

 

 

 

33.

Ar elektros įrenginiuose dirbant rangovų organizacijoms, operatyvinius perjungimus leidžiama vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams tik tuo atveju, kai yra įvykdytos nustatytos sąlygos? (SEEĮT 182 p.)

 

 

 

 

34.

Ar darbuotojai aprūpinami būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? (SEEĮT 8 p.)

 

 

 

 

35.

Ar eksploatuojant energetikos objektus vykdomi gamintojų instrukcijų ir reglamentų reikalavimai? (TET 4 p.)

 

 

 

 

36.

Ar vadovaujantis nustatytais kriterijais sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašai? (SEEĮT 46 p., 49 p., 65 p.)

 

 

 

 

37.

Ar nurodymus ar pavedimus išduodantis darbų vadovas, išskyrus budintį dispečerį, pildo įforminimo žurnalą? (SEEĮT 69 p.)

 

 

 

 

38.

Ar patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvius perjungimus, sąrašas? (TET 1548 p.)

 

 

 

 

39.

Ar perjungimo lapeliuose įrašyti – perjungimo užduotis, perjungimų pradžios ir pabaigos laikas, operacijų atlikimo eiliškumas, perjungimus vykdantys asmenys? (TET 1493 p.)

 

 

 

 

40.

Ar operatyviniams darbuotojams išduodami perjungimo lapelių blankai yra sunumeruoti ir antspauduoti? (TET 1528 p.)

 

 

 

 

41.

Ar pildomi operatyviniai žurnalai? (DVN 1361 p.)

 

 

 

 

42.

Ar yra įrenginių išjungimo paraiškų žurnalas, kartoteka arba sistema? (TET priedas)

 

 

 

 

43.

Ar yra įrenginių defektų ir nesklandumų žurnalas arba sistema? (TET priedas)

 

 

 

 

44.

Ar laikomasi nurodymų pildymo nuostatų? (SEEĮT 57–63 p.)

 

 

 

 

45.

Ar operatyvinio valdymo punktai aprūpinti rezerviniu įtampos šaltiniu? (TET 1360 p.)

 

 

 

 

46.

Ar pildomi pamainos ar paros žiniaraščiai? (TET 1485 p.)

 

 

 

 

47.

Ar schemose ir ant įrenginių esantys žymenys ir numeriai sutampa? (TET 63 p.)

 

 

 

 

48.

Ar kompensuojamos didesnės kaip 10 A talpinės įžemėjimo srovės? (EĮĮBT 40 p.)

 

 

 

 

49.

Ar elektros tinklų įžemėjimo srovei kompensuoti naudojamos automatiškai reguliuojamos kompensacinės ritės? (EĮĮBT 42 p.)

 

 

 

 

50.

Ar pastotėse įrengtas automatinis įžemėjusių oro linijų išjungimas arba įžemėjimo signalizacija, informuojanti budinčiuosius darbuotojus?

(EĮĮBT 43 p.)

 

 

 

 

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

 

Teisės aktai:

1. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

2. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

3. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

5. DVN – Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54;

 

Patikrinimo išvada:

 

Veikla vykdoma nepažeidžiant _________________________________________________

                                                                                         (teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant _________________________________________________

                                                               (teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimus.

 

______________________________________      _____________    ________________________

       (Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

                         atstovo pareigos)

 

______________________________________      _____________    ________________________

        (Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)                  (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. birželio 27 d.

nutarimu Nr. O3E-233

8 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

110/10 KV ĮTAMPOS SKIRSTOMOJO TINKLO, 110/35/10 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR SKIRSTYKLŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

(data)

 

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _________________________________________

                                                                                         (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________________

 

Patikrinimo pobūdis: _________________________________________________________

 

Patikrinimo data ir laikas: nuo ______________________  iki _________________________

 

Patikrinimo vieta (objektas): ___________________________________________________

 

Tikrinamas subjektas: ________________________________________________________

                                                           (pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

________________________________________________________________________________

                                     telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

neaktualu/

netikrinta

x

x

x

1.

Techniniai dokumentai:

1.1.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)

 

 

 

 

1.2.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)

 

 

 

 

1.3.

Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)

 

 

 

 

1.4.

Ar įmonėje energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai patvirtinti energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? (TET 44 p.)

 

 

 

 

1.5.

Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti privalomi duomenys? (TET 48 p., 48.1–48.5 p.)

 

 

 

 

1.6.

Ar operatyvinių padalinių vadovai ar kiti paskirti operatyvinio padalinio darbuotojai įmonėje nustatytu periodiškumu peržiūri operatyvinį žurnalą bei esant reikalui numato priemones įrenginių ir darbuotojų darbo trūkumams šalinti? (TET 54 p.)

 

 

 

 

1.7.

Ar elektros sistemos perdavimo tinklo, skirstomųjų elektros tinklų ir (ar) padalinių operatyvinio valdymo punktuose yra visų operatyvių pokalbių, naudojantis ryšio priemonėmis, automatinio įrašymo įrenginiai? (TET 55 p.)

 

 

 

 

1.8.

Ar operatyvinio valdymo dokumentai, registruojančiųjų matavimo prietaisų informacija, operatyvinių pokalbių įrašai saugomi energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? (TET 56 p.)

 

 

 

 

2.

Eksploatavimas:

2.1.

Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? (TET 58 p.)

 

 

 

 

2.2.

Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? (TET 61 p.)

 

 

 

 

2.3.

Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? (TET 63 p.)

 

 

 

 

2.4.

Ar darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos, sudarytos vadovaujantis norminiais teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis ir įvertinant vietos sąlygas? (TET 64 p.)

 

 

 

 

2.5.

Ar eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose ir ar atsakingasis darbuotojas, padaręs pakeitimą, pasirašo, nurodydamas savo pareigas ir pakeitimo datą? (TET 65 p.)

 

 

 

 

3.

Techninė priežiūra ir remontas:

3.1.

Ar sudaryti ir įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti daugiamečiai, metiniai pagrindinių statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67.1–67.2 p.)

 

 

 

 

3.2.

Ar įrenginių ir statinių remonto bei techninės priežiūros darbų apimtys ir periodiškumas nustatyti pagal TET, gamyklų gamintojų rekomendacijas, įrenginių ir statinių techninę būklę, rekonstravimo planus? (TET 67.4 p.)

 

 

 

 

3.3.

Ar remonto darbų grafikai ir apimtys koreguojami atsižvelgiant į remonto metu nustatytus defektus (TET 67.7 p.)

 

 

 

 

3.4.

Ar įrenginiams išjungti remontui ir naujiems įrenginiams įjungti pateikiamos operatyvinės paraiškos? (TET 68 p.)

 

 

 

 

3.5.

Ar 35 kV ir aukštesnės įtampos pastočių galios transformatoriai po remonto bandomi su apkrova 48 val.? (TET 69 p.)

 

 

 

 

3.6.

Ar turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą, kurio sąrašą tvirtina ir suformuoja energetikos įrenginių savininkas ar jo įgaliotas asmuo, arba sudarytos sutartys su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus atsarginių dalių ir įrenginių pristatymo? (TET 76 p.)

 

 

 

 

3.7.

Ar energetikos įrenginių savininkas arba jo įgaliotas asmuo yra nustatęs rezerve esančių įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarką? (TET 79 p.)

 

 

 

 

4.

Teritorija ir statiniai:

4.1.

Ar numatyta drenažo ir vandens šalinimo įrenginių kontrolės tvarka? (TET 89.3 p.)

 

 

 

 

4.2.

Ar reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kiti teršalai? (TET 96 p.)

 

 

 

 

4.3.

Ar metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos sistemingai atnaujinama? (TET 102 p.)

 

 

 

 

4.4.

Ar kontroliuojama elektrinių pastatų ir įrenginių būklė? (TET 111 p.)

 

 

 

 

4.5.

Ar prižiūrimos apsaugos nuo žaibo sistemos ir įžeminimo įrenginiai? (TET 112.9 p.)

 

 

 

 

4.6.

Ar laiku nušienaujama pastočių teritorija? (BGST 14 p.)

 

 

 

 

4.7.

Ar darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti naudojami signalinės spalvos, apsaugos nuo elektros ženklai? (SEEĮT 41.8 p.)

 

 

 

 

4.8.

Ar atliekami darbo vietų, kuriose vykdomi darbai, pramoninio dažnio (50 Hz) elektrinio lauko stiprio matavimai? (SEEĮT 226 p.)

 

 

 

 

5.

Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka:

5.1.

Ar nuolatiniams ir kitiems statinių ir jų konstrukcijų stebėjimams vykdyti bei jų techninei būklei įvertinti yra organizuoti statinių priežiūros ir eksploatavimo padaliniai arba paskirti atsakingieji asmenys? (TET 123 p.)

 

 

 

 

5.2.

Ar turimos už statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūrą ir eksploatavimą atsakingų asmenų pareiginės instrukcijos? (TET 127 p.)

 

 

 

 

5.3.

Ar statinių ir jų konstrukcijų sezoninės bendrosios apžiūros atliekamos kasmet? (TET 131.2 p.)

 

 

 

 

6.

Elektrinių ir elektros tinklų elektros įrenginiai:

6.1.

Ar elektros tinklų elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės turi parengtus ir suderintus su energetikos įrenginių savininkais elektros linijų, pastočių, skirstyklų, transformatorinių ir kitų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijas, reglamentus ir ar šios instrukcijos bei reglamentai neprieštarauja teisės aktams? (TET 909 p.)

 

 

 

 

6.2.

Ar elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, pagaminusių elektros įrenginius, instrukcijomis, įrenginį eksploatuojančios įmonės vidiniais patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir Elektros įrenginių bandymo normos ir apimčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281? (TET 910 p.)

 

 

 

 

6.3.

Ar asmenų, turinčių savo nuosavybėje elektros įrenginius, kurių darbas turi įtakos kitų nuosavybei, tarpusavio santykiai nustatyti nuosavybės ribų aktais, eksploatavimo sutartimis ir panašiai?

(TET 911 p.)

 

 

 

 

6.4.

Ar užtikrinant avarijų ir gedimų pašalinimą laiku yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga, kuri yra nustatyta avarinio rezervo normose? (TET 912 p.)

 

 

 

 

7.

Galios transformatoriai:

7.1.

Ar ant elektros įrenginių korpusų pritvirtintų lentelių užrašyti šių įrenginių operatyviniai pavadinimai? (TET 1014 p.)

 

 

 

 

7.2.

Ar transformatorių ir autotransformatorių automatiniai įtampos reguliatoriai visą laiką įjungti ir valdomi automatiškai? (TET 1018 p.)

 

 

 

 

7.3.

Ar transformatorių aušinimo sistemų įjungimo (išjungimo) tvarka atitinka gamintojo eksploatavimo instrukcijų reikalavimus? (TET 1021 p.)

 

 

 

 

7.4.

Ar tinkamai veikia transformatorių su priverstiniu alyvos ir oro cirkuliavimu aušinimo įrenginiai? (TET 1022 p.)

 

 

 

 

7.5.

Ar eksploatuojant priverstinai aušinamus transformatorius įjungta alyvos cirkuliavimo nutrūkimo arba ventiliatorių sustojimo signalizacija? (TET 1023 p.)

 

 

 

 

7.6.

Ar tinkamai veikia transformatorių, kurių alyvos cirkuliavimas natūralus, priverstinio aušinimo įrenginiai? (TET 1024 p.)

 

 

 

 

7.7.

Ar nedirbančio transformatoriaus konservatoriuje tinkamas alyvos lygis? (TET 1025 p.)

 

 

 

 

7.8.

Ar transformatorių viršutinių alyvos sluoksnių temperatūra atitinka nustatytas normas? (TET 1026 p.)

 

 

 

 

7.9.

Ar leidžiama transformatoriui dirbti, kai bet kurios atšakos įtampa 5 % (10 % pagamintiems pagal GOST standartą) aukštesnė negu vardinė atšakos įtampa, jei gamintojas nenurodė kitaip? (TET 1027 p.)

 

 

 

 

7.10.

Ar leidžiama perkrauti pagal srovę kiekvieną alyvinio transformatoriaus apviją iki 10 % atšakos vardinės srovės, jei atšakos įtampa ne didesnė kaip vardinė, jei gamintojas nenurodė kitaip? (TET 1028 p.)

 

 

 

 

7.11.

Ar iki 10 kV įtampos skirstomuosiuose elektros tinkluose transformatorių apkrova ir įtampa matuojama didžiausių ir mažiausių apkrovų metu? (TET 1032 p.)

 

 

 

 

7.12.

Ar tinkamai pastatyti dujinę apsaugą turintys transformatoriai? (TET 1035 p.)

 

 

 

 

7.13.

Ar transformatoriaus ir įtampos reguliatoriaus alyva apsaugota nuo tiesioginio sąlyčio su aplinkos oru, o įvadų alyva – nuo oksidavimosi ir drėkimo? (TET 1041 p.)

 

 

 

 

8.

Skirstyklos:

8.1.

Ar užtikrinama, kad į uždarąsias skirstyklas ir į komplektinių skirstyklų kameras nepatektų gyvūnai ir paukščiai? (TET 1052 p.)

 

 

 

 

8.2.

Ar užtikrinama, kad skirstyklų grindų dangos būtų tokios, jog nesusidarytų cemento dulkės? (TET 1053 p.)

 

 

 

 

8.3.

Ar skirstyklų patalpos, kuriose įrengti komplektiniai narveliai su dujiniais įrenginiais, izoliuotos nuo kitų patalpų ir išorės, bei ar šiose patalpose įrengta ventiliacija, ištraukianti orą iš apatinės patalpų dalies, o į patalpas tiekiamas švarus oras? (TET 1054 p.)

 

 

 

 

8.4.

Ar 6 kV ir aukštesnės įtampos uždarosios skirstyklos su relinės apsaugos ir televaldymo priemonėmis įrengtos ir prižiūrimos taip, kad vidaus mikroklimatas ištisus metus užtikrintų minėtųjų įrenginių patikimą darbą?

(TET 1055 p.)

 

 

 

 

8.5.

Ar įrenginiuose, neturinčiuose aptvarų, skyriklių pavaros ir žemosios įtampos spintos užrakintos? (TET 1060 p.)

 

 

 

 

8.6.

Ar tinkamai pažymėtos įžeminimo peilių pavarų rankenos? (TET 1063 p.)

 

 

 

 

8.7.

Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, vidaus bei lauko komplektinių skirstyklų priešakinių ir vidinių dalių, rinklių, taip pat ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? (TET 1064 p.)

 

 

 

 

8.8.

Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? (TET 1065 p.)

 

 

 

 

8.9.

Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? (TET 1066 p.)

 

 

 

 

8.10.

Ar skirstyklose, kur yra budintysis darbuotojas, yra kilnojamieji įžemikliai ir pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo atveju reikmenys, saugos nuo elektros ir priešgaisriniai reikmenys? (TET 1067 p.)

 

 

 

 

8.11.

Ar budinčiosios brigados, prižiūrinčios skirstyklas, turi kilnojamuosius įžemiklius, pirmosios pagalbos ir saugos reikmenis? (TET 1068 p.)

 

 

 

 

8.12.

Ar skirstyklos, kur nuolat budi darbuotojai, apžiūrimos jų neišjungiant ne rečiau kaip kartą per mėnesį? (TET 1069 p., 1069.1 p.)

 

 

 

 

8.13.

Ar skirstyklos, kur nuolat budi darbuotojai, apžiūrimos jų neišjungiant, siekiant išaiškinti iškrovas ir vainikinius išlydžius – pagal būtinybę, įrenginių savininko nustatyta tvarka, tamsiuoju paros metu? (TET 1069 p., 1069.2 p.)

 

 

 

 

8.14.

Ar skirstyklos, kur nėra nuolat budinčių darbuotojų, apžiūrimos jų neišjungiant ne rečiau kaip du kartus per metus? (TET 1069 p., 1069.3 p.)

 

 

 

 

8.15.

Ar skirstyklos 10/0,4 kV įtampos transformatorinėse ir 10 kV įtampos skirstymo punktuose apžiūrimos jų neišjungiant įrenginių savininko nustatyta tvarka? (TET 1069 p., 1069.4 p.)

 

 

 

 

8.16.

Ar defektai ir pakitimai, pastebėti skirstyklų apžiūrų metu, įrašomi į eksploatavimo dokumentus arba įforminami informacinėse sistemose įrenginių savininko nustatyta tvarka? (TET 1070 p.)

 

 

 

 

8.17.

Ar defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius pašalinami nedelsiant? (TET 1070 p.)

 

 

 

 

8.18.

Ar skirstyklose užtikrinama oro temperatūra, būtina elektros įrenginių eksploatavimui pagal elektros įrenginių gamintojų instrukcijų reikalavimus? (TET 1072 p.)

 

 

 

 

8.19.

Ar alyvinių jungtuvų bakų ir korpusų dugnai, nukritus aplinkos oro temperatūrai žemiau nurodytos gamintojų instrukcijose, šildomos elektra? (TET 1073 p.)

 

 

 

 

8.20.

Ar alyvos surinktuvai, drenažai ir alyvotakiai techniškai tvarkingi ir užtikrinama, kad alyva nenutekėtų į gruntą? (TET 1088 p.)

 

 

 

 

8.21.

Ar alyvos lygis alyviniuose jungtuvuose, matavimo transformatoriuose ir įvaduose yra alyvos rodiklio skalės nurodytose ribose? (TET 1089 p.)

 

 

 

 

8.22.

Ar nehermetiškų įvadų alyva apsaugota nuo sudrėkimo? (TET 1090 p.)

 

 

 

 

8.23.

Ar jungtuvuose ir jų pavarose įrengtos įjungtosios ir išjungtosios padėties indikacijos? (TET 1091 p.)

 

 

 

 

8.24.

Ar įrenginių pavaros turi įjungtos ir išjungtos padėties indikacijas? (TET 1093 p.)

 

 

 

 

8.25.

Ar skirstyklų įrenginių remontų būtinumas ir apimtis nustatyta atsižvelgiant į bandymų ir matavimų rezultatus bei įrenginių darbo resursą? (TET 1094 p.)

 

 

 

 

8.26.

Ar uždarose skirstyklose, kuriose yra įrenginiai su dujų izoliacija, vadovaujantis gamyklos instrukcijomis arba energetikos įrenginių savininko nustatyta tvarka, tikrinama dujų koncentracija patalpoje? (TET 1095 p.)

 

 

 

 

9.

Akumuliatorinės:

9.1.

Ar tinkamai įrengti lygintuvai akumuliatoriams krauti? (TET 1105 p.)

 

 

 

 

9.2.

Ar nuolatinės srovės šynų, maitinančių relinės apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos įrenginius, įtampa normaliomis eksploatavimo sąlygomis ne aukštesnė 5% negu elektros imtuvų vardinė įtampa? (TET 1106 p.)

 

 

 

 

9.3.

Ar nuolatinės srovės rinklės ir žiedinės magistralės turi rezervinį maitinimą? (TET 1107 p.)

 

 

 

 

9.4.

Ar užtikrinama, kad nuolatinės operatyvinės srovės šynų izoliacijos kontrolės įrenginys signalizuotų, jei vieno kurio nors poliaus izoliacijos varža sumažėja iki 20 kW – 220V tinkle, 10 kW – 110 V tinkle, 6 kW – 60 V tinkle, 5 kW – 48 V tinkle, 3 kW – 24 V tinkle? (TET 1109 p.)

 

 

 

 

9.5.

Ar akumuliatorinėje užtikrinama tinkama temperatūra? (TET 1114 p.)

 

 

 

 

9.6.

Ar tuomet, kai akumuliatorių baterijai įrengiama atskira patalpa, ant akumuliatorinės durų yra užrašai „Akumuliatorinė“, „Ugnis pavojinga“, „Rūkyti draudžiama“ arba šiuos užrašus atitinkantys ženklai pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus? (TET 1115 p.)

 

 

 

 

9.7.

Ar kartą per mėnesį matuojama atviro tipo visų baterijos elementų įtampa, elektrolito tankis ir temperatūra? (TET 1116 p.)

 

 

 

 

9.8.

Ar akumuliatorinių įrenginius prižiūri specialiai apmokyti darbuotojai?

(TET 1117 p.)

 

 

 

 

10.

Kondensatoriai:

10.1.

Ar kondensatorių baterija įjungiama sumažėjus įtampai tinkluose mažiau nei vardinė ir išjungiama padidėjus įtampai daugiau kaip 1,05–1,1 vardinės, jei tinklų operatorius nenustatė kitaip? (TET 1119 p.)

 

 

 

 

10.2.

Ar užtikrinama, kad aplinkos oro temperatūra neviršytų leistinosios kondensatorių eksploatavimo instrukcijoje? (TET 1121 p.)

 

 

 

 

10.3.

Ar užtikrinama, kad srovės atskirose kondensatorių baterijos fazėse nesiskirtų daugiau kaip 10 %? (TET 1122 p.)

 

 

 

 

11.

Elektros kabelių linijos:

11.1.

Ar nustatyta kiekvienos tinkamos naudoti kabelių linijos didžiausia leistinoji srovės apkrova? (TET 1146 p.)

 

 

 

 

11.2.

Ar užtikrinama, kad kabelių tuneliuose, kanaluose, galerijose ir šachtose aplinkos temperatūra vasarą būtų ne didesnė už skaičiuojamąją, pagal kurią nustatyta didžiausia leistinoji apkrova? (TET 1148 p.)

 

 

 

 

11.3.

Ar užtikrinama, kad kabelių patalpos nebūtų naudojamos kitiems tikslams bei jose nebūtų laikomi pašaliniai daiktai? (TET 1150 p.)

 

 

 

 

11.4.

Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius arba pavadinimus? (TET 1156 p.)

 

 

 

 

11.5.

Ar atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale turi žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą? (TET 1157 p.)

 

 

 

 

11.6.

Ar kabelių žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? (TET 1158 p.)

 

 

 

 

11.7.

Ar rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? (TET 1159 p.)

 

 

 

 

11.8.

Ar kabelių metalinių apvalkalų antikorozinės dangos būklė kontroliuojama matuojant jos elektrinę varžą? (TET 1163 p.)

 

 

 

 

11.9.

Ar kabelių linijų apkrovos matuojamos energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? Ar atsižvelgiant į matavimo rezultatus, keičiami kabelių tinklų darbo schemos ir darbo režimai? (TET 1167 p.)

 

 

 

 

12.

Relinė apsauga ir automatika:

12.1.

Ar elektros tinklų galios grandinės ir įrenginiai apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir normalaus darbo režimo sutrikimų relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, saugikliais arba automatiniais jungikliais? (TET 1180 p.)

 

 

 

 

12.2.

Ar relinės apsaugos ir automatikos, avarinės bei įspėjamosios signalizacijos įtaisai įjungti ir parengti dirbti (išskyrus tuos, kurie turi būti išjungti pagal jų veikimo principą, sistemos darbo režimą ir selektyvumo sąlygas)? (TET 1181 p.)

 

 

 

 

12.3.

Ar relinės apsaugos ir automatikos veikimo atvejai, taip pat eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai registruojami energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka? (TET 1182 p.)

 

 

 

 

12.4.

Ar ant relinės apsaugos ir automatikos įtaisų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? (TET 1183 p.)

 

 

 

 

12.5.

Ar relinės apsaugos ir automatikos paneliuose ir spintose prie raktų, tarpių, bandymo blokų ar kitokių įtaisų, kuriais operatyviniai (budintieji) darbuotojai atlieka perjungimus, yra užrašai apie minėtųjų įtaisų padėtį visų režimų atvejais arba kitos vaizdžios kontrolės priemonės? (TET 1185 p.)

 

 

 

 

12.6.

Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie perjungimo įtaisų, relinės apsaugos ir automatikos panelėse bei spintose, perjungimus? (TET 1185 p.)

 

 

 

 

12.7.

Ar kontroliniai kabeliai žymimi galuose ir iš abiejų perėjimo per pertvaras pusių ir laisvųjų gyslų galai izoliuojami jeigu nuo jų buvo pašalinta izoliacija? (TET 1199 p.)