Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 128 „DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 4 d. Nr. 887

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1. personalo tarnybos, o jeigu tarnyboje, įstaigoje ar kariniame dalinyje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai (toliau – tarnyba, įstaiga ar karinis dalinys, kuriuose personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai), įstaigos, centralizuotai atliekančios personalo administravimo funkcijas (toliau – Centras), parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;“.

2. Pakeisti 7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.3. personalo tarnybos, o jeigu tai tarnyba, įstaiga ar karinis dalinys, kuriame personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centro, parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;“.

3. Pakeisti 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.5. personalo tarnybos, o jeigu tai tarnyba, įstaiga ar karinis dalinys, kuriuose personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centro, parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;“.

4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Jeigu asmens prašymui skirti pensiją ir priedą išnagrinėti būtini papildomi dokumentai, kuriuos privalo pateikti prašymą skirti pensiją ir priedą pateikęs asmuo, ir Nuostatų 5 punkte nurodytos institucijos ir įstaigos tokių dokumentų negali gauti iš atitinkamos tarnybos, įstaigos, karinio dalinio, kuriuose asmuo tarnavo paskiausiai, ar Centro, jeigu tai tarnyba, įstaiga ar karinis dalinys, kuriuose personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo kreipiasi į asmenį raštu, prašydamos pateikti papildomus dokumentus. Asmeniui pranešama, kad jo prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikti papildomi dokumentai. Kai per Nuostatų 5 punkte nurodytos institucijos ar įstaigos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildomi dokumentai negaunami, šis prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Nuostatų 5 punkte nurodytos institucijos ir įstaigos pasilieka prašymo skirti pensiją ir priedą ir gautų dokumentų patvirtintas kopijas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas