r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 15 d. Nr. T-9

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Paramos mokinio reikmenims įsigyti Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-146(E) „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-9

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos mokinio reikmenims įsigyti Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis Akmenės rajono savivaldybėje formą, eigą ir mokinio reikmenų įsigijimo būdą.

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti yra viena iš sudėtinių socialinės paramos mokiniams dalių.

3. Šis Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

4. Šis Aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas.

5. Šis Aprašas netaikomas mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę ir mokinio reikmenis) valstybės ar Savivaldybės finansuojamose įstaigose.

6. Šis Aprašas netaikomas mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

 

II SKYRIUS

MOKINIO REIKMENŲ ĮSIGIJIMO EIGA

 

7. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma

8. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

9. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti, pateikimo dienos, parama mokinio reikmenims įsigyti už atitinkamų mokslo metų laikotarpį skiriama iki tų mokslo metų pradžios arba tais mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

10. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

10.1. pinigais;

10.2. kita forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

11. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius), priėmęs sprendimą skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti, du kartus per mėnesį suformuoja mokėjimo žiniaraščius ir perduoda Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius), kuris, vadovaudamasis mokėjimo žiniaraščių duomenimis, perveda lėšas į paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjų asmenines sąskaitas Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar organizacijai, teikiančiai išmokos išmokėjimo paslaugą (toliau-paslaugos teikėjas).

12. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, parama mokinio reikmenims teikiama tokia tvarka:

12.1. Akmenės rajono paramos šeimai centras (toliau – Paramos šeimai centras) kalendoriniais metais iki liepos 1 dienos Socialinės paramos skyriui pateikia sąrašą mokinių, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką;

12.2. Socialinės paramos skyrius priėmęs sprendimą skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti pagal Paramos šeimai centro pateiktus sąrašus, du kartus per mėnesį suformuoja mokėjimo žiniaraščius ir perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui, kuris, vadovaudamasis mokėjimo žiniaraščių duomenimis, perveda lėšas į nurodytos išmokos paslaugą teikiančią organizaciją;

12.3. Socialinės paramos skyrius informuoja Paramos šeimai centrą apie paruoštus mokėjimo žiniaraščius;

12.4. paslaugos teikėjas kartu su Paramos šeimai centro socialiniu darbuotoju, dirbančiu su šeima, derina veiksmus dėl piniginės išmokos išmokėjimo;

12.5. Paramos šeimai centro socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, kartu su mokyklos, kurioje mokinys mokosi, socialiniu pedagogu kiekvienam mokiniui pagal jo individualius poreikius sudaro mokinio reikmenų rinkinio sąrašą;

12.6. atsižvelgdamas į mokinio šeimos savarankiškumą ir gebėjimą nusipirkti mokinio reikmenis, Paramos šeimai centro socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, padeda jiems aprūpinti vaikus prekėmis.

13. Paramos šeimai centro socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, bendradarbiaudamas su mokyklomis, siekia, kad mokinys mokinio reikmenis turėtų iki mokslo metų pradžios.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE SUTEIKTĄ PARAMA MOKINIAMS TEIKIMAS

 

14. Paramos šeimai centras, seniūnijos, mokyklos bei kiti juridiniai asmenys Savivaldybės administracijos prašymu teikia informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

15. Socialinės paramos skyrius teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą, privalo užtikrinti, kad mokiniui skirti reikmenys būtų naudojami pagal paskirtį.

17. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________