VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO IR MITYBOS MOKSLO KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 27 d. Nr. B1-732

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1.   T v i r t i n u pridedamus Maisto ir mitybos mokslo komiteto nuostatus.

2.   P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Vidmantas Paulauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. liepos 27 d.

įsakymu Nr. B1-732

 

MAISTO IR MITYBOS MOKSLO KOMITETO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maisto ir mitybos mokslo komiteto nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Maisto ir mitybos mokslo komiteto (toliau – Komitetas) sudarymo tvarką, veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2. Komiteto paskirtis – svarstyti su mityba, maisto sauga, kokybe ir vartotojų apsauga susijusius klausimus, konsultuoti suinteresuotas Lietuvos Respublikos institucijas, teikti rizikos vertinimu pagrįstus siūlymus Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau – NMVRVI), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) ir kitoms su mityba, maisto sauga, kokybe ir vartotojų apsauga susijusioms institucijoms, taip pat atlikti kitas su Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių mitybą, maisto saugą, kokybę ir vartotojų apsaugą, įgyvendinimu susijusias funkcijas.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais mitybą, maisto saugą, kokybę, vartotojų apsaugą, rizikos vertinimą, ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMITETO SUDARYMO TVARKA

 

4. Komitetas sudaromas, Komiteto pirmininkas ir sekretorius skiriami VMVT direktoriaus įsakymu.

5. Komiteto sudėtis atnaujinama ne rečiau kaip kartą per ketverius metus.

6. Komiteto pirmininku paskirtas asmuo Komiteto pirmininko pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

7. Komiteto nariais gali būti kompetentingų institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovai, mokslo darbuotojai, dirbantys mitybos, maisto saugos, kokybės, vartotojų apsaugos ir kitose su šiais klausimais susijusiose srityse.

8. Komiteto pirmininko pavaduotojas renkamas iš Komiteto narių. Komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūras siūlo Komiteto nariai. Dėl pateiktų kandidatūrų į Komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas balsuojama Komiteto posėdyje Komiteto narių atviru balsavimu. Komiteto pirmininko pavaduotoju išrenkamas tas Komiteto narys, kuris gavo daugiausiai Komiteto narių balsų (įskaitant Komiteto pirmininko). Jei keli kandidatai surenka vienodą skaičių Komiteto narių balsų, lemiamas yra Komiteto pirmininko balsas.

9. Komiteto pirmininko pavaduotojas, Komiteto posėdžio metu nedalyvaujant Komiteto pirmininkui, turi šiuose Nuostatuose nustatytas Komiteto pirmininko teises ir pareigas.

 

III SKYRIUS

KOMITETO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Komiteto tikslas – apibendrinti Lietuvos Respublikos institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų pozicijas, teikiant rizikos vertinimu pagrįstus siūlymus mitybos, maisto saugos, kokybės ir vartotojų apsaugos srityse.

11. Komitetas, siekdamas jam nustatyto tikslo, vykdo šias funkcijas:

11.1. teikia mokslinę ir techninę paramą rengiant rizikos vertinimu pagrįstas metodikas ir nuomones, planuojant rizikos vertinimu pagrįstas užduotis maisto saugos, kokybės ir mitybos bei vartotojų apsaugos srityse;

11.2. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su šalies ir tarptautinėmis mokslo ir mokymo institucijomis rizikos vertinimo klausimais;

11.3. viešina informaciją apie vykdomus mokslinius darbus, aktualias problemas, pasaulines tendencijas maisto saugos, kokybės ir mitybos bei vartotojų apsaugos srityse;

11.4. pataria Nuostatų 2 punkte nurodytoms institucijoms rizikos vertinimo klausimais maisto ir mitybos srityse dėl maisto cheminės, mikrobiologinės ir kitos taršos bei dėl maisto (įskaitant geriamąjį vandenį) ir mitybos srityse pasireiškiančios rizikos.

 

IV SKYRIUS

KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS

 

12. Komitetas, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir funkcijas, turi teisę:

12.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų mokslinę ir techninę informaciją, rizikos vertinimo išvadas ir rekomendacijas bei kitą informaciją;

12.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų pasitelkti reikiamus specialistus ir ekspertus, kviesti į Komiteto posėdžius suinteresuotų ir kitų kompetentingų institucijų atstovus;

12.3. inicijuoti, organizuoti seminarus, konferencijas ir kitokius renginius aktualiems mitybos, maisto saugos, kokybės ir vartotojų apsaugos klausimams spręsti;

12.4. teikti siūlymus ir (ar) nuomones kitoms institucijoms mitybos, maisto saugos, kokybės ir vartotojų apsaugos klausimais.

13. Komiteto nariai privalo:

13.1 užtikrinti informacijos, gautos atliekant Komiteto nario funkcijas, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (Nuostatų 1 priedas);

13.2. laikytis nešališkumo pareigos (Nuostatų 2 priedas);

13.3. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas.

14. Konfidencialumo pareigos privalo laikytis ir Komiteto sekretorius.

 

V SKYRIUS

KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Komiteto darbui vadovauja Komiteto pirmininkas.

16. Komiteto pirmininkas:

16.1. organizuoja Komiteto darbą;

16.2. vadovauja Komiteto posėdžiams;

16.3. teikia prašymus ir (ar) paklausimus Komiteto sekretoriui, Komiteto nariams;

16.4. pasirašo posėdžių protokolus.

17. Komiteto sekretorius:

17.1. renka ir apibendrina informaciją Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimais;

17.2. techniškai aptarnauja Komiteto posėdžius;

17.3. protokoluoja Komiteto posėdžius, tvarko Komiteto dokumentus, vykdo kitus Komiteto pirmininko nurodymus;

17.4. daro Komiteto posėdžio garso įrašą, kurį prideda prie Komiteto posėdžio protokolo.

18. Komiteto nariai:

18.1. dalyvauja Komiteto posėdžiuose;

18.2. balsuoja Komiteto posėdžiuose priimant Komiteto posėdžio nutarimus;

18.3. pagal kompetenciją nagrinėja Komiteto pirmininko prašymus ir (ar) paklausimus ir teikia atsakymus;

18.4. negalėdami dalyvauti Komiteto posėdyje, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną apie tai raštu / el. paštu informuoja Komiteto pirmininką.

19. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai, kurie organizuojami prireikus, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

20. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komiteto narių. Nutarimai Komiteto posėdyje priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komiteto pirmininko, o jam nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojo, balsas. Komiteto nariai, nesutinkantys su Komiteto posėdyje priimtu nutarimu, gali raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri yra pridedama prie Komiteto posėdžio protokolo.

21. Komiteto posėdžiai organizuojami aktualiais Komiteto veiklos klausimais Komiteto nario, suderinusio siūlomą Komiteto posėdžio klausimą su Komiteto pirmininku, ar Komiteto pirmininko iniciatyva.

22. Kai Komiteto posėdis organizuojamas Komiteto nario iniciatyva, Komiteto pirmininkui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos Komiteto posėdžio datos pateikiamas planuojamo posėdžio darbotvarkės projektas, ketinamo nagrinėti klausimo aktualumą pagrindžianti medžiaga.

23. Komiteto pirmininkas parengia Komiteto posėdžio darbotvarkės projektą, kurį Komiteto sekretorius kartu su visa aktualia informacija persiunčia visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki numatytos Komiteto posėdžio datos.

24. Komitetas Komiteto pirmininko parengtą Komiteto posėdžio darbotvarkės projektą patvirtina kiekvieno Komiteto posėdžio pradžioje. Komiteto nariai turi teisę siūlyti į Komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti naujus svarstytinus klausimus. Dėl kiekvieno siūlomo įtraukti į Komiteto posėdžio darbotvarkę klausimo balsuojama atskirai.

25. Komitetas posėdžiuose savo vykdomoms funkcijoms atlikti priima nutarimus. Visi nutarimai įforminami Komiteto posėdžio protokole. Komiteto posėdžio protokolo projektas parengiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komiteto posėdžio ir pateikiamas Komiteto narių pastaboms. Komiteto nariai pastabas pateikia per 3 (tris) darbo dienas nuo Komiteto posėdžio protokolo projekto gavimo dienos. Komiteto nariui per nustatytą terminą nepateikus pastabų Komiteto posėdžio protokolo projektui, laikoma, kad jis pastabų neturi. Komiteto posėdžio protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas ir sekretorius. Pasirašytos Komiteto posėdžio protokolų kopijos pateikiamos Komiteto nariams, taip pat, prireikus, NMVRVI, VMVT ir (arba) kitoms suinteresuotoms institucijoms.

26. Esant interesų konfliktui ar kitų pagrįstų abejonių dėl Komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo, nario ar sekretoriaus nešališkumo, Komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, narys ar sekretorius privalo nusišalinti nuo svarstomo klausimo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai ir sekretorius už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Komiteto veiklos dokumentai (Komiteto posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi NMVRVI teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Komiteto veikla nutraukiama VMVT direktoriui priėmus įsakymą dėl Komiteto veiklos nutraukimo.

____________________________


 

Maisto ir mitybos mokslo

komiteto nuostatų

1 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

(data)

(vieta)

 

Aš,

,

(vardas ir pavardė)

p a s i ž a d u užtikrinti informacijos, gautos atliekant Maisto ir mitybos mokslo komiteto pirmininko / nario / sekretoriaus (reikalingą pabraukti) funkcijas, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Suprantu, kad už konfidencialumo pareigos nesilaikymą man gali būti pritaikyta atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________ _____________________________

(parašas)                                      (vardas ir pavardė)


 

 

Maisto ir mitybos mokslo

komiteto nuostatų

2 priedas

 

 

(Nešališkumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

(data)

(vieta)

 

Aš,

,

(vardas ir pavardė)

p a s i ž a d u svarstant klausimus Maisto ir mitybos mokslo komitete būti nešališkas ir nebalsuoti priimant Maisto ir mitybos mokslo komiteto nutarimus dėl tų svarstomų klausimų, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą.

Suprantu, kad už nešališkumo pareigos nesilaikymą man gali būti pritaikyta atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

______________ _____________________________

(parašas)                                      (vardas ir pavardė)