LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 25 d. Nr. V-638

Vilnius

 

Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m.  balandžio 20 d. nutarimą Nr. DT-3/1 ir nutarimą Nr. DT-3/2 ,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2.   Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti

sąrašą (A sąrašą):

2.1. Papildau I skyriaus „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“ 8 skirsnį „Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)“ 8.5 papunkčiu:

„8.

5

Raltegravirum

B20-B24

Skiriamas konsiliumo sprendimu, kai yra nustatomos gretutinės patologijos ir būklės arba esant koinfekcijai su HBV ir HCV, nustačius netoleravimą pirmo pasirinkimo vaistams ar esant rezistentiškumui.“

2.2. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.61.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

61.2

Imatinibum

C92.1

Skiriamas Ph (bcr-abl) teigiamai lėtinei mieloleukemijai gydyti. Gydant vaistiniu preparatu Imatinibum, bcr-abl geno molekulinis tyrimas atliekamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kol bcr-abl tampa <0,1 %, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kai bcr-abl < 0,1 %.

Bcr-abl molekulinio tyrimo atsakymas registruojamas stebėsenos sistemoje http://www.hematologija.lt/.“

2.3. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.70 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

61.2

Dasatinibum

C92.1

Skiriamas Ph (bcr-abl) teigiamai lėtinei mieloleukemijai gydyti pacientams, kuriems vaistiniai preparatai Imatinibum ir Nilotinibum yra neveiksmingi, arba pacientams, kurie jų netoleruoja, ar kuriems jie yra kontraindikuotini. Vaistinio preparato neveiksmingumu laikoma: nepakankamas bcr-abl geno atsakas į vaistinį preparatą; prieš paskiriant vaistinį preparatą ar gydymo vaistiniu preparatu metu nustatytą atsparumą šiam vaistiniam preparatui rodanti bcr-abl geno mutacija; gydymo metu atsiradusi ekstramedulinė liga; prieš paskiriant vaistinį preparatą ar gydymo metu nustatyta blastinė krizė. Prieš skiriant vaistinį preparatą Dasatinibum, nustatomos bcr-abl geno mutacijos. Gydant vaistiniu preparatu Dasatinibum, bcr-abl geno molekulinis tyrimas atliekamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kol bcr-abl tampa <0,1 %, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kai bcr-abl < 0,1 %.

Bcr-abl molekulinio tyrimo atsakymas registruojamas stebėsenos sistemoje http://www.hematologija.lt/.“

2.4. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %) 1.80 papunkčiu:

„1.

80.

Lipegfilgrastimum

C81,

C83

Skiriamas pacientams,  sergantiems Hodžkino limfoma ir difuzine ne Hodžkino limfoma.“

2.5. Pakeičiu III skyriaus „KRAUJO IR KRAUJOTAKOS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS1 skirsnio „Krešėjimo defektai (100 %) 1.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

3.1.

Factor VIII conc. (žmogaus)

D66-D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.“

2.6. Pakeičiu III skyriaus „KRAUJO IR KRAUJOTAKOS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS1 skirsnio „Krešėjimo defektai (100 %) 1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

3.2.

Factor VIII conc. (rekombinantiniai)

D66-D68

Skiriama, gavus VLK sutikimą, išskyrus vaistinį preparatą Factor VIII conc. (rekombinantiniai) (Recombinate).“

2.7. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 16 skirsnį „III funkcinės klasės  plaučių arterinė hipertenzija(100 %) 16.5 papunkčiu:

„16.

5.

Treprostinil

I27.0, I27.8

Skiriamas, kai gydymas vaistiniais preparatais Sildenafilum, Ambrisentanum ar Bosentanum yra nepakankamai veiksmingas.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                Rimantė Šalaševičiūtė