LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M.
SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 2 d. Nr. 1-60

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.   Pakeičiu 8 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, atestuotas sertifikavimo įstaigoje ir turintis energetikos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingu už pastate įrengtų šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.“

2.   Papildau 8 punktą nauja trisdešimt pirmąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

Šilumos įrenginio pertvarkymas – šilumos įrenginio remontas ar rekonstravimas.“

3.    Buvusias 8 punkto trisdešimt pirmąją – trisdešimt septintąją pastraipas atitinkamai laikau trisdešimt antrąja – trisdešimt aštuntąja pastraipomis.

4.   Pakeičiu 8 punkto trisdešimt antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Šilumos įrenginio rekonstravimas pastato šilumos įrenginyje atliekami darbai (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), kuriais keičiamas įrenginio tipas, sukuriama nauja įrenginio kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos (našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai), energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo schema, įrengiami papildomi šilumos gamybos šaltiniai ir kt.“

5.   Pakeičiu 8 punkto trisdešimt trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Šilumos įrenginio remontas – pastato šilumos įrenginyje atliekami darbai (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), po kurių nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos (našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai), energijos ar žaliavos sąnaudos ir kt.“

6.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ar prie kito pastato šilumos įrenginių, privalo teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.“

7.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui dėl pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo.“

8.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktas (Taisyklių 1 priedo 4 punktas).“

9.    Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.

10.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.“

11.  Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pasirašymo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.“

12.  Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per atsiskaitymo laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytais būdais.“

13.  Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Taisyklių 47.3 ir 48.6 papunkčiuose nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus savo lėšomis gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos vartotojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.“

14.  Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Vartotojų prašymu, jeigu tai yra techniškai įmanoma, neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įsigyja, įrengia, prižiūri ir (ar) jų rodmenis nuotoliniu būdu nuskaito šilumos tiekėjas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, priežiūros ir (ar) nuotolinio rodmenų nuskaitymo sąnaudas apmoka šilumos vartotojas.“

15.  Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Pastatų, daugiabučių namų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 78–86, 101–103, 104 ir 108 punktuose nurodyti darbai, savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 78–86, 101–103, 104 ir 108 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka, pastato šilumos įrenginiai šildymo sezonui gali būti prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos tiekėjui pateikus Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą:

68.1. Inspekcija tikrina, ar pastato, buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą;

68.2. Inspekcijos pažymoje įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

68.3. neatitinkantys projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato savininkas, valdytojas ar patalpų savininkas nepašalina Inspekcijos pažymoje nurodymų trūkumų.“

16.  Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Šilumos energiją galima tiekti pastato naujais arba rekonstruotais šilumos įrenginiais, kurie prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų, kai:

69.1. pastato savininkas, valdytojas arba buto šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių statinio statybos užbaigimo dokumento ir šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos kopijas;

69.2. pasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas;

69.3. sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.“

17.  Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 95–102 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.“

18.  Pripažįstu netekusiu galios 79 punktą.

19.  Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Šilumos tiekėjas, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo, grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus, esant pastato savininko sutikimui, pastato savininko lėšomis turi įrengti ir prijungti prie pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus arba šilumos gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius šilumos vartotojų pastatuose (esamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 24 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.“

20.  Pripažįstu netekusiu galios 84 punktą.

21.  Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Taisyklių 78 ir 81 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas, vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatyta tvarka.“

22.  Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.“

23.  Pripažįstu netekusiu galios 96 punktą.

24.  Pripažįstu netekusiu galios 98 punktą.

25.  Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 35 punktas) nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui privalo būti pateikti:

100.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

100.2. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;

100.3. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 36 ir 45 punktai);

100.4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų pertvarkymo brėžiniai.“

26.  Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

101. Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 24 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.“

27.  Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Baigęs šilumos įrenginių rekonstravimo darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.“

28.  Papildau 1021 punktu:

1021. Baigęs šilumos įrenginių remonto darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.“

29.  Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Pastato ir kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami pertvarkytais nuo Taisyklių 102 ar 1021 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.“

30.  Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:

104. Pastato ar jo dalies patalpų šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vykdomas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 4 punktas) nustatyta tvarka. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo, kurio kopija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikiama atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.“

31.  Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:

105. Vartotojai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Taisyklių 104 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo-pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą).“

32.  Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

106. Pastato šildymo būdo keitimas negali trukdyti tiekti kokybišką šilumos energiją kitiems šilumos vartotojams. Jeigu dėl šilumos įrenginių atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.“

33.  Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Savivaldybė, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatyta tvarka išduodama statybą leidžiančius dokumentus dėl pastato ar jo dalies šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų, atsižvelgia į inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planus ir šilumos ūkio specialųjį planą (Taisyklių 1 priedo 3, 10 punktai).“

34.  Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Atjungiant daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šilumos įrenginius:

108.1. atsakingas už šilumos ūkį asmuo ar prižiūrėtojas tikrina, ar dėl keičiamo daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šildymo būdo nepažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai ir įvykdyti Taisyklių 108.3.1 papunkčio reikalavimai;

108.2. su daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų savininkų šilumos įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) rekonstravimo darbai atliekami daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų, kurie savo šilumos įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą, lėšomis;

108.3. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų savininkai, pageidaujantys atjungti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šildymo būdą:

108.3.1. atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentų (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) pakeitimo ir iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) arba kito su Komisija suderinto šilumos kiekio paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodo pakeitimo išlaidas;

108.3.2. privalo vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

108.3.3. privalo pakeisti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo pastato bendrosioms reikmėms;

108.4. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 108.3.3 papunkčio nuostatas nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto dokumento išdavimo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Kol butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto dokumento išdavimo momento taikomos sutarčių standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkai šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka.“

35.  Pripažįstu netekusiais galios 109-112 punktus.

36.  Pripažįstu netekusiais galios 114 ir 115 punktus.

37.  Pripažįstu netekusiais galios 117-124 punktus.

38.  Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu atsiskaitymo laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.“

39.  Pakeičiu 129.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

129.16. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;“.

40.  Pakeičiu 132.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

132.7. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 31, 33, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos įrenginius nepažeidžiant daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;“.

41.  Papildau 132.15 papunkčiu:

132.15. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais išrinkti įgaliotą atstovą, kuris teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytu darbų atlikimo periodiškumu kartu su prižiūrėtoju turėtų teisę susipažinti su šilumos punkte esančio žurnalo duomenimis bei apskaitos prietaisų rodmenimis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei pašildyto vandens kiekį.“

42.  Pakeičiu 133.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

133.5. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17, 93-108 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos;“.

43.  Pakeičiu 138.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

138.7. užtikrinti, kad vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17, 93-108 punktuose nustatyta tvarka;“.

44.  Pakeičiu 141.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

141.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 31, 34, 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų;“.

45.  Pakeičiu 144.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

144.7. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17, 93-108 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos;“.

46.  Pakeičiu 144.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

144.14. valdytojui esant šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju – užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos temperatūros karštą vandenį, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;“

47.  Pakeičiu 157 punktą ir jį išdėstau taip:

157. Pastato savininkas ar savininkus atstovaujantis asmuo, pageidaujantis prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui arba kitam asmeniui, teisėtai užsiimančiam šilumos tiekimo veikla, dėl pastato karšto vandens įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka privalo gauti statybą leidžiančius dokumentus.“

48.  Pripažįstu netekusiu galios 158 punktą.

49.  Pakeičiu 159 punktą ir jį išdėstau taip:

159. Tiekėjai, gavę iš pastato savininko ar savininkui atstovaujančio asmens Taisyklių 157 punkte nurodytą paraišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda prisijungimo sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, techninius reikalavimus arba pateikia motyvuotą atsisakymą jas išduoti.“

50.  Pakeičiu 160 punktą ir jį išdėstau taip:

160. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo projektavimo, montavimo, prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis, jeigu su šilumos tiekėju nesusitaria kitaip.“

51.  Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo, baigęs montavimo ir prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.“

52.  Pakeičiu 162 punktą ir jį išdėstau taip:

162. Pastato karšto vandens įrenginiai laikomi prijungtais prie šilumos perdavimo tinklų nuo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įforminto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.“

53.  Pakeičiu 179.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

179.1. Karšto vandens tiekimo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per atsiskaitymo laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;“.

54.  Pakeičiu 179.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

179.5. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, suvartoto karšto vandens kiekiai už atsiskaitymo laikotarpį nustatomi pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 71, 72 punktai) nuostatas. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu informavo karšto vandens tiekėją. Vartotojui vėliau, po sutartyje nurodyto termino, pranešus karšto vandens skaitiklių rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas pagal skaitiklio rodmenis, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po atsiskaitymo laikotarpio, mėnesį.“

55.  Pakeičiu 193.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

193.4. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai nepateikia šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 193.1 papunktyje nurodytų dokumentų, ir nesudaro Taisyklių 193.2 papunktyje nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų vyksta vadovautis Taisyklių nuostatomis, reglamentuojančiomis karšto vandens tiekėjo veiklą.

56.  Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip:

199. Vartotojai, pageidaujantys rekonstruoti karšto vandens įrenginius, prijungtus prie pastato šilumos punkto, kai prijungimo schema keičiama į kombinuotą (Taisyklių 1 priedo 70 punktas), privalo vadovautis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 4, 11, 12, 24, 31, 34, 35, 36, 37, ir 45 punktai) reikalavimais, susijusiais su paprastojo remonto darbais. Pakeitus pastato karšto vandens ruošimo schemą į kombinuotą vartotojai už šilumos tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.“

57.  Pakeičiu 200 punktą ir jį išdėstau taip:

200. Vartotojas, pageidaujantis pertvarkyti karšto vandens įrenginius, prijungtus prie pastato šilumos punkto, ar visą karšto vandens tiekimo sistemą, privalo teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl pertvarkymo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.“

58.  Pripažįstu netekusiu galios 201 punktą.

59.  Pripažįstu netekusiu galios 203 punktą.

60.  Pakeičiu 205 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

205. Pastato ar jo dalies patalpų karšto vandens įrenginių inžinerinių sistemų pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 35 punktas) nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtoju privalo būti pateikti:“.

61.  Pakeičiu 206 punktą ir jį išdėstau taip:

206. Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.“

62.  Pakeičiu 207 punktą ir jį išdėstau taip:

207. Pastato savininkas, baigęs pastato karšto vandens įrenginių rekonstravimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir karšto vandens tiekėjui.“

63.  Papildau 2071 punktu:

2071. Pastato savininkas, baigęs pastato karšto vandens įrenginių remonto darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.“

64.  Pakeičiu 208 punktą ir jį išdėstau taip:

208. Pastato, pastato butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių pertvarkymas pripažįstamas baigtu nuo Taisyklių 207 ar 2071 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.“

65.  Pakeičiu 212.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

212.3. šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, nesumokėjusiam sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje, pagal pateiktą sąskaitą ar mokėjimo pranešimą;“.

66.  Pakeičiu 219 punktą ir jį išdėstau taip:

219Priėmus atitinkamą sprendimą, valdytojas apie jį privalo pateikti informaciją esamam karšto vandens tiekėjui. Valdytojas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Taisyklių 224 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos pateikia esamam karšto vandens tiekėjui prašymą nutraukti karšto vandens tiekimą ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.“

67.  Pakeičiu 220 punktą ir jį išdėstau taip:

220. Jeigu dėl atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.“

68.  Pakeičiu 221 punktą ir jį išdėstau taip:

221. Karšto vandens tiekėjas, gavęs 219 punkte nurodytą informaciją ir prašymą, jeigu tenkinamos 220 punkto sąlygos, nuo 225 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo dienos, nutraukia karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis ir karšto vandens tiekimą.“

69.  Pakeičiu 222 punktą ir jį išdėstau taip:

222. Dalies pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos atjungimo darbams, kai nėra rekonstruojama visa pastato karšto vandens sistema, taikomi 104-108 punktų reikalavimai.“

70.  Pakeičiu 224 punktą ir jį išdėstau taip:

224. Vartotojas karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.“

71.  Pakeičiu 225 punktą ir jį išdėstau taip:

225. Baigęs pastato karšto vandens įrenginių atjungimo darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir karšto vandens tiekėjui.“

72.  Pakeičiu 226 punktą ir jį išdėstau taip:

226. Pastato karšto vandens įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 225 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.“

73.  Pakeičiu 231.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

231.2. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 13, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 45 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje arba karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje įrengti ir prižiūrėti karšto vandens skaitiklius;“.

74.  Pakeičiu 234.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

234.6. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 35, 31, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti karšto vandens įrenginius, jei tai nepažeidžia daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;“.

75.  Pakeičiu 235.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

235.4. jeigu nėra karšto vandens skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos, pateikti karšto vandens tiekėjui karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais karšto vandens skaitiklių rodmenų, fiksuotų sutartyje nurodytu laiku, ataskaitą. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklio rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, karšto vandens kiekis už atsiskaitymo laikotarpį nustatomas pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 71, 72 punktai) nuostatas. Buto ar kitų patalpų savininkui arba nuomininkui nepateikiant karšto vandens tiekėjui karšto vandens skaitiklio rodmenų sutartyje nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai turi teisę atlikti rodmenų nuskaitymą savininkams priklausančiose patalpose. Buto ar kitų patalpų savininkas (nuomininkas) atlygina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo patirtas sąnaudas, susijusias su atliktu darbu;“.

76.  Pakeičiu 238 punktą ir jį išdėstau taip:

238. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų skundai dėl Taisyklių reglamentuojamų santykių tarp šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų pateikiami ir nagrinėjami, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 42, 52, 74 ir 75 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

77.  Pakeičiu Taisyklių 1 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“;“.

78.  Pakeičiu Taisyklių 1 priedo 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“;“.

79.  Pakeičiu Taisyklių 1 priedo 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Energetikos objektus, ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“

80.  Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 1 priedo 25 punktą.

81.  Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 1 priedo 32 punktą.

82.  Pakeičiu Taisyklių 1 priedo 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;“

83.  Papildau Taisyklių 1 priedą 74 punktu:

74. Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“;“

84.  Papildau Taisyklių 1 priedą 75 punktu:

75. Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-123 „Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“.“

85.  Pakeičiu Taisyklių 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

86.  Pakeičiu Taisyklių 7 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų savininkams terminas atsiskaityti už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per atsiskaitymo laikotarpį yra vienas kalendorinis mėnuo po atsiskaitymo laikotarpio. Tuo atveju, kai prižiūrėtojas siunčia pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojas ar valdytojas siunčia pastato butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų.“

87.  Pakeičiu Taisyklių 8 priedo 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir atsiskaitymo dokumentuose deklaruoja paskutinę atsiskaitymo laikotarpio dieną užfiksuotus rodmenis bei už cirkuliacijai sunaudotą šilumos kiekį, kurių reikšmės pateikiamos karšto vandens tiekėjo mokėjimo pranešime ar sąskaitoje;“.

88.  Pakeičiu Taisyklių 8 priedo 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų skundai dėl Taisyklių reglamentuojamų santykių tarp šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų pateikiami ir nagrinėjami, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 42, 52, 74 ir 75 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

89.  Pakeičiu Taisyklių 9 priedo 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir atsiskaitymo dokumentuose deklaruoja paskutinę atsiskaitymo laikotarpio dieną užfiksuotus rodmenis, bei už cirkuliacijai sunaudotą šilumos kiekį, kurių reikšmės pateikiamos karšto vandens tiekėjo mokėjimo pranešime ar sąskaitoje;“.

90.  Pakeičiu Taisyklių 9 priedo 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Karšto vandens vartotojui atsiskaitymo terminas už per atsiskaitymo laikotarpį suvartotą karštą vandenį nustatomas Sutartyje.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA INFORMACIJA

 

1. Vartotojo rekvizitai

 

Atsiskaitymo laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

·    Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas

·    Mokėtojo vardas, pavardė

·    Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto indeksas, miestas

·    Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __ m2

·    Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2

·    Sumokėti iki 200__ m. _______       d.

·    Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh*

·    Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3*

·    Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo vandens kiekis ___ m3*

·    Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m3 iki __ m3, skirtumas __ m3*

·    Dienolaipsniai per atsiskaitymo mėnesį – ___ parų skaičius x oC*

·    Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per atsiskaitymo laikotarpį ___ kWh/ m2/dienolaipsniui *

·    Vidutinis šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu, teko namo 1 m2 naudingojo ploto ___ kWh/ m2/dienolaipsniui *

·    Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, priskirtas pastato bendrosioms reikmėms   _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti  _____ kWh*

·    Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)_____ kWh*

·    Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas geriamajam vandeniui šildyti _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)_____ kWh*

 

 

*Informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.


 

2. Informacija apie mokėjimą už atsiskaitymo laikotarpį

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM

Taikomas PVM ir jo dalis, Eur

Suma

su PVM, Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirta šiluma karštam vandeniui paruošti

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

ct/kWh

 

 

Suvartotas karštas vanduo

m3

 

Eur/m3

 

 

Apskaitos prietaisų aptarnavimas

vnt.

 

Eur/vnt

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už atsiskaitymo  laikotarpį ataskaita

 

Atsiskaitymo laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Eur

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota atsiskaitymo  laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

 

 

Pavadinimas

nuo

iki

skirtu-mas

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3

 

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 2 rodmenys, m3

 

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 3 rodmenys, m3

 

 

 

 

Buto šilumos skaitiklio rodmenys, MWh

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais, mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia.

2. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas, jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti.

 

5. Duomenys apie bendrą pastate šilumos suvartojimą ir šilumai paskirstyti naudojami duomenys

 

Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___

 

II. Papildoma informacija, pateikiama šilumos VARTOTOJUI ir (ar) karšto vandens vartotojui, ir (ar) VALDYTOJUI TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS), taisyklėse ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka

 

 

6. Informacija (6.1 arba 6.2 punktas) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už atsiskaitymo laikotarpį:

6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, ct/kWh

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma,

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6.2. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, ct/kWh

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinarės kainos pastovioji dalis

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos pardavimas bute

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už atsiskaitymo laikotarpį ataskaita

 

Atsiskaitymo laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką mokama

 

Perskaičiuota suma, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką ir kiek mokama

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

 

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 


8. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už atsiskaitymo  laikotarpį (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Eur

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis , Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis

Eur

Perskaičiuota suma, Eur

Iš viso su PVM,

Eur

Geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karšto vandens pardavimas bute

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys

(pateikiami, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Patalpa

Daliklio markė

Daliklio Nr.

Nuskai-tymo data

Rodmenys

Rodmenų įvertinimo faktorius K

Suvarto-jimo dalis

(7*8)

nuo

iki

skirtu-mas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

Daugiabučio namo butuose (patalpose) įrengtų visų šilumos daliklių rodmenų suma

 

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠD=__

 

 

 


 

Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas

(pateikiamas, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: KQ=__, KT=__, KC=__, KLAF=__

Rodmenų įvertinimo faktorius K= KQ * KT * KC * KLAF

Šildymo sąnaudų dalių nustatymas

Butui priskirtini koeficientai

Butui tenkantis šilumos kiekis, kWh

 

%

kWh

Koeficientas

Koeficiento vertė

Reguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠD

 

 

Nereguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠA

 

 

Iš viso namui                                    

 

Iš viso butui

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠA=__

 

 

 

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)             (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

10. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina ct/kWh susideda iš dviejų skaičių po kablelio.

11. Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos, o gauta suma dauginama iš galiojančios PVM dalies (procentais).

12. Informacija apie sunaudotą karštą vandenį vartotojui pateikiama kubinio metro šimtosiomis dalimis.

13. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis.