LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMo

Į S A K A S

 

DĖL LIETUVOS TSR GARBĖS VARDŲ SUTEIKIMO KULTŪROS DARBUOTOJAMS

 

Už nuopelnus lietuvių tarybiniam muzikos menui ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime suteikti:

Lietuvos TSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardą:

Andrejevui Julijui Rostislavovičiui

Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos valdybos sekretoriui.

Lietuvos TSR nusipelniusio artisto garbės vardą:

Girdzijauskui Arvydui, Vytauto

Lietuvos TSR valstybinio televizijos ir radijo komiteto vaikų choro vyriausiajam dirigentui.

Jurgelioniui Aleksandrui, Prano

Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos direktoriui.

Navickaitei Emilijai Birutei, Jono

Vilniaus kultūros mokyklos dėstytojai.

Sereikai Fabijonui, Jurgio

Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų muzikos mokytojų fakulteto dekanui.

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas

K. SONGAILA

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius

J. GURECKAS

 

Vilnius, 1987 m. rugpjūčio 27 d. Nr. XI-1867