LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministras

 

Lietuvos Respublikos ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Aplinkos MINISTRO ir žemės ūkio ministro 2002 m. Rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 „DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS, ŪKINIAMS GYVŪNAMS IR MIŠKUI APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. D1-890/3D-745

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1.   Pakeičiame 6.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

6.1. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala pasėliams − žala, kurią medžiojamieji gyvūnai padaro javų, kukurūzų, bulvių, runkelių ir kitų žemės ūkio kultūrų pasėliams, daugiametėms žolėms, vaistiniams augalams, pievoms ir ganykloms juos ištrypdami, išknisdami, išrausdami, nuskabydami, išraudami ar užtvindydami.“

2.   Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Derliaus netekimui apskaičiuoti naudojamas einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė apskaita) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinis derlingumas, kuris, įvertinus pasėlio būklę (piktžolėtumą, užmirkimą, kenkėjų ir ligų išplitimą), gali būti mažinamas. Pasėlyje pasireiškus piktžolėtumui, užmirkimui, kenkėjų ar ligų išplitimui, vidutinio derlingumo mažinimo procentas apskaičiuojamas taikant šios metodikos 7.2 papunktyje nurodytą formulę. Žala visiškai neapskaičiuojama ir neatlyginama, jeigu pasėlius sunaikino medžiojamieji gyvūnai laiku nenuėmus derliaus (už javus (išskyrus grikius), ankštinius augalus, rapsus − po rugsėjo 15 d., grikius – po spalio 15 d., kukurūzus − po lapkričio 1 d. (auginamus grūdus – po lapkričio 30 d.), bulves ir burokėlius − po spalio 1 d., kopūstus ir morkas – po lapkričio 1 d., pašarinius runkelius – po lapkričio 1 d., cukrinius runkelius – po gruodžio 1 d.), jeigu pasėliai sunyko dėl gamtinių veiksnių, arba medžioklės plotų vienetų naudotojui yra uždrausta vykdyti medžioklę teritorijoje, kurioje buvo padaryta žala.“

3.   Pakeičiame 10 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

Apskaičiuojant žalos piniginę išraišką dėl daugiamečių žolių, pievų ir ganyklų pakenkimo, prie negautos produkcijos vertės pridedamos daugiamečių žolių, pievų ir ganyklų atnaujinimo vidutinės išlaidos, nurodytos  normatyvinėse kainose.

4.   Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

11. Jeigu vienmečiai iš rudens pasėti pasėliai pakenkiami ir vertinant žalą (vertinimas atliekamas iki pavasario darbų pradžios) nustatoma, kad visiškai sunaikintų pasėlių vietoje tame žemės plote nauji pasėliai gali būti atsėti ir sulaukta jų derliaus dar tais pačiais ūkiniais metais, apskaičiuojamos tik tiesioginės išlaidos, padarytos sunaikintiems pasėliams atsėti, taikant normatyvines pasėlių atsėjimo kainas. Visiškai sunaikintais pasėliais laikomi tokie, kai pasėlio plote lauktinas derlius yra sumažėjęs daugiau kaip 70 procentų.“

5.    Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Kmynų, bulvinių saulėgrąžų (topinambų) pasėliams padaryta žala atlyginama tik tuo atveju, jeigu kmynų, bulvinių saulėgrąžų (topinambų) pasėliai buvo aptverti tvora, neleidžiančia kanopiniams žvėrims patekti į minėtus pasėlius.“

6.    Pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

14. Vilkų padaryta žala sunaikinus ūkinius gyvūnus, kurie turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ženklinimo aprašas), nustatyta tvarka, apskaičiuojama pagal ūkinio gyvūno (gyvojo svorio) praėjusio mėnesio vidutinę rinkos kainą (vidutine rinkos kaina pripažįstama ūkinio gyvūno (gyvojo svorio) vidutinė supirkimo kaina (Eur už 100 kg), skelbiama interneto svetainėje http://www.vic. Lt / Statistinė informacija / Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema / Mėsos sektorius / Vidaus rinka), atsižvelgiant į ūkinių gyvūnų rūšį, amžiaus grupę, jų skaičių ir svorį, o jei ūkyje tvarkoma dvejybinė apskaita – pagal ūkyje tvarkomos buhalterinės apskaitos paskutinių šešių mėnesių vidutinius pirkimo ir pardavimo duomenis.

Vilkų padaryta žala sunaikinus ūkinius gyvūnus apskaičiuojama pagal formulę:

N = SUM (j) [(gj × sj × kj)], Eur,

 

čia:

 

N – nuostoliai, patirti sunaikinus ūkinius gyvūnus, Eur;

SUM – suma;

j – ūkinio gyvūno rūšis (aibė);

gj – ūkinių gyvūnų skaičius pagal j rūšį, vnt.;

sj – ūkinių gyvūnų pagal j rūšį ir amžiaus grupę svoris (gyvasis arba faktinis svoris po sunaikinimo), kg;

Faktinis svoris po sunaikinimo, kai ūkiniai gyvūnai sužalojami ir (ar) nugaišta, apskaičiuojamas atsižvelgiant į prieš sunaikinimą buvusį ūkinio gyvūno gyvąjį svorį; jei buvusį gyvąjį svorį nustatyti yra neįmanoma, faktinis svoris nustatomas pagal kito tos pačios veislės, lyties ir amžiaus gyvūno svorį .

kj – ūkinio gyvūno pagal j rūšį ir amžiaus grupę (gyvojo svorio) praėjusio mėnesio vidutinė rinkos (supirkimo) kaina, Eur už 100 kg (be PVM) ar vertė pagal paskutinių šešių mėnesių vidutinius pirkimo ir pardavimo duomenis, jei ūkyje tvarkoma dvejybinė apskaita.“

7.   Pakeičiame 15 punktą ir jį išdėstome taip:

15. Jeigu ūkinio gyvūno (gyvojo svorio) praėjusio mėnesio vidutinė rinkos kaina (supirkimo) neskelbiama šios metodikos 14 punkte nurodytoje interneto svetainėje, vadovaujamasi normatyvinėmis kainomis.

Vilkų padaryta žala sunaikinus ūkinius gyvūnus pagal šiame punkte nurodytas sąlygas apskaičiuojama pagal formulę:

N=SUM (j) [(gj x kj)], Eur,

čia:

N – nuostoliai, patirti sunaikinus ūkinius gyvūnus, Eur;

SUM – suma;

j – ūkinio gyvūno rūšis (aibė);

gj – ūkinių gyvūnų skaičius pagal j rūšį, vnt.;

kj – ūkinio gyvūno pagal j rūšį ir amžiaus grupę normatyvinė kaina, o jei ūkinio gyvūno pagal amžiaus grupę normatyvinė kaina nurodyta per intervalą, taikoma minimali normatyvinė kaina (Eur už vnt.) (be PVM), padauginta iš koeficiento 1,5, tačiau neviršijant tos pačios amžiaus grupės ūkiniam gyvūnui taikomos didžiausios normatyvinės kainos.

Vilkų padaryta žala sunaikinus veislinius ūkinius gyvūnus apskaičiuojama ir atlyginama pagal veislinių ūkinių gyvūnų įsigijimo dokumentuose nurodytą kainą arba, jei ūkyje tvarkoma dvejybinė apskaita, – pagal ūkyje tvarkomos buhalterinės apskaitos paskutinių šešių mėnesių vidutinius veislinių ūkinių gyvūnų pirkimo ir pardavimo duomenis.

Vilkams sudraskius vaikingas pateles ar dėl vilkų padarytų sužeidimų ar sukelto streso patelei per dvi savaites po įvykio įvykus išsimetimui, pagal ūkyje tvarkomos buhalterinės apskaitos paskutinių 6 mėnesių vidutinius pirkimo ir pardavimo duomenis už kiekvieną vaisių kompensuojama: už veršelį – 50 proc., už ėriuką ar ožkiuką – 100 proc. 6 mėnesių amžiaus prieauglio pardavimo kainos. Ūkinių gyvūnų vaikingumas nustatomas pagal Ūkinių gyvūnų registre esančią informaciją.

8.    Pakeičiame 16 punktą ir jį išdėstome taip:

16. Vilkų padaryta žala sužalojus ūkinius gyvūnus, kurie turi būti registruoti Ženklinimo apraše nustatyta tvarka, apskaičiuojama ir atlyginama pateikus gydymo išlaidų pagrindimo dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą apie ūkinio gyvūno sužalojimą.“

9.   Pakeičiame 1 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Giedrius Surplys

 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos

1 priedas

 

(Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros akto forma)

 

___________________ SAVIVALDYBĖS KOMISIJA MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI ĮVERTINTI

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS APŽIŪROS AKTAS NR.

_______________________

(data)

 

______________________________________

(žalos padarymo vieta / koordinatės WGS formatu pagal Globalaus pozicionavimo (GPS) sistemą)

 

Mes,_______________   savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti:

 

1.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

2.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

3.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

4.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

5._________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

dalyvaujant pareiškėjui (-ams)_________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

medžioklės plotų naudotojo atstovui (-ams) ________________________________________

(medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

___________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

 

apžiūrėjome vietoje medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą (žemės ūkio pasėliams, miškui, ūkiniams gyvūnams, hidrotechnikos įrenginiams):

(kas netinka, išbraukti)

 

1.___________________ , bendras plotas ________ha, pažeidimas nustatytas ______ha plote,

(pavadinimas)

 

sunaikinta _______ procentų arba ____________ha.

 

2.___________________ , bendras plotas ________ha, pažeidimas nustatytas ______ha plote,

(pavadinimas)

 

sunaikinta ______ procentų arba _________ha.

 

 

Bendras žemės ūkio pasėlio, miško, ūkinių gyvūnų būklės įvertinimas vietoje______________

(kas netinka, išbraukti)

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Ūkiniai gyvūnai buvo apsaugoti šiomis prevencinėmis priemonėmis:

___________________________________________________________________________ .

 

____________________  savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti:

 

1.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)

 

2.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)

 

3.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)

 

4.__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)

 

5._________________________________________________________________________ .

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)

 

Kiti dalyvavę asmenys:

 

Sutinku / nesutinku su vietoje įvertinta medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala

(kas netinka, išbraukti)

 

(žemės ūkio pasėliams, miškui, ūkiniams gyvūnams, hidrotechnikos įrenginiams)

(kas netinka, išbraukti)

 

___________________________________________________________________________ .

(vardas, pavardė)                                                               (parašas)

 

 

Medžioklės plotų naudotojo atstovas sutinka / nesutinka, kad žalą

(kas netinka, išbraukti)

 

(žemės ūkio pasėliams, miškui, ūkiniams gyvūnams, hidrotechnikos įrenginiams)

(kas netinka, išbraukti)

 

 

padarė šie medžiojamieji gyvūnai −     ______________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________________.    

(vardas, pavardė)                                                            (parašas)