KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 19 d. Nr. V-459

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) instituto plėtojimą laisvės atėmimo vietų įstaigose:

1.       T v i r t i n u Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2.       N u r o d a u Lietuvos probacijos tarnybai ir laisvės atėmimo vietų įstaigoms vykdančioms bei organizuojančioms taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procesą vadovautis Aprašu.

3.       P a v e d u:

3.1.    šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam probacijos ir resocializacijos sritis;

3.2.    Kalėjimų departamento Administravimo valdybos Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį probacijos ir resocializacijos sritis;

3.3.    Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Robertas Krikštaponis

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. V-459

 

 

TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, prašymo dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) (toliau – mediacijos) procese formą, atvejų mediacijai vykdyti atrankos kriterijus, mediacijos proceso laisvės atėmimo vietų įstaigose organizavimo sąlygas, laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų ir Lietuvos probacijos tarnybos taikinimo tarpininkų (toliau – mediatoriai) mediacijos vykdymo bendradarbiavimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PRAŠYMO DALYVAUTI MEDIACIJOS PROCESE PATEIKIMAS

 

3. Nuteistasis pateikia Laisvės atėmimo vietų įstaigos administracijai prašymą dalyvauti mediacijos procese (toliau – Prašymas) pagal formą, nustatytą šio aprašo 1 priede.

4. Prašyme turi būti nurodyta:

4.1. vardas ir pavardė;

4.2. gimimo data;

4.3. pataisos įstaigos, kurioje atliekama laisvės atėmimo bausmė, pavadinimas, būrio numeris;

4.4. dalyvavimo mediacijos procese priežastis;

4.5. kaltės pripažinimas dėl savo veiksmų (pildoma tada, kai mediacijos vykdymas pasirinktas dėl padaryto nusikaltimo);

4.6. trumpas konflikto ar padaryto nusikaltimo aplinkybių aprašymas;

4.7. nukentėjusiosios pusės duomenys: vardas ir pavardė, gyv. vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jei mediacijos vykdymas pasirinktas dėl padaryto nusikaltimo, nurodomas baudžiamosios bylos numeris;

4.8. laisvės atėmimo bausmės atlikimo pabaigos data.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS KRITERIJAI MEDIACIJOS PROCESUI VYKDYTI

 

5. Laisvės atėmimo vietų įstaigos vadovybės (administracijos) paskirtas asmuo, atsakingas už bendradarbiavimą su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriais, atlieka mediacijos procesui tinkamų atvejų pirminę atranką.

6. Atrankos kriterijai pirminės mediacijos procesui vykdyti:

6.1. nuteistasis neturi aiškių kriminalinės asmenybės bruožų (nepasižymi agresyviu, manipuliuojančiu elgesiu ir pan.);

6.2. nuteistasis neturi akivaizdžių psichikos sveikatos sutrikimų, kurie neleistų savarankiškai dalyvauti mediacijos procese;

6.2. nėra akivaizdžios antrinės viktimizacijos rizikos;

6.3. nuteistasis nėra teismo pripažintas pavojingu recidyvistu;

6.4. nuteistasis visiškai arba iš dalies pripažįsta savo kaltę, jei mediacijos vykdymas pasirinktas dėl padaryto nusikaltimo;

6.5. nukentėjusiosios pusės (kitos konflikto šalies) kontaktai yra žinomi;

6.6. nuteistasis, turėdamas teisę naudotis mediacijos paslaugomis, nesiekia pagerinti savo teisinių galimybių dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos.

7. Mediacijos procesui netinka atvejai, susiję su nusikaltimais ir baudžiamaisiais nusižengimais žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, tyčiniu žmogaus nužudymu.

 

IV SKYRIUS

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS MEDIATORIŲ BENDRADARBIAVIMAS, ATVEJŲ MEDIACIJAI VYKDYTI PERDAVIMAS

 

8. Už bendradarbiavimą su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriais atsakingas Laisvės atėmimo vietų įstaigos asmuo, įvertinęs, kad atvejis mediacijai tinkamas, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis susisiekia su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriumi ir pateikia nuteistojo prašymą dalyvauti mediacijos procese. Jeigu mediacija bus vykdoma dėl padarytos nusikalstamos veikos, esant galimybei, pridedamas teismo sprendimas.

9. Mediatorius, gavęs nuteistojo prašymą dalyvauti mediacijoje, atlieka antrinę atranką. Nustatęs, kad atvejis tinkamas mediacijai, mediatorius pasirenka tinkamą (tiesioginę arba netiesioginę) mediacijos formą konkrečiam atvejui ir organizuoja mediacijos procesą.

10. Lietuvos probacijos tarnybos mediatorius kartu su laisvės atėmimo vietų įstaigos atsakingu asmeniu suderina mediacijos proceso vykdymo datą ir laiką.

11. Laisvės atėmimo vietų įstaigoje vykdant mediacijos procesą taikomos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) Lietuvos probacijos tarnyboje taisyklės.

 

V SKYRIUS

MEDIACIJOS PROCESO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO UŽTIKRINIMAS

 

12. Kiekviena laisvės atėmimo vietų įstaiga įsakymu paskiria darbuotoją ir jį pavaduojantį asmenį, kurie bus atsakingi už bendradarbiavimą su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriais.

13. Asmenis, atsakingus už bendradarbiavimą su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriais, įstaigos administracija privalo siųsti mokymams mediacijos tematika į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrą.

14. Laisvės atėmimo įstaigos vadovybė turi užtikrinti, kad Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriams būtų sudarytos sąlygos vykdyti mediacijos procesą, t. y. pasirūpina leidimais įeiti į laisvės atėmimo vietų įstaigas, aprūpina tinkamomis patalpomis, kur būtų galimybė vykdyti tiesioginę mediaciją bei įrengtas pavojaus mygtukas.

__________________

 

Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdymo organizavimo aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dalyvauti mediacijos procese forma)

_______________________________________________

(vardas ir pavardė, gim. data)

 

_____________________________________________________________

(laisvės atėmimo vietų įstaigos pavadinimas, adresas, būrys)

 

 

_________________________________________

(Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriaus pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS DALYVAUTI MEDIACIJOS PROCESE

_______________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau organizuoti man mediacijos proceso vykdymą.

 

1.     ___________________________________________________________________________________

                        (dalyvavimo mediacijos procese priežastis)

_______________________________________________________________________________ .

 

2.     ___________________________________________________________________________________

(glaustas konflikto aplinkybių aprašymas)

 

_______________________________________________________________________________________________ .

 

3.   _____________________________________________________________________

(kaltės pripažinimas (pildoma, kai mediacijos proceso prašoma dėl padaryto nusikaltimo (-ų))

 

_______________________________________________________________________________ .

 

4.   Nukentėjusiosios pusės (kitos konflikto šalies) duomenys___________________________

                                                                                                                     (vardas ir pavardė,

 

_______________________________________________________________________________ .

gyv. vietos adresas, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, baudžiamosios bylos numeris)

 

5.     Laisvės atėmimo bausmės atlikimo pabaigos data_____________________________

 

 

_______________

(parašas)