herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ 2020 M. finansavimo

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. A-775

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-95), 11 punktu ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vertinimo komisijos rekomendaciją (2020 m. rugpjūčio 11 d. protokolas Nr. (16.17) KPT1-1):

            1. Skiriu:

1.1. Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijai 400 (keturis šimtus) eurų projektui „Mano krašto platybėse“ įgyvendinti: 50 (penkiasdešimt) eurų transporto išlaidoms padengti, 200 (du šimtus) eurų orientacinio žygio „Pažinkime Skaistgirį“ organizavimo išlaidoms padengti ir 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų vizualizacijos priemonių, reikalingų dailės plenerui ir parodoms, išlaidoms padengti;

1.2. Joniškio rajono Žagarės gimnazijai 500 (penkis šimtus) eurų projektui „Žagarės nekilnojamasis kultūros paveldas ir aš“ įgyvendinti: 400 (keturis šimtus) eurų transporto nuomos bei edukacijų Lietuvos nacionaliniame ir Taikomosios dailės ir dizaino muziejuose išlaidoms padengti ir 100 (vieną šimtą) eurų renginio, skirto Europos paveldo dienoms, išlaidoms padengti;

1.3. Žagarės kultūros centrui 1100 (vieną tūkstantį vieną šimtą) eurų projektui „Europos paveldas ir edukacija Žagarėje 2020“ įgyvendinti: 680 (šešis šimtus aštuoniasdešimt) eurų dalinai finansuoti organizuojamų edukacijų (mokymų ir turnyrų) paruošimą ir pravedimą, 260 (du šimtus šešiasdešimt) eurų transporto nuomos bei filmavimo-montavimo paslaugų išlaidoms padengti ir 160 (vieną šimtą šešiasdešimt) eurų kanceliarinėms prekėms įsigyti.

2. Pavedu Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

           

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė