LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugsėjo 6 d. Nr. Sp-74

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 68, 69 straipsniais ir Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 19 straipsniu, nusprendžia:

1. Patvirtinti Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti pridedamas formas:

2.1. Prašymo dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

2.2. Teikimo dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

2.3. Teikimo dėl įregistravimo atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais;

2.4. Politinės kampanijos turto patikėjimo sutarties;

2.5. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimo dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

2.6. Pažymos apie įregistruoto savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenis.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. Sp-158 „Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                        Jolanta Petkevičienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. Sp-74  

 

 

SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS

DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS

DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijų dalyvių registravimo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje, taip pat registruotų politinės kampanijos dalyvių ir asmenų, kuriuos atsisakyta registruoti politinės kampanijos dalyviais, sąrašo paskelbimo tvarka.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu ir Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniu įstatymu. Rinkimų kodekso reikalavimai taikomi tiek rinkimų, tiek referendumų politinėms kampanijoms. Rinkimų politinės kampanijos ir referendumų politinės kampanijos yra suprantamos ir vadinamos politinėmis kampanijomis.

3. Politinės kampanijos dalyviai:

3.1. Rinkimų politinės kampanijos dalyviai – asmuo arba politinė organizacija, kurie dalyvauja rinkimų politinėje kampanijoje ir yra Vyriausiosios rinkimų komisijos įregistruoti Rinkimų kodekso nustatyta tvarka.

3.2. Referendumo politinės kampanijos dalyviai – asmuo, asmenų grupė, kurie siekia dalyvauti referendumo politinėje kampanijoje ir yra Rinkimų kodekso nustatyta tvarka Vyriausiosios rinkimų komisijos įregistruoti kaip politinės kampanijos dalyviai.

4. Politinės kampanijos dalyviais gali būti:

4.1. politinė partija (visuose rinkimuose);

4.2. politinis komitetas (priklausomai nuo komiteto įsteigimo tikslo: savivaldybių tarybų ir metų rinkimuose konkrečioje savivaldybėje arba rinkimuose į Europos Parlamentą);

4.3. politinės organizacijos keliamas kandidatų sąrašas savivaldybių tarybų daugiamandatėje rinkimų apygardoje;

4.4. fizinis asmuo, turintis teisę būti kandidatu (Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių merų vienmandatėse rinkimų apygardose);

4.5. piliečių referendumo iniciatyvinė grupė ar Seimo narių grupė, pateikusi siūlymą paskelbti referendumą (referendumo iniciatoriai);

4.6. fizinis asmuo, fizinių asmenų, kurie nepritaria referendumo paskelbimo iniciatyvai ir referendumui siūlomam sprendimui, grupė (referendumo oponentai).

5. Politinė partija ir politinis komitetas turi būti registruoti Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 180 dienų iki rinkimų dienos.

6. Pačių prašymu registruojama politinė partija, politinis komitetas, teisę būti kandidatu turintis fizinis asmuo, ketinantis išsikelti savarankiškai, referendumo iniciatoriai, referendumo oponentai. Jiems suteikiamas savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusas.

7. Politinės organizacijos teikimu gali būti registruojami teisę būti kandidatais turintys fiziniai asmenys, kurie pagal Rinkimų kodeksą kandidatais ketina keltis ne savarankiškai, o būti keliami, bei politinių organizacijų keliami kandidatų sąrašai savivaldybių tarybų daugiamandatėse rinkimų apygardose.

8. Politinių organizacijų vienmandatėse rinkimų apygardose keliami kandidatai ir savivaldybių tarybų daugiamandatėse rinkimų apygardose keliami kandidatų sąrašai politinės kampanijos dalyviais registruojami tik juos keliančios politinės organizacijos teikimu. Jiems gali būti suteikiamas savarankiško arba atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio statusas, atsižvelgiant į tai, ar politinė organizacija prašė suteikti savarankiško dalyvio statusą.

9. Kandidatai, esantys kandidatų sąraše, neįgyja rinkimų politinės kampanijos dalyvio statuso, jų rinkimų politinė kampanija organizuojama ir finansuojama jiems atstovaujančio savarankiško rinkimų politinės kampanijos dalyvio (kandidatų sąrašo ar iškėlusios politinės organizacijos) laikantis Rinkimų kodekse nustatytų reikalavimų.

10. Politinės kampanijos dalyvis įgyja visas rinkimų politinės kampanijos dalyvio teises ir pareigas nuo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko arba jo įgalioto šios komisijos nario sprendimo dėl įregistravimo rinkimų politinės kampanijos dalyviu paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje dienos.

11. Tik Apraše nustatyta tvarka įregistruotas politinės kampanijos dalyvis turi teisę būti kandidatu arba kelti kandidatą ar kandidatų sąrašą.

12. Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis turi šias teises ir pareigas:

12.1. savo nuožiūra vykdyti politinę kampaniją;

12.2. finansuoti politinę kampaniją iš Rinkimų kodekse nurodytų finansavimo šaltinių;

12.3. tvarkyti politinei kampanijai skirtų lėšų apskaitą;

12.4. savo vardu įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos išlaidų;

12.5. teikti ataskaitas, jų priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus;

12.6. apmokėti su politine kampanija susijusius įsiskolinimus.

13. Atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis neturi Aprašo 12.2–12.6 papunkčiuose išvardytų teisių ir pareigų, jo vardu veikia jį registruoti teikęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ DĖL ASMENS REGISTRAVIMO POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIU PATEIKIMAS

 

14. Aprašo 6 punkte nurodyti asmenys kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl registravimo politinės kampanijos dalyviu gali nuo tos dienos, kai paskelbiama politinė kampanija, iki tos dienos, kai pagal Rinkimų kodeksą pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas, tačiau bet kokiu atveju toks terminas negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, o Referendumo savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registracija baigiama likus 60 dienų iki referendumo dienos.

15. Asmuo, norintis registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

15.1. Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos prašymą registruoti jį savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

15.2. asmens dokumentą, kai dalyviu registruojamas fizinis asmuo;

15.3. su iždininku pasirašytos turto patikėjimo sutarties nuorašą;

15.4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad registruojamo asmens (politinės partijos, kandidato, politinio komiteto, referendumo iniciatorių grupės koordinatoriaus, referendumo oponento ar referendumo oponentų grupės koordinatoriaus, jeigu savarankišku politinės kampanijos dalyviu registruojasi asmenų grupė) vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra. Pažymą gali išduoti bankas, taip pat tinkamu laikomas banko sąskaitos išrašas, patvirtintas banko darbuotojo arba sąskaitos valdytojo (jo įgalioto asmens). Pažymoje ar kitame dokumente turi būti nurodytas sąskaitos numeris, asmuo, kurio vardu ji atidaryta, sąskaitos lėšų likutis ir lėšų likučio data. Jeigu sąskaitoje, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, buvo lėšų, jos ne vėliau kaip vieną dieną iki pažymos išdavimo dienos turi būti pervestos į kitą šio asmens sąskaitą;

15.5. jeigu yra sudaręs sutartį su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi, – šios sutarties nuorašą.

16. Rinkimų kodekso reikalavimus dalyvauti rinkimuose atitinkanti politinė organizacija pateikia teikimą dėl kito politinės kampanijos dalyvio registravimo ir nurodo šiuo teikimu registruojamo politinės kampanijos dalyvio statusą (savarankiškas ar atstovaujamasis).

16.1. Jeigu politinės organizacijos teikimu registruojamas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, politinė organizacija taip pat pateikia ir Aprašo 15.2–15.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

16.1.1. Kandidato asmens dokumentas teikiamas tik registruojant kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje.

16.1.2. Politinės kampanijos sąskaita atidaroma kandidato vardu, kai teikiamas registruoti kandidatas, ir politinės organizacijos vardu, kai teikiamas registruoti kandidatų sąrašas.

16.2. Jeigu teikimu registruojamas atstovaujamasis dalyvis, Aprašo 15.2–15.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų teikti nereikia.

17. Pasibaigus savarankiškų dalyvių registracijos laikotarpiui, kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose ir kandidatų sąrašai, dėl kurių nėra gautas juos iškėlusios politinės organizacijos teikimas registruoti politinės kampanijos dalyviais, registruojami atstovaujamaisiais dalyviais Vyriausiosios rinkimų komisijos iniciatyva. Registravimo dokumentų jiems teikti nereikia.

18. Politinės organizacijos prašymą ją registruoti ar teikimą registruoti jos keliamus kandidatus, kandidatų sąrašus politinės kampanijos dalyviais pasirašo politinės organizacijos pirmininkas arba įgaliotas asmuo. Jeigu pasirašo įgaliotas asmuo, nurodomas pagrindas (pvz., politinės organizacijos statutas, sprendimas ir pan.) arba pateikiamas įgaliojimas.

19. Registravimo politinės kampanijos dalyviu dokumentus galima pateikti:

19.1. atvykus į Vyriausiąją rinkimų komisiją;

19.2. paštu (pateikimo data laikoma – išsiuntimo data, nurodyta spaude ant voko);

19.3. per siuntų tarnybas ar kurjerį (pateikimo data laikoma – įteikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai data, jeigu siuntos ženklinime nenurodyta išsiuntimo data);

19.4. skenuotus – el. pašto adresu [email protected].

 

III SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS SAVARANKIŠKAIS POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIAIS

 

20. Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas, gavęs norinčiojo registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu prašymą, teikimą, jį nedelsdamas užregistruoja ir parengia sprendimo dėl registravimo politinės kampanijos dalyviu projektą, kurį kartu su gautais dokumentais perduoda Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam komisijos nariui atitinkamam sprendimui priimti.

21. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys, gavęs asmens prašymą ir pateiktus dokumentus, juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų, kuriuos pagal Aprašą būtina pateikti kartu su prašymu ar teikimu, gavimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje dienos priima sprendimą.

22. Registruojant savarankišką politinės kampanijos dalyvį, jam nustatomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nustatytas politinės kampanijos išlaidų limitas, kurio negali viršyti politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidos. Išlaidų dydis nustatomas pagal rinkimų (referendumo) apygardą, kurioje registruojamas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis. Referendumo oponentų išlaidų limitas nustatomas baigus savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registraciją, referendumo apygardoje nustatytą politinės kampanijos išlaidų limtą padalijant iš savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruotų oponentų skaičiaus.

22.1. Politinės organizacijos, registruotos savarankiška rinkimų politinės kampanijos dalyve, politinės kampanijos išlaidų limitą sudaro jos įregistruotų atstovaujamųjų dalyvių (kandidatų sąrašų savivaldybių tarybų rinkimuose ar kandidatų, iškeltų vienmandatėse rinkimų apygardose) politinės kampanijos išlaidų limitų suma.

22.2. Savivaldybių tarybų rinkimuose politinė organizacija, iškėlusi bet vieną kandidatų sąrašą, šiai rinkimų politinei kampanijai gali papildomai išleisti ne daugiau kaip 10 procentų savo iškeltų kandidatų sąrašų limitų sumos.

22.3. Fizinio asmens, registruojamo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, politinės kampanijos išlaidų limitas nepriklauso nuo to, kas jį kelia kandidatu (išsikelia pats, kelia viena ar kelios politinės organizacijos). 

22.4. Kai Rinkimų kodekso nustatytais atvejais vyksta pakartotinis balsavimas, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias išlaidų limitas didinamas 25 procentais.

22.5. Politinės organizacijos, registruotos savarankiška rinkimų politinės kampanijos dalyve ir neiškėlusios nė vieno kandidato ar kandidatų sąrašo, išlaidų limitas sudaro vieną rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį.

22.6. Kai įregistravus politinės kampanijos dalyvį yra keičiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl politinės kampanijos išlaidų limitų konkrečiose rinkimų apygardose nustatymo, jau įregistruotiems politinės kampanijos dalyviams galioja pagal šį sprendimą nustatyti nauji politinės kampanijos išlaidų limitai.

23. Pasibaigus savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo terminui, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimu atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais registruojami vienmandatėse rinkimų apygardose iškelti kandidatai Respublikos Prezidento, Seimo arba savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose ir kandidatų sąrašai savivaldybių tarybų rinkimuose, dėl kurių nebuvo pateikti juos iškėlusios politinės organizacijos teikimai registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

24. Sprendimas dėl registravimo politinės kampanijos dalyviu ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojo pažyma, kurioje nurodomi įregistruoto politinės kampanijos dalyvio duomenys ir jam nustatytas išlaidų limitas politinei kampanijai finansuoti, pateikiami el. pašto adresais, nurodytais pateiktuose dokumentuose.

25. Aprašo 22.4–22.6 papunkčiuose numatytais atvejais iš naujo nustačius savarankiško dalyvio politinės kampanijos išlaidų limitą, Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas savarankiškam politinės kampanijos dalyviui jo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia naują pažymą, kurioje nurodomas iš naujo nustatytas politinės kampanijos išlaidų limitas. Išduodant naują pažymą, jai suteikiamas naujas numeris.

26. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimas atsisakyti registruoti asmenį politinės kampanijos dalyviu turi būti motyvuotas. Jeigu asmuo nesutinka su šiuo sprendimu, jis turi teisę apskųsti sprendimą Vyriausiajai rinkimų komisijai. Šį skundą privaloma išnagrinėti per 5 dienas.

 

IV SKYRIUS

POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIO STATUSO PRARADIMAS

 

27. Politinės kampanijos dalyvio statusas prarandamas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

27.1. politinės kampanijos dalyvio ar jį teikusio registruoti rinkimų politinės kampanijos dalyvio prašymu;

27.2. pasibaigus kandidatų registravimo laikui, Rinkimų kodekso nustatyta tvarka rinkimų politinės kampanijos dalyvis nėra registruotas kandidatu;

27.3. iki pareiškinių dokumentų pateikimo termino pabaigos nepateikti kandidato ar kandidatų sąrašo pareiškiniai dokumentai arba jie pateikti su trūkumais ir dėl to kandidatas ar kandidatų sąrašas nėra registruoti;

27.4. panaikinta kandidato arba kandidatų sąrašo registracija;

27.5. Vyriausioji rinkimų komisija panaikina politinės kampanijos dalyvio statusą dėl šiurkščių Rinkimų kodekso pažeidimų;

27.6. politinei organizacijai paskirta bausmė pagal teismo nuosprendį (bausmės atlikimo laikotarpiu);

27.7. politinės kampanijos dalyviui – fiziniam asmeniui – mirus; politinės kampanijos dalyviui – politinei organizacijai – pasibaigus.

28. Kandidato ar kandidatų sąrašo registracija atšaukiama nuo tos dienos, kai panaikinamas politinės kampanijos dalyvio statusas.

29. Savarankiški politinės kampanijos dalyviai, praradę savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą, nuo sprendimo dėl politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo įsigaliojimo dienos neturi teisės priimti aukų politinei kampanijai finansuoti ir įgyti prievolių, susijusių su politine kampanija. Savarankiško politinės kampanijos dalyvio statuso praradimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti politinės kampanijos dalyvio statusą praradusio asmens prievoles, atsiradusias Rinkimų kodekso ir kitų įstatymų pagrindu.

30. Savarankiškam politinės kampanijos dalyviui praradus savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą, visi jo teikimu registruoti savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir jo atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai netenka politinės kampanijos dalyvio statuso.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ SKELBIMAS

 

31. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbiami:

31.1. registruotų politinės kampanijos dalyvių ir asmenų, kuriuos atsisakyta registruoti rinkimų politinės kampanijos dalyviais, sąrašai;

31.2. politinės kampanijos dalyvio pavadinimas arba vardas, pavardė, statusas politinėje kampanijoje (savarankiškas ar atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis), rinkimų apygardos pavadinimas (kai rinkimų apygarda apima dalį Lietuvos Respublikos teritorijos), duomenys ryšiams palaikyti (telefono numeris, el. pašto adresas);

31.3. iždininko vardas, pavardė, duomenys ryšiams palaikyti (telefono numeris, el. pašto adresas);

31.4. politinės kampanijos audito įmonės, jeigu ji yra, pavadinimas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas arba auditoriaus vardas, pavardė, duomenys ryšiams palaikyti (telefono numeris, el. pašto adresas);

31.5. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimas registruoti arba atsisakyti registruoti asmenį politinės kampanijos dalyviu, sprendimas dėl statuso praradimo.

32. Duomenys ryšiams palaikyti skelbiami iki politinės kampanijos pabaigos, kiti Aprašo 31 punkte nurodyti duomenys ir dokumentai skelbiami neribotą laiką.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimas registruoti arba atsisakyti registruoti asmenį politinės kampanijos dalyviu, sprendimas dėl statuso praradimo per 5 dienas gali būti apskųstas Vyriausiajai rinkimų komisijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

34. Asmenų, norinčių registruotis politinės kampanijos dalyviais, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti dokumentai, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimai dėl asmens registravimo politinės kampanijos dalyviu ir prie sprendimų pridedamos pažymos saugomi Vyriausiosios rinkimų komisijos archyve, laikantis Vyriausiosios rinkimų komisijos dokumentacijos plano, suderinto su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, tačiau ne trumpiau kaip vienus metus nuo politinės kampanijos pabaigos.

__________________

part_882e73d73fe24d8bbabc682855493f54_end