NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. T1-27 „DĖL TARPINSTITUCINĖS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (Prekursorių) kontrolės VEIKSMŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. T1-44

Vilnius

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpinstitucinę narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisiją:

Renaldas Čiužas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius (Komisijos pirmininkas);

Mantas Varna – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos sekretorius);

Marius Šulga – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas – vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas;

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Rasa Šiušytė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Aurelija Vaitkevičienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Žiedūna Vasiliūnė – Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė;

Marius Juozapavičius – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos patarėjas;

Jurgita Žilinskaitė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus patarėja;

Tomas Sadauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

Violeta Verseckienė – Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja.

 

 

Direktorius                                                                                                                  Renaldas Čiužas