LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1332

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Šis Įstatymas specialiosios paskirties bendrovėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme, taikomas tiek, kiek Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme nenustatyta kitaip.“

2. Buvusią 1 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 22 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_cb34b39902e24491a9ef4eb2e1d8152a_end