LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo V-1168DĖL BENDRŲJŲ STUDIJŲ VYKDYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. V-570

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bendruosius studijų vykdymo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu 7.4 papunktį netekusiu galios.

2. Pripažįstu 7.5 papunktį netekusiu galios.

3. Pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:

12. Studijų programa pradedama vykdyti, kai krypties studijos yra akredituotos, o programa įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Studijos gali būti vykdomos tik savivaldybės, kurioje yra aukštosios mokyklos buveinė ar jos padalinys, teritorijoje. Jeigu daugiau nei trečdalis studijų programos yra vykdoma savivaldybės, kurioje yra aukštosios mokyklos padalinys, teritorijoje, tai privalo būti nurodyta Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Studijų vykdymas savivaldybės, kurioje yra aukštosios mokyklos padalinys, teritorijoje galimas tik gavus Studijų kokybės vertinimo centro pritarimą tokių studijų vykdymui Studijų krypties išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Jungtinės  programos pradedamos vykdyti, kai yra įteisintos visose ją vykdančių aukštųjų mokyklų partnerių, šalyse. Pirmosios pakopos  programos, kai studentams sudaroma galimybė savo  kryptį pasirinkti studijų eigoje, pradedamos vykdyti, kai atitinkamų krypčių studijos yra akredituotos pirmajai pakopai.“

4. Pakeičiu 9.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.1. mokomąjį dalyką (-us) ir / ar pedagoginę specializaciją atitinkančios krypties studijoms skiriama ne mažiau kaip 60 kreditų (jei rengiami dviejų ar daugiau mokomųjų dalykų ar pedagoginių specializacijų pedagogai, jų moduliams skiriama iki 180 kreditų);“.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė