VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIŲ IR BENDRŲJŲ, VADYBINIŲ IR LYDERYSTĖS, SPECIFINIŲ IR BENDROSIOS (VIDAUS ADMINISTRAVIMO) VEIKLOS SRITIES PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. 27V-31

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, 4 ir 44 punktais:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinius;

1.2. Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymus.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 27V-31

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai parengti vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Metodika). Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Metodikoje.

2. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo ruošinyje nurodomas ne tik pareigybės lygmuo, bet ir pareigybės pavadinimas, šio pareigybės lygmens atitinkamai pareigybei rengiamas atskiras valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo ruošinys, atsižvelgiant į šios pareigybės specifiką.

3. Užsienio kalbos mokėjimo lygis pareigybės aprašyme nustatomas, vadovaujantis Metodikos 31 punktu.

4. Šiuose valstybės tarnautojų pareigybių ruošiniuose nurodyti konkretūs kompetencijų lygiai taikomi tais atvejais, kai pareigybės aprašymo ruošinyje nurodyta veiklos sritis yra pagrindinė veiklos sritis. Tais atvejais, kai pateikiami vienos kompetencijos keli pakankami lygiai, vadovaujamasi principais, nustatytais Metodikos 2 priedo 1.1-1.6 papunkčiuose.

 

II SKYRIUS

VADOVŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIAI

 

5. I lygmens (įstaigos vadovo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

I lygmuo (įstaigos vadovas)

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

4 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B2

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

5

Specifinės kompetencijos

Profesinės kompetencijos

 

6. II lygmens (įstaigos vadovo pavaduotojo) – Vyriausybės kanclerio pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos kuruojamos sritys

Pareigybės lygmuo

II lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojas)

Pareigybės pavadinimas

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas

Funkcijos:

1. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

2. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

3. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

5. Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklą, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną, Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamų tarpinstitucinių pasitarimų organizavimą, užtikrinant tinkamą teikiamų sprendimų poveikio vertinimą.

6. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą.

7. Nesant Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo, pavaduoja Vyriausybės kanclerį jo atostogų, komandiruočių metu ar laikinojo nedarbingumo atveju arba jo pavedimu atlieka atitinkamas Vyriausybės kanclerio funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

7. II lygmens (įstaigos vadovo pavaduotojo) – įstaigos vadovo (kai įstaiga veikia ne visoje valstybės teritorijoje) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

-

Pareigybės lygmuo

II lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojas)

Pareigybės pavadinimas

Įstaigos vadovas (kai įstaiga veikia ne visoje valstybės teritorijoje)

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

8. II lygmens (įstaigos vadovo pavaduotojo) – įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

II lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojas)

Pareigybės pavadinimas

Įstaigos vadovo pavaduotojas

Funkcijos:

1. Prireikus vadovauja įstaigai.

2. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

3. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

9. III lygmens (departamento (valdybos, grupės) vadovo) – įstaigos prie ministerijos kanclerio pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

III lygmuo (departamento (valdybos, grupės) vadovas)

Pareigybės pavadinimas

Įstaigos prie ministerijos kancleris

Funkcijos:

1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

2. Priima su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusiais klausimais.

4. Valdo įstaigos administracijos padalinių žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja administracijos padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklų vykdymui arba prireikus vykdo administracijos padalinio veiklas.

7. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su administracijos padalinio veikla susijusius dokumentus.

8. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su administracijos padalinio veikla susijusią informaciją.

9. Konsultuoja su įstaigos administracijos padaliniais veikla susijusiais klausimais.

10. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

10. III lygmens (departamento (valdybos, grupės) vadovo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

III lygmuo (departamento (valdybos, grupės) vadovas)

Funkcijos:

 

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 

3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

 

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

 

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

 

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

 

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

11. IV lygmens (vyriausiojo patarėjo)vyriausiojo patarėjo (turinčio pavaldžių asmenų) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo (vyriausiasis patarėjas)

Pareigybės pavadinimas

Vyriausiasis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

7. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimą.

8. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

12. V lygmens (skyriaus (biuro, tarnybos) vadovo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

V lygmuo (skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas)

Funkcijos:

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4/5

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

13. VI lygmens (vyresniojo patarėjo) – vyresniojo patarėjo (turinčio pavaldžių asmenų) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo (vyresnysis patarėjas)

Pareigybės pavadinimas

Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Funkcijos:

1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

2. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

7. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

9. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

10. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

3

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

14. VII lygmens (poskyrio vadovo (vedėjo pavaduotojo)) – skyriaus (biuro, tarnybos), kuris yra kitame administracijos padalinyje, vedėjo ir poskyrio vedėjo (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose) pareigybių aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

VII lygmuo (poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas))

Pareigybės pavadinimas

Skyriaus (biuro, tarnybos), kuris yra kitame administracijos padalinyje, vedėjas

Poskyrio vedėjas (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose)

Funkcijos:

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

2/3

Veiklos valdymas

2

Lyderystė

2

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

15. VII lygmens (poskyrio vadovo (vedėjo pavaduotojo)) – skyriaus (biuro, tarnybos), nesančio kitame administracijos padalinyje, vedėjo pavaduotojo (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

VII lygmuo (poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas))

Pareigybės pavadinimas

Skyriaus (biuro, tarnybos), nesančio kitame administracijos padalinyje, vedėjo pavaduotojas (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose)

Funkcijos:

1. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

5. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

6. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

7. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

2/3

Veiklos valdymas

2

Lyderystė

2

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

16. VIII lygmens (patarėjo) – patarėjo (turinčio pavaldžių asmenų) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo (patarėjas)

Pareigybės pavadinimas

Patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Funkcijos:

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

1/2

Veiklos valdymas

2

Lyderystė

2

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

17. III lygmens (departamento (valdybos, grupės) vadovo) – komisijos ar tarybos administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

III lygmuo (departamento (valdybos, grupės) vadovas)

Pareigybės pavadinimas

Komisijos ar tarybos administracijos direktorius

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigos administracijai.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo įstaigos administracijos išteklius.

3. Valdo įstaigos administracijos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

18. V lygmens (skyriaus (biuro, tarnybos) vadovo) – komisijos ar tarybos sekretoriato vadovo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

V lygmuo (skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas)

Pareigybės pavadinimas|

Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigos sekretoriatui.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo įstaigos sekretoriato išteklius.

3. Valdo įstaigos sekretoriato funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipiniai specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

19. II lygmens (įstaigos vadovo pavaduotojo) savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Kita veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

II lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojas)

Pareigybės pavadinimas

Savivaldybės kontrolierius

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis nei B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

20. III lygmens (departamento (valdybos, grupės) vadovo) – savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Kita veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

III lygmuo (departamento (valdybos, grupės) vadovas)

Pareigybės pavadinimas

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

Funkcijos:

1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.

2. Rengia planų, ataskaitų, išvadų, sprendimų projektus.

3. Teikia savivaldybės kontrolieriui pasiūlymus dėl kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo.

4. Atlieka audito grupės vadovo funkcijas.

5. Kontroliuoja audito metu pateiktų rekomendacijų vykdymą audituojamuose subjektuose.

6. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus.

7. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba arba skyriumi bei kitomis kontrolės ir audito įstaigomis.

8. Vykdo kontrolės ir audito tarnybos dokumentų tvarkymo funkciją.

9. Nesant savivaldybės kontrolieriui, laikinai atlieka savivaldybės kontrolieriui nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

21. II lygmens (įstaigos vadovo pavaduotojo) – seniūno – įstaigos vadovo, kai įstaiga veikia ne visoje valstybės teritorijoje, pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

II lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojas)

Pareigybės pavadinimas

Seniūnas – įstaigos vadovas, kai įstaiga veikia ne visoje valstybės teritorijoje

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1 lygis

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

22. V lygmens (skyriaus, biuro, tarnybos vadovo) – seniūno pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

V lygmuo (skyriaus, biuro, tarnybos vadovas)

Pareigybės pavadinimas

Seniūnas

Funkcijos:

1. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

2. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.

6. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.

7. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.

8. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

10. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

23. VII lygmens (poskyrio vadovo (vedėjo pavaduotojo)) – seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

VII lygmuo (poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas))

Pareigybės pavadinimas

Seniūno pavaduotojas

Funkcijos:

1. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

2. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

3. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

5. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.

6. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

7. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.

8. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

10. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

11. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 3 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

2/3

Veiklos valdymas

2

Lyderystė

2

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

III SKYRIUS

BENDRŲJŲ (VIDAUS ADMINISTRAVIMO) VEIKLOS SRIČIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKLOS PLANAVIMAS

 

24. IV lygmens (vyriausiojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Veiklos planavimas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo (vyriausiasis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

3. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

4. Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar)

kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

25. VI lygmens (vyresniojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Veiklos planavimas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo (vyresnysis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

3. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

4. Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

26. VIII lygmens (patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Veiklos planavimas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo (patarėjas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

27. IX lygmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Veiklos planavimas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo (vyriausiasis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

7. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

28. X lygmens (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Veiklos planavimas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo (vyresnysis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

3. Rengia veiklos planavimo dokumentus.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

2

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

29. XI lygmens (specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Veiklos planavimas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo (specialistas)

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

3. Padeda rengti ir rengia veiklos planavimo dokumentus.

4. Padeda rengti ir teikti bei rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais nesudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Padeda atlikti ir atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

ANTRASIS SKIRSNIS

FINANSŲ VALDYMAS

 

30. IV lygmens (vyriausiojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Finansų valdymas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo (vyriausiasis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

3. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

4. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

5. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

6. Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

10. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

11. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

Specialieji reikalavimai

Specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

31. VI lygmens (vyresniojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Finansų valdymas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo (vyresnysis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

3. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

4. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

5. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

6. Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

10. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

11. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

32. VIII lygmens (patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Finansų valdymas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo (patarėjas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

4. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

5. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymu su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

10. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

11. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

33. IX lygmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Finansų valdymas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo (vyriausiasis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

4. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

5. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymu su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

10. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

11. Vykdo mokėjimo procedūras arba prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

34. X lygmens (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Finansų valdymas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo (vyresnysis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

2. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

4. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas.

5. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.

6. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

9. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.

10. Vykdo mokėjimo procedūras.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

2

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

35. XI lygmens (specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Finansų valdymas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo (specialistas)

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

3. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

4. Padeda sudaryti ir sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas.

5. Padeda rengti ir rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.

6. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Padeda atlikti ir atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

9. Padeda registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.

10. Padeda vykdyti ir vykdo mokėjimo procedūras.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS

 

36. IV lygmens (vyriausiojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Informacinių technologijų valdymas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo (vyriausiasis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su informacinėmis technologijomis susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

2. Koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus.

3. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.

4. Koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą arba prireikus kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

8. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

9. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą  ir sutrikimų šalinimą.

10. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

11. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

12. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertėaukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos

srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

37. VI lygmens (vyresniojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Informacinių technologijų valdymas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo (vyresnysis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su informacinėmis technologijomis susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

2. Koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus.

3. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.

4. Koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą arba prireikus kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

8. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

9. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą  ir sutrikimų šalinimą.

10. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

11. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

12. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

38. VIII lygmens (patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Informacinių technologijų valdymas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo (patarėjas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

8. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą  ir sutrikimų šalinimą.

9. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

10. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

11. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

12. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

39. IX lygmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Informacinių technologijų valdymas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo (vyriausiasis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireiku, koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

8. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

9. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.

10. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

11. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

12. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

40. X lygmens (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Informacinių technologijų valdymas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo (vyresnysis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.

3. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą.

6. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

7. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis ir šalina sutrikimus.

8. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą.

9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją.

10. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

2

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

41. XI lygmens (specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Informacinių technologijų valdymas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo (specialistas)

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.

3. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais nesudėtingais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Padeda diegti ir parametrizuoti, taip pat diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą.

6. Padeda kurti, tobulinti, testuoti, diegti ir parametrizuoti, taip pat kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

7. Padeda nustatyti ir nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis, taip pat padeda šalinti ir šalina sutrikimus.

8. Padeda prižiūrėti ir administruoti, taip pat prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą.

9. Padeda teikti ir teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją.

10. Padeda vykdyti ir vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PERSONALO VALDYMAS

 

42. IV lygmens (vyriausiojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Personalo valdymas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo (vyriausiasis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

3. Koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

7. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

8. Koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą arba prireikus organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

9. Koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą arba prireikus kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą.

10. Koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą arba prireikus vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

Specialieji reikalavimai

Specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

43. VI lygmens (vyresniojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Personalo valdymas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo (vyresnysis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

3. Koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

7. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

8. Koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą arba prireikus organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

9. Koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą arba prireikus kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą.

10. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

11. Koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą arba prireikus vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

44. VIII lygmens (patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Personalo valdymas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo (patarėjas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

7. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

8. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

9. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

10. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

 

11. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

12. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

45. IX lygmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Personalo valdymas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo (vyriausiasis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

7. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

8. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

9. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

10. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

11. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

12. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

46. X lygmens (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Personalo valdymas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo (vyresnysis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

3. Rengia ir teikia informaciją vidutinio sudėtingumo personalo valdymo klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

6. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą.

7. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą.

8. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

9. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą.

10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

2

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

47. XI lygmens (specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Personalo valdymas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo (specialistas)

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

3. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją nesudėtingais personalo valdymo klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

6. Padeda kurti ir įgyvendinti, taip pat kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą.

7. Padeda organizuoti ir organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą.

8. Padeda organizuoti ir organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

9. Padeda organizuoti ir organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą.

10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

11. Padeda vykdyti ir vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

48. IV lygmens (vyriausiojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešieji pirkimai

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo (vyriausiasis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.

2. Koordinuoja viešųjų pirkimų dokumentų rengimą ir prireikus rengia viešųjų pirkimų dokumentus.

3. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.

4. Koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

8. Koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą arba prireikus analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus.

9. Koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą arba prireikus planuoja viešuosius pirkimus, koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

49. VI lygmens (vyresniojo patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešieji pirkimai

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo (vyresnysis patarėjas)

Funkcijos:

1. Koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.

2. Koordinuoja viešųjų pirkimų dokumentų rengimą ir prireikus rengia viešųjų pirkimų dokumentus.

3. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.

4. Koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

8. Koordinuoja tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą arba prireikus analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus.

9. Koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą arba prireikus planuoja viešuosius pirkimus, koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

50. VIII lygmens (patarėjo) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešieji pirkimai

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo (patarėjas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

51. IX lygmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešieji pirkimai

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo (vyriausiasis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Ne mažiau kaip 1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

52. X lygmens (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešieji pirkimai

Pareigybės lygmuo

X lygmuo (vyresnysis specialistas)

Funkcijos:

1. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.

3. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus.

4. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus.

7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

8. Planuoja viešuosius pirkimus ir rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos: