KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 30 d.  Nr. T-3

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 106.1.7 papunkčio nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-3

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

Svarstomų klausimų temos

Svarstymo laikas

Atsakingi

1

2

3

4

1.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymo.

Kartą per ketvirtį

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

2.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų išvadų bei ataskaitų svarstymo.

Gavus išvadas ir ataskaitas

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

3.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybai pateiktų sprendimų projektų, susijusių su biudžeto išlaidomis, svarstymo, siekiant sumažinti savivaldybės įsiskolinimą.

Esant poreikiui

Kontrolės komiteto pirmininkas,

A. Brazas, S. Lekšas

4.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų etatų, mokos fondo pagrįstumo, tikslingumo, naudingumo.

I ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

P. Račkauskas

5.       

 

Dėl socialinio būsto eilių sudarymo ir būstų skyrimo pagrįstumo.

I ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

D. Ivoškis

6.       

 

Dėl Kontrolės komitetui adresuotų prašymų, skundų, pasiūlymų bei viešos informacijos (komiteto kompetencijos klausimais) nagrinėjimo.

Nuolat

Visi Kontrolės komiteto nariai pagal kompetenciją

7.       

 

Dėl socialinių paslaugų seniūnijų gyventojams prieinamumo ir pagrįstumo.

II ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

A. Brazas

8.       

 

Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo po to, kai posėdyje buvo apsvarstytas klausimas „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos automobilių nuotolinio stebėjimo sistemos panaudojimo ir efektyvumo bei galimybės ją pritaikyti plačiau“.

II ketv.

S. Lekšas, P. Račkauskas

9.       

 

Dėl Kelmės rajone vykdomų socialinių, jaunimo, sveikatos projektų tikslingumo ir atskaitomybės.

III ketv.

S. Lekšas, P. Račkauskas

 

 

10.   

Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo ir pokyčių stebėsenos po klausimų svarstymo.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

D. Ivoškis

 

11.   

Dėl iš fizinių ir juridinių asmenų, kuriems vėliau Kelmės rajono savivaldybės taryba suteikia lengvatas, gaunančių paramą sporto klubų, kultūros ir kitų įstaigų atskaitomybės.

IV ketv.

D. Ivoškis, S. Lekšas

 

12.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

 

13.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

 

14.   

Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos.

IV ketv.

Visi komiteto nariai

 

15.   

Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos.

IV ketv.

Visi komiteto nariai

 

 

––––––––––––––––––––––––