NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-9

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo Neringos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. rugsėjo 28 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-162 „Dėl strateginio planavimo Neringos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 45 punktu, Neringos savivaldybės taryba  nusprendžia:  

1.   Patvirtinti Neringos savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos planą (pridedama).

2.   Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Darius Jasaitis

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-9

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS

2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

ĮVADAS

 

Neringos savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau - SVP) – trumpos trukmės (3 metų) tęstinis planavimo dokumentas, kuriame numatomi savivaldybės veiklos prioritetai, svarbiausi darbai (projektai), detalizuojamas savivaldybės Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – SPP) ir atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų įgyvendinimas, atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. SVP atnaujinamas ir tvirtinamas kasmet išlaikant trijų metų perspektyvą. Savivaldybės SVP tvirtina savivaldybės taryba. Neringos savivaldybės SVP sudaro aštuonios programos, kurios yra esminės strateginio veiklos plano dalys, skirtos strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti programos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitus teisės aktų pakeitimus dėl strateginio planavimo savivaldybėse, įsigaliojančius nuo 2014 m. spalio 1 d., bei Vyriausybės parengtas strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas yra atnaujinama ir nuolat tobulinama strateginio planavimo sistema Neringos savivaldybėje. 2017 m. rugsėjo 28 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-162 „Dėl Strateginio planavimo Neringos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta nauja Strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo redakcija.

Į strateginio veiklos plano rengimo procesą 2019–2021 metams buvo įtrauktos ir savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai) (toliau- BĮ). BĮ, vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis, parengė strateginių veiklos planų projektus, kurie buvo integruoti į parengtas savivaldybės SVP programas.  Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 metams parengimo tikslas – orientuoti visos Savivaldybės darbą taip, kad būtų efektyviai ir racionaliai naudojami turimi ir planuojami resursai užsibrėžtiems tikslams pasiekti, nustatyti atsakomybes, sistemingai atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

 

VEIKLOS KONTEKSTAS

 

Neringos savivaldybės strateginio planavimo sistema

Neringos savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro (žr. į 1 pav.):

1) savivaldybės ilgos ir/arba vidutinės ir trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentai;

2) jų tarpusavio ryšiai ir ryšiai su valstybės ir regionų planavimo dokumentais, savivaldybių teritorijų planavimo dokumentais;

3) institucijos bei įstaigos, atsakingos už planavimo dokumentų parengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus.

 

 

1 pav. Strateginio planavimo Neringos savivaldybėje schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atsižvelgiant į 2013 m. balandžio 24 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ patvirtintą išsamią ir detalizuotą esamą situacijos analizę, atitinkančią reikalavimus strateginiam veiklos planui, pateikiama tik jos esminė santrauka. 

Neringos savivaldybės vizija iki 2020 metų:

Neringa – unikalaus kraštovaizdžio ir darnios aplinkos pajūrio kurortas, išsiskiriantis svetinga bendruomene, saugia ir patrauklia aplinka gyvenimui ir poilsiui, kokybiškomis ir išskirtinėmis paslaugomis turistams bei lankytojams ir puoselėjantis kultūrinį, istorinį paveldą bei savitą etninę kultūrą.

Užsibrėžtai vizijai pasiekti suformuluoti trys plėtros prioritetai, apimantys svarbiausias Neringos kurorto sritis:

I.     TURIZMO IR VERSLO PLĖTRAI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS IR KURORTINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.

Šiuo prioritetu ir jį įgyvendinančiomis SVP programomis siekiama didinti Neringos kurorto patrauklumą ir konkurencinį pranašumą regione bei kartu mažinti sezoniškumą. I prioritetas apima svarbiausias Neringos verslo aplinkos sritis: verslo skatinimą, investicijų pritraukimą ir kokybiškų bei unikalių turizmo paslaugų plėtrą. Prioritetu siekiama kurti konkurencingą verslo aplinką, sudaryti sąlygas turizmo sektoriaus plėtrai, plėtojant turizmo paslaugų spektrą ir kokybę, ir skatinti vietos gyventojų, ypač jaunimo, verslumą.

II.      DARNIOS APLINKOS, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ IR SUBALANSUOTOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA.

Šiuo prioritetu ir jį įgyvendinančiomis SVP programomis siekiama užtikrinti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, subalansuotą infrastruktūros (inžinerinių tinklų, susisiekimo sistemos ir kt.) plėtrą ir kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą. Strateginiame plėtros plane ypatingas  dėmesys skiriamas  siekiant užtikrinti palankias sąlygas vystant išsilavinusią, kultūringą, sveiką ir pažangią savivaldybės bendruomenę. Inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo sistemos plėtra ir aplinkos kokybė yra glaudžiai susiję su gyvenimo kokybės vietos gyventojams užtikrinimu. Programomis siekiama įgyvendinti savivaldybės gyventojams aktualias sritis (švietimas, kultūra ir sportas, sveikatos apsauga, socialinė parama, jaunimo politika ir būstas), kurios asocijuojasi su patrauklios gyvenamos aplinkos formavimu. Kokybiškų gyvenimo sąlygų kūrimas susijęs ne tik su infrastruktūros, fizinės gyvenamosios aplinkos gerinimu, o kartu su kokybiško ugdymo, asmens saviraiškos, sveikatos priežiūros ir stiprinimo, socialinio ir viešojo saugumo užtikrinimo paslaugų teikimu.

III.    PAŽANGAUS VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS.

Šį prioritetą įgyvendinančios SVP programos yra orientuotos į Neringos savivaldybės administracijos ir tarybos, savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklos efektyvumo, skaidrumo ir kokybės užtikrinimą. Savivaldybės valdymo kokybė ir efektyvumas sąlygoja gyventojų pasitenkinimą gyvenimu Neringoje, todėl itin svarbu, kad savivaldos institucijų ir įstaigų veikla atitiktų gyventojų poreikius bei lūkesčius, užtikrintų greitą ir skaidrų sprendimų priėmimą. Kokybiškas ir optimizuotas savivaldybės valdymas kuria palankią aplinką verslui ir investicijoms.

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos patvirtinto SPP metmenimis, buvo  apibrėžta savivaldybės (kaip administracijos) misija atsispindinti institucijos paskirtį, įsipareigojimus, kompetencijos sritis, visuomenės poreikius institucijos atžvilgiu. Suformuoti atskiri strateginiai tikslai (administracijos) ir metiniai veiklos prioritetai, kurie integruoti į SVP programas (žr. 2 ir 3 lenteles).

SVP 2019-2021 metams sudaro 8 programų aprašomoji dalis bei tikslų, uždavinių, priemonių, veiklų, veiklų išlaidų ir produkto kriterijų suvestinės. Lėšų poreikis programų įgyvendinimui pateikiamas 1-oje lentelėje.

 

1 lentelė. Programų poreikio pokytis lyginant su 2018 metais

 

Programa

2018 m. sausio mėn. lėšų poreikis

2018 m. vasario mėn. skirti asignavimai

2018 m. gruodžio mėn. skirti asignavimai

Pokytis +/- tūkst. Eur

Poreikis 2019 m.

1

2071,6

1959,2

2292,5

333,3

2532,1

2

2181,8

1683,4

2022

338,6

2418,36

3

1491,7

1298,5

1400

101,5

2903,6

4

950,2

642,6

841,8

199,2

1163,7

5

6631

3022,7

3206

183,3

4126,3

6

584

572,8

483,9

-88,9

638,3

7

251,7

192,6

176,3

-16,3

288,4

8

333,3

93,4

347,6

254,2

397

Iš viso:

14495,3

9465,2

10770,1

1304,9

14467,76

 

2 lentelė. Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 m. struktūros dalys  

neringos savivaldybės ADMINISTRACIJOS

MISIJA

Atsakingai ir skaidriai įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinant darnią kurorto plėtrą, kokybiškų, pažangių viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimą, tenkinant bendruomenės ir svečių viešuosius poreikius ir interesus.

nERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI ir vertinimo rodikliai

 

 

Efekto rodiklio Nr.

TIKSLAS/ Efekto rodiklio pavadinimas

SITUACIJA PLANAVIMO PERIODO PRADŽIOJE

siektina rodiklio kaitos tendencija

Atsakingas padalinys už duomenų pateikimą

01.

KURTI SUBALANSUOTĄ IR EFEKTYVIĄ EKONOMINĘ INFRASTRUKTŪRĄ, SUDARANT PALANKIAS SĄLYGAS VERSLO PLĖTRAI IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI 

E-01-01

Verslumo lygis (išduotų verslo liudijimų skaičius)

908

(2018 m.)

Didinti

Verslo ir strateginės plėtros skyrius

E-01-02

Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, Lt. 

6738

(2012 m.)

Didinti

Verslo ir strateginės plėtros skyrius

E-01-03

Materialinės investicijos vienam gyventojui, Lt.

6016

(2012 m. )

Didinti

Verslo ir strateginės plėtros skyrius

02.

KURTI ŠVARIĄ, SAUGIĄ IR SVEIKĄ KURORTO GYVENAMĄJĄ APLINKĄ BEI AUKŠTĄ SOCIALINĘ GEROVĘ, SAUGOJANT IR RACIONALIAI NAUDOJANT KURORTO IŠTEKLIUS

E-02-01

Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.

2,9

(2013 m. )

Stabilizuoti

Vyriausioji specialistė

(Savivaldybės gydytoja)

E-02-02

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, m.

75,02

(2013 m. )

Didinti

Vyriausioji specialistė

(Savivaldybės gydytoja)

E-02-03

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius

69

(2011 m.)

Mažinti

Civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnyba

E-02-04

Komunalinių atliekų kiekis, tenkantis 1 gyventojui, kg.

735

(2011 m. )

Mažinti

Miesto tvarkymo ir statybos skyrius

E-02-05

Išmestų teršalų kiekis į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, t.

18,3

(2010 m.)

Mažinti

Miesto tvarkymo ir statybos skyrius

03

UŽTIKRINTI SKAIDRŲ, PAŽANGŲ IR EFEKTYVŲ VIEŠĄJĮ VALDYMĄ

E-03-01

Savivaldybės įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšos, mln. Lt.

13,75

(2012 m.)

Didinti

Verslo ir strateginės plėtros skyrius

E-03-02

Lietuvos savivaldybių indeksas, balais

44,4

(2013 m.)

Didinti

Vyriausioji specialistė (Atstovė spaudai, ryšiams su visuomene)

 

3 lentelė. Strateginio veiklos plano programos ir įgyvendinami strateginiai tikslai

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS

Kodas

 

Programos pavadinimas

 

Įgyvendinamas strateginis tikslas

01

Savivaldybės valdymo programa (1 ir 2 priedai)

2, 3

02

Ugdymo ir sporto veiklos programa (3 ir 4 priedai)                     

2

03

Kultūros ir jaunimo veiklos programa (5 ir 6 priedai)

1, 2

04

Socialinės paramos programa (7 ir 8 priedai)

2

05

Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (9 ir 10 priedai)

1, 2

06

Aplinkos apsaugos programa (11 ir 12 priedai)

2

07

Turizmo, smulkiojo ir vidutinio verslo ir rekreacijos plėtros programa (13 ir 14 priedai)

1, 2, 3

08

Sveikatos priežiūros programa (15 ir 16 priedai)

2

 

 

 

 

Neringos SVP 2019–2021 m. rengimo ir įgyvendinimo procese vieną svarbiausių vaidmenų atlieka programų koordinatoriai (žr. 4 lentelę), kurie yra atsakingi už SVP dalių ir įgyvendinimo ataskaitų parengimą bei nuolatinę sistemišką programos stebėseną, įskaitant pasiūlymų teikimus programos keitimui ar papildymui.

 

4 lentelė. Programų koordinatoriai įgyvendinantys  Neringos savivaldybės SVP 2019-2021 metams.

 

Kodas

Programos pavadinimas

Programos koordinatorius

01

Savivaldybės valdymo programa

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Kristina Vlach

02

Ugdymo ir sporto veiklos programa

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Asta Baškevičienė

03

Kultūros ir jaunimo veiklos programa

Kultūros skyriaus vedėja

Edita Radzevičienė

04

Socialinės paramos programa

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Audronė Tribulaitė

05

Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas

Dainius Skirius

06

Aplinkos apsaugos programa

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyr. specialistas, ekologas

Viktoras Kolokšanskis

07

Turizmo, smulkiojo ir vidutinio verslo ir rekreacijos plėtros programa

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Gabrielė Martusevičienė

08

Sveikatos priežiūros programa.

Savivaldybės gydytoja

Virginija Gedžiuvienė

 

 

Savivaldybės strateginio planavimo sistemoje atsakingą vaidmenį atlieka programų vykdytojai, t. y. Neringos savivaldybės administracijos skyriai ir į skyrius neįeinantys valstybės tarnautojai, Neringos savivaldybės biudžetinės įstaigos, Neringos savivaldybės taryba, kontrolės ir audito tarnybos bei savivaldybei pavaldžios įstaigos, kurios yra atsakingos už informacijos pateikimą apie planuojamą įstaigos veiklą ir lėšų poreikį trejiems metams, reikalingas investicijas, vertinimo kriterijus ir jų reikšmes bei veiklos (pagal atitinkamas programų veiklas) ataskaitų parengimą ir pateikimą programų koordinatoriams.

 

PRIDEDAMA:

1.1.    Savivaldybės valdymo programos aprašymas (1 priedas);

1.2.    Savivaldybės valdymo programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė (2 priedas);

1.3.    Ugdymo ir sporto veiklos programos aprašymas (3 priedas);

1.4.    Ugdymo ir sporto veiklos programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė (4 priedas);

1.5.    Kultūros ir jaunimo programos aprašymas (5 priedas);

1.6.    Kultūros ir jaunimo programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė (6 priedas);

1.7.    Socialinės paramos programos aprašymas (7 priedas);

1.8.    Socialinės paramos programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė (8 priedas);

1.9.    Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos aprašymas (9 priedas);

1.10.  Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė p(10 priedas);

1.11.  Aplinkos apsaugos programos aprašymas (11 priedas);

1.12.  Aplinkos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė  (12 priedas);

1.13.  Turizmo rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) programos aprašymas (13 priedas);

1.14.  Turizmo rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė (14 priedas);

1.15.  Sveikatos priežiūros programos aprašymas (15 priedas);

1.16.  Sveikatos priežiūros programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė (16 priedas).

 

__________________