isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS  2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio  29 d. Nr. T-101

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 293 punktu ir Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-351 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 33 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-101

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Pakruojo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos komisija)  tikslas - pagal kompetenciją koordinuoti Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje išskiriant prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, nagrinėti korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, priimti sprendimus  nagrinėjamais klausimais ir kontroliuoti jų vykdymą.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-157 (su pakeitimu, padarytu 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-251) patvirtinta Antikorupcijos komisijos sudėtis:

Rūta Sausienė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininkė;

Edita Ilgavičienė – Pakruojo seniūnijos Taikos seniūnaitijos bendruomenės pirmininkė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Rimvydas Gasparavičius – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Almonaitis – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys;

Gediminas Grybė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys;

Povilas Karvelis – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys;

Virginija Kazlauskienė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė;

Pranė Kvedarienė – Sigutėnų kaimo bendruomenės pirmininkė;

Vidmantas Pėželis – Kalpokų seniūnaitijos seniūnaitis.

Antikorupcijos komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2025 metų programa, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-295 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2025 metų programos patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-283 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

Asmenys su pranešimais į Antikorupcijos komisiją gali kreiptis elektroniniu paštu [email protected], pateikdami pranešimą bet kuriam komisijos nariui raštu arba palikti pranešimą  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio Pakruojyje, Kęstučio g. 4, pirmo aukšto fojė esančioje dėžutėje  „STOP KORUPCIJAI" . Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauti du skundai dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio pažeidimų ar nusikalstamų veikų. Savo iniciatyva Antikorupcijos komisija tyrimų neatliko.

Pagrindinė komisijos veiklos forma – posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sušaukti du Antikorupcijos komisijos posėdžiai.

2020 m. birželio 30 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo nagrinėjami gauti skundai. Vienas skundas buvo perduotas nagrinėti kompetentingai institucijai, nes tokią teisę Antikorupcijos komisijai numato Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-283 patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų 14.1 papunktis (perduoti medžiagą tirti atitinkamoms institucijoms pagal jų kompetenciją), kitame skunde komisija korupcijos apraiškų neįžvelgė. Apie priimtus sprendimus skundų autorius buvo informuotas raštiškai. Taip pat  aptarti Antikorupcijos komisijos narių pasiūlymai dėl Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo.

2020 m. rugpjūčio 25 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje aptartas Pakruojo savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių plano projektas bei aptarti pasiūlymai dėl rengiamų naujų Antikorupcijos komisijos nuostatų.

Antikorupcijos komisija, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-295 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2025 metų programos patvirtinimo“ patvirtintą Pakruojo savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2025 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, siekdama užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę Pakruojo rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse, rinko informaciją, ar įstaigoje /įmonėje yra paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją, ar įstaigose/įmonėse teisės aktų nustatyta tvarka buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Surinkta ir apibendrinta informacija pateikta Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui.

Per 2020 metus Antikorupcijos komisija Pakruojo rajono savivaldybės tarybai parengė du sprendimų projektus. 2020 m. balandžio 30 d. priimtas sprendimas Nr. T-139 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ ir 2020 m. gruodžio 22 d. priimtas sprendimas Nr. T-351 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, kuris įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.

Per 2020 metus komisijos nariai nedalyvavo mokymuose, seminaruose ar diskusijose antikorupcijos tema, nes nebuvo gauta kvietimų.

_______________________________