Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. 642

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.  Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 13 dalimi, 77 straipsnio 7, 13 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi ir 83 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: “.

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą;

3.2. Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašą;

3.3.  Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

3.4. Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

3.5. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis          

 

 

 

Kultūros ministrė, pavaduojanti

švietimo ir mokslo ministrą                                                             Liana Ruokytė-Jonsson


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 642 redakcija)

 

 

LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMO, PATIKSLINIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (toliau − Leidimas) valstybinėms ir nevalstybinėms aukštosioms mokykloms (toliau – aukštoji mokykla) bei užsienio valstybės aukštųjų mokyklų, kurių veikla yra įvertinta aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba agentūros, kuri yra tikroji Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos narė, filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas), dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, Leidimo išdavimo, neišdavimo, patikslinimo, panaikinimo, dublikato išdavimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. Aprašo nuostatos kunigų seminarijoms taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartims.

 

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA, LEIDIMO IŠDAVIMAS, NEIŠDAVIMAS

 

3.  Aukštoji mokykla ar filialas, siekdami gauti Leidimą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) asmeniškai, registruotu paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu valstybine kalba pateikia paraišką, kurią sudaro šie dokumentai:

3.1. prašymas išduoti Leidimą nurodant aukštosios mokyklos ar filialo pavadinimą, teisinę formą, aukštosios mokyklos juridinio asmens kodą ar filialo kodą, buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, padalinių, esančių kitoje valstybėje, kitos savivaldybės teritorijoje, adresus, telefono numerius, vadovo arba jo įgalioto asmens, pateikusio prašymą, pareigas, vardą ir pavardę, prašymo padavimo datą;

3.2. įsipareigojimas pradėti įgyvendinti ne mažiau kaip 3 studijų krypčių (universitetui) arba 2 studijų krypčių (kolegijai) studijas per 12 mėnesių nuo Leidimo išdavimo dienos ir ne mažiau kaip pusę studijų programų įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

3.3. ketinamų vykdyti studijų programų aprašai;

3.4. universitete ketinamų atlikti tarptautinio lygio fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir (arba) ketinamo plėtoti profesionalaus meno, kolegijoje ketinamų vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (arba) profesionalaus meno aprašymas;

3.5. veiklos finansinis planas ir numatomų priemonių, kurios užtikrintų įsipareigojimus studentams aukštosios mokyklos ar filialo veiklos pabaigos atveju, aprašymas;

3.6. turimų ir numatomų materialiųjų išteklių studijų ir mokslo (arba) meno veiklai vykdyti aprašymas;

3.7. studijų ir su studijomis susijusios veiklos vykdymui ketinamų įdarbinti dėstytojų ir kitų aukštosios mokyklos ar filialo darbuotojų sąrašas ir kvalifikacijos aprašymas bei šių asmenų raštu pateikti ketinimai ar įsipareigojimai dalyvauti studijų ir su studijomis susijusioje veikloje;

3.8. vidinės kokybės užtikrinimo sistemos aprašymas;

3.9. aukštosios mokyklos, filialo steigimo dokumentų kopijos. Tais atvejais, kai iš valstybės registrų aukštosios mokyklos ar filialo steigimo dokumentų kopijas gali gauti Studijų kokybės vertinimo centras, šių dokumentų pateikti nebūtina.

3.10.    filialas papildomai pateikia:

3.10.1. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad užsienio aukštoji mokykla yra teisėtai veikianti ir jos ketinamos vykdyti studijų programos yra teisėtai vykdomos kilmės šalyje;

3.10.2. tos užsienio valstybės studijų kokybę prižiūrinčios institucijos raštą apie numatomų studijų programų vykdymo kokybės priežiūrą filiale.

4.  Jeigu Švietimo ir mokslo ministerija nustato, kad pateikti ne visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos administracinė procedūra yra sustabdoma informuojant raštu aukštąją mokyklą ar filialą ir nustatomas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu aukštoji mokykla ar filialas nustatytu laiku trūkumų nepašalina, administracinė procedūra nutraukiama apie tai informuojant raštu aukštąją mokyklą ar filialą.

5.  Švietimo ir mokslo ministerija nustačiusi, kad pateikti visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos:

5.1.  išsiunčia aukštajai mokyklai ar filialui dokumentų gavimo patvirtinimą, kuriame nurodoma Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija;

5.2.  kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą, kuris per 30 darbo dienų nuo šio kreipimosi gavimo dienos turi įvertinti aukštąją mokyklą ar filialą ir pateikti išvadą, jei numatoma aukštosios mokyklos ar filialo veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, arba informaciją apie aukštosios mokyklos ar filialo veiklą, kiek tai susiję su nacionalinio saugumo interesais, jei aukštoji mokykla ar filialas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, ir informuoti apie tai Švietimo ir mokslo ministeriją.

6.  Jeigu Valstybės saugumo departamentas pateikia informaciją, kad numatoma aukštosios mokyklos ar filialo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, Švietimo ir mokslo ministerija Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus per 3 darbo dienas nuo išvados ar informacijos iš Valstybės saugumo departamento gavimo dienos pateikia Studijų kokybės vertinimo centrui.

7.  Jeigu Valstybės saugumo departamentas pateikia išvadą, kad  numatoma aukštosios mokyklos ar filialo veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui,  švietimo ir mokslo ministras priima sprendimą dėl Leidimo neišdavimo ir per 5 darbo dienas informuoja aukštąją mokyklą ar filialą ir Juridinių asmenų registrą.

8.  Studijų kokybės vertinimo centras savo nustatyta tvarka, pasitelkdamas ekspertus, ne ilgiau nei per 4 mėnesius nuo paraiškos dokumentų gavimo dienos įvertina Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus ir nustato, ar materialinė bazė, kvalifikuotas personalas yra tinkami planuojamoms studijų programoms, mokslinei ir (arba) meno veiklai įgyvendinti bei aukštoji mokykla ar filialas atitinka kitas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas sąlygas, būtinas planuojamų studijų programų, mokslinės ir (arba) meno veiklos kokybei užtikrinti, taip pat teikiamų aukštojo mokslo kvalifikacijų atitikčiai reikalavimams užtikrinti, parengia išvadas ir pateikia jas aukštajai mokyklai ar filialui.

9.  Aukštoji mokykla ar filialas turi teisę vieną kartą pateikti apeliaciją Studijų kokybės vertinimo centro sudarytai apeliacinei komisijai (toliau – Apeliacinė komisija) dėl Studijų kokybės vertinimo centro parengtų Aprašo 8 punkte nurodytų išvadų per 7 darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Į Apeliacinės komisijos sudėtį neįeina Studijų kokybės vertinimo centro valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai. Į Apeliacinės komisijos sudėtį įeina: vienas studentas – Lietuvos studentų sąjungos pasiūlytas narys, du Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pasiūlyti asmenys, du Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos pasiūlyti asmenys, du skirtingų aukštųjų mokyklų socialinius partnerius vienijančių organizacijų pasiūlyti asmenys. Apeliacinės komisijos nariai skiriami ne ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui. Lietuvos studentų sąjungos pasiūlytas narys skiriamas ne ilgesniam negu 2 metų laikotarpiui. Kasmet atnaujinama po trečdalį Apeliacinės komisijos sudėties. Apeliacinės komisijos nariu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Apie apeliacijos pateikimą Studijų kokybės vertinimo centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos privalo informuoti Švietimo ir mokslo ministeriją. Studijų kokybės vertinimo centras per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvadų pateikimo aukštajai mokyklai arba filialui negavęs apeliacijos dėl vertinimo išvadų, vertinimo išvadas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas persiunčia Švietimo ir mokslo ministerijai.

10.  Apeliacinė komisija apeliacijas dėl Studijų kokybės vertinimo centro išvadų nagrinėja pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus patvirtintus jos nuostatus ir priima sprendimą, informuoja aukštąją mokyklą ar filialą ir Studijų kokybės vertinimo centrą per 22 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos.

11.       Apeliacinei komisijai priėmus sprendimą apeliacijos netenkinti, Studijų kokybės vertinimo centras išvadas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Apeliacinės komisijos sprendimo gavimo pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai. Jei Apeliacinė komisija priėmė sprendimą patenkinti apeliaciją ir argumentuotai nurodo Studijų kokybės vertinimo centrui pakartotinai įvertinti aukštosios mokyklos ar filialo pateiktus dokumentus, Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis Apeliacinės komisijos sprendimu, parengia galutines išvadas ir pateikia jas Švietimo ir mokslo ministerijai ir aukštajai mokyklai ar filialui per 22 darbo dienas nuo Apeliacinės komisijos sprendimo gavimo dienos.

12.  Švietimo ir mokslo ministras per 25 darbo dienas nuo Studijų kokybės vertinimo centro išvadų gavimo dienos priima sprendimą dėl Leidimo išdavimo arba neišdavimo,  apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą ar filialą,  Juridinių asmenų registrą bei Studijų kokybės vertinimo centrą ir jeigu priimtas sprendimas išduoti Leidimą, jį išduoda. Leidimas aukštajai mokyklai ar filialui siunčiamas registruotu paštu arba įteikiamas pareiškėjo įgaliotam asmeniui.

13.  Leidime turi būti šie rekvizitai:

13.1.  Leidimą išdavusios institucijos pavadinimas;

13.2.  Leidimo pavadinimas;

13.3.  Leidimo numeris;

13.4.  aukštosios mokyklos arba filialo pavadinimas, aukštosios mokyklos juridinio asmens kodas arba užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, kodas, buveinės adresas;

13.5.  aukštosios mokyklos arba filialo  teisinė forma;

13.6.  aukštosios mokyklos arba filialo švietimo veiklos rūšis;

13.7.  Leidimo išdavimo, patikslinimo datos, jeigu Leidimas patikslintas;

13.8.  Leidimą išdavusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir parašas, kuris tvirtinamas Švietimo ir mokslo ministerijos antspaudu.

14.     Švietimo ir mokslo ministras neišduoda Leidimo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO PANAIKINIMAS, PATIKSLINIMAS, LEIDIMO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

15.  Švietimo ir mokslo ministras panaikina leidimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

16.  Pasikeitus Leidime nurodytiems duomenims, aukštoji mokykla ar filialas per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją, kuri per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos išduoda patikslintą Leidimą. Aukštoji mokykla arba filialas turi pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai tiesiogiai arba per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo (interoperabilumo) sistemos portalą (www.epaslaugos.lt; www.evaldzia.lt) prašymą dėl Leidimo patikslinimo ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

17.  Norėdami gauti Leidimo dublikatą, aukštoji mokykla ar filialas turi pateikti tiesiogiai arba per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo (interoperabilumo) sistemos portalą (www.epaslaugos.lt; www.evaldzia.lt) Švietimo ir mokslo ministerijai prašymą dėl Leidimo dublikato išdavimo. Švietimo ir mokslo ministerija per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo priima sprendimą dėl Leidimo dublikato išdavimo ir jį išduoda, remdamasi Švietimo ir mokslo ministerijos turimais duomenimis apie aukštąją mokyklą ar filialą.

18.  Leidimo dublikato blanke nurodoma dublikato išdavimo data, o blanko viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma „DUBLIKATAS“. Leidimo dublikatas išsiunčiamas pareiškėjui registruotu paštu arba įteikiamas jo įgaliotam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.  Leidimo turėtojų veiklos sąlygų priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija ar kita jos įgaliota institucija.

20.  Informaciją apie Leidimo išdavimą, patikslinimą, panaikinimą Švietimo ir mokslo ministerija teikia Licencijų informacinei sistemai ir skelbia Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje.

 

__________________


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 642 redakcija)

 

 

LEIDIMO VYKDYTI SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMO, PATIKSLINIMO ir PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą (toliau – Leidimas) užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės aukštosios mokyklos atstovybei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, juridiniam asmeniui, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, veikiantiems pagal tarptautines sutartis (toliau – Pareiškėjas) dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, Leidimo išdavimo, neišdavimo, patikslinimo, panaikinimo, Leidimo dublikato išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. Aprašo nuostatos kunigų seminarijoms taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartims.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA, LEIDIMO IŠDAVIMAS, NEIŠDAVIMAS

 

3. Pareiškėjas, norėdamas gauti Leidimą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) asmeniškai, registruotu paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu valstybine kalba pateikia:

3.1. prašymą išduoti Leidimą, kuriame nurodomas Pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, veiklos tikslai, veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Pareiškėją, užsienio aukštąją mokyklą, ją įsteigusį asmenį, vadovą, vadovo, jo įgalioto asmens, taip pat prašymą pateikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, prašymo pateikimo data;

3.2. dokumentą, įrodantį, kad užsienio valstybės aukštoji mokykla kilmės šalyje veikia teisėtai;

3.3. dokumentą, įrodantį, kad užsienio valstybės kompetentinga institucija, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio valstybės aukštoji mokykla, neprieštarauja, kad Pareiškėjas vykdytų su studijomis susijusią veiklą Lietuvos Respublikoje;

3.4. dokumentą, įrodantį, kad užsienio valstybės aukštoji mokykla sutinka, kad Pareiškėjas vykdytų su studijomis susijusią veiklą Lietuvos Respublikoje;

3.5. Pareiškėjo Lietuvos Respublikoje steigimo dokumentų kopijas. Tais atvejais, kai iš valstybės registrų Pareiškėjo steigimo dokumentų kopijas gali gauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, šių dokumentų pateikti nebūtina.

4. Gavusi Pareiškėjo pateiktus dokumentus, Švietimo ir mokslo ministerija patikrina, ar pateikti visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai. Jeigu Pareiškėjas pateikia ne visus nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos administracinė procedūra yra sustabdoma raštu informuojant Pareiškėją ir nustatomas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu Pareiškėjas nustatytu laiku trūkumų nepašalina, administracinė procedūra nutraukiama apie tai Pareiškėją informuojant raštu.

5.    Švietimo ir mokslo ministerija nustačiusi, kad pateikti visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos:

5.1. išsiunčia Pareiškėjui dokumentų gavimo patvirtinimą, kuriame nurodoma Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija;

5.2. kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą, kuris per 30 darbo dienų nuo šio kreipimosi gavimo dienos turi įvertinti Pareiškėją ir pateikti išvadą, ar numatoma Pareiškėjo veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, arba informaciją apie pareiškėjo veiklą, kiek tai susiję su nacionalinio saugumo interesais, jei Pareiškėjo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, ir informuoti apie tai Švietimo ir mokslo ministeriją.

6.    Jeigu Valstybės saugumo departamentas pateikia informaciją, kad numatoma Pareiškėjo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, švietimo ir mokslo ministras nuo šios informacijos gavimo dienos per 3 darbo dienas sudaro komisiją (toliau − Komisija), kuri per 5 darbo dienas nuo Komisijos sudarymo dienos įvertina Aprašo 3 punkte pateiktus dokumentus ir pateikia siūlymus švietimo ir mokslo ministrui.

7.    Jeigu Valstybės saugumo departamentas pateikia išvadą, kad numatoma Pareiškėjo veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, švietimo ir mokslo ministras per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo priima sprendimą dėl Leidimo neišdavimo ir informuoja Pareiškėją ir Juridinių asmenų registrą.

8. Aprašo 6 punkte nurodyta Komisija gali pasikviesti kompetentingų institucijų atstovus, ekspertus Aprašo 3 punkte nurodytiems dokumentams nagrinėti ir įvertinti.

9. Švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs Komisijos siūlymus per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Leidimo išdavimo arba neišdavimo ir, priėmęs sprendimą išduoti Leidimą, jį išduoda. Leidimas Pareiškėjui siunčiamas registruotu paštu arba įteikiamas Pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, ir praneša Juridinių asmenų registrui.

10. Leidime turi būti šie rekvizitai:

10.1. Leidimą išdavusios institucijos pavadinimas;

10.2. Leidimo pavadinimas;

10.3. Leidimo numeris;

10.4. Pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, kodas) teisinė forma, buveinės adresas;

10.5. Pareiškėjo veiklos rūšis;

10.6. Leidimo išdavimo, patikslinimo datos, jeigu Leidimas patikslintas;

10.7. Leidimą išdavusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir parašas, kuris tvirtinamas Švietimo ir mokslo ministerijos antspaudu.

11. Švietimo ir mokslo ministras neišduoda Leidimo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  44 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais.

12. Jeigu priimamas sprendimas neišduoti Leidimo, švietimo ir mokslo ministras per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša Juridinių asmenų registrui ir Pareiškėjui nurodydamas Leidimo neišdavimo priežastis.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO PANAIKINIMAS, PATIKSLINIMAS, LEIDIMO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

13. Švietimo ir mokslo ministras panaikina išduotą Leidimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  44 straipsnio 7 dalyje numatytais atvejais.

14. Pasikeitus Leidime nurodytiems duomenims taikomos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  44 straipsnio 10 dalyje nustatytos administracinės procedūros. Pareiškėjas gali pateikti prašymą dėl Leidimo patikslinimo ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, Švietimo ir mokslo ministerijai tiesiogiai arba per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo (interoperabilumo) sistemos portalą (www.epaslaugos.lt; www.evaldzia.lt).

15. Norėdamas gauti Leidimo dublikatą, Pareiškėjas gali pateikti prašymą išduoti Leidimo dublikatą Švietimo ir mokslo ministerijai tiesiogiai arba per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos portalą (interoperabilumo) (www.epaslaugos.lt; www.evaldzia.lt). Švietimo ir mokslo ministerija per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl Leidimo dublikato išdavimo ir jį išduoda, remdamasi Švietimo ir mokslo ministerijos turimais duomenimis apie Pareiškėją.

16. Leidimo dublikato blanke nurodoma dublikato išdavimo data, o blanko viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma „DUBLIKATAS“. Leidimo dublikatas išsiunčiamas Pareiškėjui registruotu paštu arba įteikiamas jo įgaliotam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Leidimo turėtojų veiklos sąlygų priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija ir kita jos įgaliota institucija.

18. Informaciją apie Leidimo išdavimą, patikslinimą, panaikinimą Švietimo ir mokslo ministerija teikia Licencijų informacinei sistemai ir skelbia Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje.

 

__________________


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. liepos 26 d.  nutarimo Nr. 642 redakcija)

 

 

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja per vienerius studijų metus ar jų dalį faktiškai už studijas sumokėtos kainos ar jos dalies kompensavimą daliai Lietuvos aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (toliau – aukštosios mokyklos), valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų (toliau – asmenys).

2. Jeigu faktiškai už studijas sumokėta metinė studijų kaina didesnė už norminę studijų kainą, asmeniui kompensuojama metinės studijų kainos dalis, lygi norminei studijų kainai. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina ne didesnė už norminę studijų kainą, asmeniui kompensuojama visa jo faktiškai už studijas sumokėta kaina.

3. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, neturi akademinių skolų, yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus ir pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį, išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytus asmenis. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytą konkursinę eilę.

4. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo neturi teisės gauti asmenys:

4.1. nurodyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) 80 straipsnio 2 dalyje;

4.2. kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jie gavo studijų stipendiją;

4.3. kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta kompensacija.

5. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama asmenims, kurie studijų metus baigė nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos.

6. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) ir aukštosios mokyklos: 

6.1. Fondas (Apraše nustatyta tvarka Fondo direktorius arba Fondo valdyba), administruodamas už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:

6.1.1. planuoja lėšų už studijas sumokėtai kainai kompensuoti poreikį;

6.1.2. nustato Fondui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų dalį, skirtą už studijas sumokėtai kainai kompensuoti (toliau – už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirta suma), bendrą asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių, šių asmenų skaičių kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir skaičių pagal konkrečią kiekvienos aukštosios mokyklos studijų kryptį;

6.1.3. priima sprendimą dėl už studijas sumokėtos kainos kompensacijos skyrimo;

6.1.4. išmoka paskirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją;

6.1.5. atlieka kitas Apraše numatytas funkcijas, susijusias su už studijas sumokėtos kainos kompensavimu.

6.2. Aukštosios mokyklos, administruodamos už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:

6.2.1. sudaro ir teikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą;

6.2.2. atnaujina asmenų kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) ir teikia juos Fondui kartu su kita informacija ir duomenimis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos kompensavimui administruoti;

6.2.3. atlieka kitas Apraše nurodytas funkcijas, susijusias su sumokėtos už studijas kainos kompensavimu.

7. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo Fondo valdyba, atsižvelgdama į Fondo funkcijoms atlikti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir lėšų poreikį joms atlikti, nustato už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirtą sumą. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas skiriamas, neviršijant už studijas sumokėtos kainos kompensavimui skirtos sumos.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, KURIEMS KOMPENSUOJAMA UŽ STUDIJAS SUMOKĖTA KAINA, SĄRAŠO SUDARYMAS

 

8. Bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius nustatomas atsižvelgiant į Aprašo 12 punkte nurodytus duomenis ir yra ne didesnis kaip 10 procentų studentų, kurie pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisąsias studijas baigė laikotarpiu nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., skaičiaus.

9. Asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje nustatomas, bendrą asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių paskirstant proporcingai studentų, kurie kiekvienoje aukštojoje mokykloje pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisąsias studijas baigė laikotarpiu nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., skaičiui.

10. Asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius pagal konkrečią kiekvienos aukštosios mokyklos studijų kryptį apskaičiuojamas Mokslo ir studijų įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

11. Bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius, šių asmenų skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje ar skaičius pagal konkrečios aukštosios mokyklos studijų kryptį apvalinami iki sveikų skaičių, laikantis matematinių skaičių apvalinimo taisyklių: jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio reikšminio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs.

12. Iki einamųjų metų spalio 10 dienos:

12.1. aukštosios mokyklos per Fondo informacinę sistemą užpildo ir pateikia Fondui:

12.1.1. informaciją apie pirmosios ir antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programose studijų metus baigusių studentų skaičių pagal studijų kryptis ir programas atitinkamais priėmimo metais;

12.1.2. asmenų, turinčių teisę gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją toje aukštojoje mokykloje, studijų duomenis: priėmimo į aukštąją mokyklą metus, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų kryptį, studijų formą, studijų pakopą, studijų metų pradžios ir pabaigos datas, antrosios vientisųjų studijų dalies pradžios datą, per studijų metus  ar jų dalį faktiškai už studijas sumokėtą kainą ar jos dalį (už kiekvieną semestrą) (toliau – pretendentų sąrašas);

12.2. Švietimo informacinių technologijų centras pateikia Fondui informaciją apie kiekvienoje aukštojoje mokykloje į kiekvienos studijų krypties studijų programas atitinkamais priėmimo metais įstojusių studentų skaičių ir tos studijų krypties studijų programų aukštųjų mokyklų nustatytas studijų kainas ir normines studijų kainas.

13. Pretendentų sąraše asmenų studijų duomenys išdėstomi pagal konkursinę eilę, kuri sudaroma aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. Pagal šią tvarką sudaromas ir Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašas. Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas ne vėliau kaip kitą  darbo dieną nuo jo patvirtinimo skelbiamas aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

14. Atsižvelgdama į Aprašo 12 punkte nurodytą informaciją ir laikydamasi kitų Aprašo nuostatų, Fondo valdyba nustato bendrą asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių, šių asmenų skaičių kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir skaičių pagal konkrečią kiekvienos aukštosios mokyklos studijų kryptį. Apie Fondo valdybos nustatytus skaičius aukštosios mokyklos informuojamos ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 25 dienos, paskelbiant šią informaciją Fondo interneto svetainėje.

15. Per 7 darbo dienas nuo Aprašo 14 punkte nurodytos informacijos apie Fondo valdybos nustatytus asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius paskelbimo Fondo interneto svetainėje aukštosios mokyklos pagal Fondo direktoriaus patvirtintą formą pateikia Fondui asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą. Aukštosios mokyklos šį sąrašą suformuoja per Fondo informacinę sistemą, pretendentų sąraše įrašydamos asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius.

16. Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše kiekvienoje tos aukštosios mokyklos studijų kryptyje aukštoji mokykla įrašo ne daugiau asmenų nei Fondo valdybos nustatytas asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius pagal konkrečią kiekvienos aukštosios mokyklos studijų kryptį.

17. Jeigu Fondo valdybos konkrečiai aukštosios mokyklos studijų krypčiai nustatytas asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius yra didesnis už toje aukštosios mokyklos studijų kryptyje į už studijas kainos kompensavimą galinčių pretenduoti asmenų skaičių, likusios kompensuojamos vietos neperskirstomos.

18. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašų pateikimo Fondui termino pabaigos Fondo direktorius patvirtina asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą.

19. Paaiškėjus, kad asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytas asmuo neatitinka Apraše nustatytų kriterijų už studijas sumokėtos kainos kompensacijai gauti, Fondo direktorius priima sprendimą neskirti šiam asmeniui už studijas sumokėtos kainos kompensacijos. Jeigu ši informacija paaiškėja po to, kai asmeniui už studijas sumokėtos kainos kompensacija paskirta, Fondo direktorius priima sprendimą pakeisti asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, išbraukiant iš jo nurodytą asmenį. Apie šiame punkte nurodytus sprendimus Fondas informuoja aukštąją mokyklą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo.

20. Aprašo 19 punkte nurodytais atvejais aukštoji mokykla per 10 darbo dienų nuo Fondo direktoriaus sprendimo neskirti asmeniui už studijas sumokėtos kainos kompensacijos ar pakeisti asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą, pateikia Fondui prašymą įtraukti į patvirtintą sąrašą kitą pretendentų sąraše nurodytą asmenį, neviršijant asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičiaus pagal konkrečią aukštosios mokyklos studijų kryptį. Fondo direktorius per 3 darbo dienas nuo informacijos iš aukštosios mokyklos gavimo dienos priima sprendimą pakeisti asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, įtraukiant į jį nurodytą asmenį.

21. Apie Fondo direktoriaus priimtus sprendimus skirti (neskirti) už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šiuose sprendimuose nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas per Fondo informacinę sistemą ir elektroniniu paštu.

 

III SKYRIUS

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMAS

 

22. Asmuo, kuriam paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per 15 darbo dienų nuo Aprašo 21 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą privalo pateikti Fondui Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją (toliau – prašymas). Aprašo 20 punkte nustatytais atvejais asmuo privalo pateikti prašymą per 7 darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sprendimo priėmimo.

23. Asmuo, kuris Aprašo 22 punkte nustatytu terminu nepateikė prašymo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (ligos, techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių), ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia Fondui prašymą pratęsti prašymo pildymo terminą. Gavęs asmens prašymą pratęsti prašymo pildymo terminą, Fondo direktorius per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl prašymo pildymo termino pratęsimo. Prašymo pildymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d. Apie priimtą sprendimą asmuo elektroniniu paštu informuojamas sprendimo priėmimo dieną.

24. Jeigu asmuo, kuriam paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Aprašo nustatytu terminu nepateikia Fondui prašymo, laikoma, kad toks asmuo atsisakė už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, ir kompensacija jam neišmokama, išskyrus Aprašo 23 punkte nurodytą atvejį.

25. Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama į asmens sąskaitą, nurodytą prašyme, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymų teikimo termino pabaigos arba Aprašo 23 punkte nurodytu atveju asmeniui pratęsus prašymo pildymo terminą – nuo asmens prašymo pateikimo.

 

_____________________