HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-296

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS.

2. Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Medžioti leidžiama tik medžiojamuosius gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Medžiojamuosius gyvūnus, kuriems nenustatytas arba pasibaigęs leistinas jų medžiojimo terminas, arba medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti reikia panaudoti medžioklės įrankius, kurie nepriskirti leistiniems medžioklės įrankiams, be atskiro Aplinkos apsaugos agentūros leidimo, išduodamo vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1‑622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas), ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės), medžioti, žudyti ir gaudyti kitais būdais draudžiama visus metus, išskyrus 15.3 papunktyje numatytus atvejus. Žvėris ir paukščius, kurie nepriskirti medžiojamiesiems, paimti iš gamtos juos sumedžiojant galima tik laikantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimų. Šie reikalavimai netaikomi naikinant pelinius graužikus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo, ir kurmius.“

3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMAS IR MEDŽIOTOJO BILIETO IŠDAVIMAS.

4. Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę medžioti ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus tokia teisė gali būti suteikta, privalo Komisijai iki nustatyto termino pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):“.

5. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. pažymėjimus apie baigtus medžiotojų mokymo kursus ir atliktą stažuotę pagal Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510, arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;“.

6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS, MEDŽIOKLĖS BŪDAI IR TERMINAI.

7. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS DOKUMENTAI.

8. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS EIGA.

9. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SUMEDŽIOJIMO LIMITŲ NUSTATYMAS.

10. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS PRODUKCIJA IR JOS NAUDOJIMAS. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI.

11. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Medžioklės produkcija priklauso medžioklės plotų naudotojams. Medžioklės plotų naudotojams taip pat priklauso medžioklės plotų vieneto teritorijoje rasti sužeisti, nugaišę, dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvę bei į teritorijas, kuriose medžioti draudžiama (išskyrus rezervatus), iš greta esančių medžioklės plotų vienetų atklydę ir čia rasti sužeisti ar nugaišę, žuvę medžiojamieji gyvūnai ir jų dalys. Neteisėtai sumedžioti ar įgyti, pasisavinti gyvūnai ar jų dalys medžioklės plotų naudotojams neperduodami ir realizuojami arba sunaikinami Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, nustatyta tvarka.“

12. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

MEDŽIOKLĖ ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE.

13. Pakeičiu 56.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.6. medžioklės plotų naudotojas, atvykęs medžioti į valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zoną, prieš pradėdamas medžioklę, privalo telefonu informuoti apie tai saugomų teritorijų direkciją;“.

14. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

SU MEDŽIOKLE SUSIJUSI DRAUDŽIAMA VEIKLA.

15. Pakeičiu 58.3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.3.9. naudojant naktinius, lazerinius, termovizinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba medžiojant turėti juos su savimi;“.

16. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖS METU REIKALAVIMAI.

17. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.“

18. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ.

19. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus į kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas