r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 17 d.  Nr. T-15

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-15  

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

86.000

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

10.745

Iš viso:

96.745

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

-

-

-

-

-

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

2.1.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – 1

88.530

60.899,68

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

3.1.

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (Neinfekcinių ir infekcinių ligų ir traumų profilaktika)

8

10.570

10.282

3.2.

Aplinkos sveikata (maudyklų vandens stebėsena, smėlio tyrimai)

1

2.500

2.088,96

3.3.

Fizinio aktyvumo skatinimas (sveikos gyvensenos ugdymas bendruomenėje)

27

24.650

23.750

 

3.4.

Psichikos sveikatos stiprinimas

4

2.600

2.600

3.5.

Kitos sritys: 1) Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas 2) savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas; rizikos grupės asmenų skiepijimas 3) lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms spręsti; 4) gydytojų pritraukimo programa;

24

48.210

22.178,72

 

 

Iš viso lėšų:

88.530

60.899,68