VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 127 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO PROCEDŪRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. VA-101

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 127 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų apraše (toliau – procedūrų aprašas) nustatomi mokesčių mokėtojų mokestinių nepriemokų perėmimo procedūrų atlikimo ir įforminimo reikalavimai.“

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Procedūrų aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 86 straipsniu, Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės).“

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mokesčių mokėtojas dokumentus dėl mokestinės nepriemokos perėmimo mokesčių administratoriui pateikia per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Dokumentai teikiami, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Mokesčių mokėtojui procedūrų aprašo 11 punkte nurodytą prašymą pateikus per Mano VMI, mokesčių administratorius skolos perėmėjo skolingumą nustato paslaugos teikimo metu per 2 darbo dienas, vadovaudamasis Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“.

1.5.    Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

1.6.    Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriui per Mano VMI turi pateikti užpildytą ir pasirašytą VMI prie FM nustatytos formos Prašymą duoti sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką (toliau – prašymas).“

1.7.    Papildau 111 punktu:

      „Prašymas duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti yra laikomas gautu, kai kartu su prašymu yra pateikti 13 punkte nurodyti dokumentai (duomenys) ir paslaugos teikimo metu per Mano VMI yra patikrintas skolos perėmėjo tinkamumas, numatytas Procedūrų aprašo 17.1 papunktyje.“

1.8.    Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Mokesčių administratoriui nagrinėjant mokesčių mokėtojo prašymą, išieškojimo veiksmai, taikytini mokesčių mokėtojui, paprastai nepradedami arba sustabdomi, tačiau tai nėra kliūtis taikyti bet kokią mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, numatytą MAĮ.“

1.9.    Pripažįstu netekusiu galios 13.2 papunktį.

1.10.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Mokesčių administratoriaus padalinys, nagrinėjantis prašymą, surinkęs visą informaciją apie mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo finansinę būklę, atlikęs turimos informacijos analizę bei nustatęs, kad tikslinga patenkinti (netenkinti) prašymą, VMI prie FM viršininkui (jo įgaliotam asmeniui) turi pateikti:

16.1. išvados, kurioje nurodomi sutikimo (nesutikimo) perimti mokestinę nepriemoką motyvai (toliau – išvada), projektą;

16.2. išvados motyvus pagrindžiančius dokumentus;

16.3. sprendimo patenkinti (netenkinti) prašymą projektą.“

1.11.  Pakeičiu 17.2. papunkčio pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

17.2. turi realių galimybių padengti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu ją perimtų (turi turto ir / ar pajamų, iš kurių gali būti sumokėta mokestinė nepriemoka ar įvykdytas išieškojimas).“

1.12.  Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos.

Jeigu mokesčių mokėtojui ar skolos perėmėjui nurodoma pateikti papildomus dokumentus arba pasiūloma patikslinti sutartį, šio termino skaičiavimas sustabdomas nuo mokesčių administratoriaus prašymo pateikti papildomus dokumentus iki tokių dokumentų arba patikslintos sutarties pateikimo mokesčių administratoriui dienos.

Jeigu dėl skolos perėmėjo turimos permokos (skirtumo) yra atliekami kontrolės veiksmai, siekiant įsitikinti permokos realumu (pagrįstumu), šio termino skaičiavimas stabdomas iki tol, kol bus gautas pranešimas, kad skolos perėmėjo turima neįskaityta mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinta / įskaityta mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.“

1.13.  Papildau 191 punktu:

 „Jeigu skolos perėmėjas pagrindžia tik vieną perimtos mokestinės nepriemokos sumokėjimo galimybę, t. y. atsiskaityti su biudžetu turima neįskaityta mokesčio permoka (skirtumu), kuri gali būti grąžinta mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti gavimo dienos, priima sprendimą patenkinti (netenkinti) prašymo.“

1.14.  Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. VMI prie FM, priėmusi sprendimą, per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis per Mano VMI privalo jį išsiųsti mokesčių mokėtojui ir skolos perėmėjui.“

1.15.  Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus sprendimą netenkinti prašymo, mokesčių mokėtojas su prašymu, kad tą pačią mokestinę nepriemoką perimtų tas pats skolos perėmėjas, gali kreiptis, kai išnyksta mokesčių administratoriaus motyvuotoje išvadoje nurodytos aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas netenkinti mokesčių mokėtojo prašymo.“

2.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė