VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-508 „DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJAMS PATVIRTINIMO”

PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. B1-949 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 7 punktu:

1. P a k e i č i u  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo”  ir jį išdėstau nauja redakcija (Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams nauja redakcija nedėstomi):

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJAMS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 1987 m. lapkričio 13 d. Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 7 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymą vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.“

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams:

2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

2.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Reikalavimai taikomi:

2.1. juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams, užsiimantiems versliniu gyvūnų augintinių veisimu; ir

2.2. fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje ir kurios objektas yra verslinis gyvūnų augintinių veisimas.”;

2.3. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Vartojamos sąvokos:

3.1. Gyvenamosios patalpos –  patalpos, kurios pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

3.3. Veislinis gyvūnas augintinis – gyvūnas augintinis, kurio kilmė ir individualios veislinės savybės atitinka tam tikros gyvūnų augintinių veislės reikalavimus ir kuriam yra išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama jo kilmė ir veislė.

3.4. Verslinis gyvūnų augintinių veisimas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas gyvūnų augintinių dauginimas verslo tikslais.

3.5. Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta –gyvūnų augintinių laikymo vieta, kurioje gyvūnai augintiniai laikomi nuo jų sukergimo ar apsėklinimo iki jų palikuonių pardavimo ar perdavimo kitam gyvūnų augintinių laikytojui.

3.6. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Veterinarijos reikalavimuose prekybai gyvūnais augintiniais, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo” (toliau – Veterinarijos reikalavimai prekybai gyvūnais augintiniais), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose gyvūnų sveikatingumą ir gerovę, vartojamas sąvokas.”;

2.4. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJAMS“;

2.5. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Gyvūnų augintinių veisėjai, kurie laiko veisimui gyvūnų augintinių pateles, turi būti įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turėti registracijos numerį, suteiktą vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas), 29–35 punktų nuostatomis.”;

2.6. pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4. užtikrinti, kad gyvūnų augintinių patelėms po kiekvienos jauniklių vados atvedimo bus suteikiama pakankamai laiko sveikatos būklei atkurti;“;

2.7. pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.5. užtikrinti, kad veisimui bus naudojami kliniškai sveiki, be akivaizdžiai matomų genetinių ligų, apsigimimų ar patologijų gyvūnai augintiniai;“;

2.8. papildau 7.6 papunkčiu:

7.6. užtikrinti, kad nebus vykdomas giminingas veisimas.“;

2.9. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI VERSLINIO GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISIMO VIETOMS“;

2.10. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMUI“;

2.11. pripažįstu netekusiu galios 21 punktą;

2.12. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Gyvūnų augintinių gaišenos turi būti nedelsiant pašalinamos iš gyvūnų augintinių laikymo įrangos ar patalpos ir patalpinamos į šalutinių gyvūninių produktų saugojimo įrenginį (konteinerį) ar patalpą arba tvarkomos vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.”;

2.13. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMUI”;

2.14. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ PRIEŽIŪRAI”;

2.15. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

SVEIKATOS REIKALAVIMAI GYVŪNAMS AUGINTINIAMS”;

2.16. pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai augintiniai turi būti vakcinuojami, kaip nustatyta Pasiutligės kontrolės reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 „Dėl Pasiutligės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“, pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje pateikiamus nurodymus ir turėti dokumentą, kuriuo patvirtinamas jų vakcinavimas nuo pasiutligės.“;

2.17. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ APSKAITOS TVARKA”;

2.18. pakeičiu 56.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.2. parduodami (perduodami) savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį nustatytose vietose, užtikrinant Veterinarijos reikalavimų prekybos gyvūnais augintiniais 2 punkto laikymąsi; arba“;

2.19. pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Gyvūnų augintinių veisėjai Gyvūnų augintinių registre ir (ar) atitinkamame žurnale, ir (ar) elektroninėje laikmenoje turi registruoti šiuos veisimui naudojamų gyvūnų augintinių ir jų palikuonių duomenis nepriklausomai nuo to, ar gyvūnai augintiniai parduodami (perduodami), ar toliau laikomi jų pačių (gyvūnų augintinių duomenys, kurių nėra galimybės registruoti Gyvūnų augintinių registre, turi būti registruojami atitinkamame žurnale ir (ar) elektroninėje laikmenoje):

58.1. veisimui naudojamo gyvūno augintinio rūšį, veislę, lytį, sukergimo ar apsėklinimo datą, poodinės mikroschemos numerį (jeigu suženklinta);

58.2. gyvūno augintinio palikuonio (-ių) rūšį, veislę, atvedimo ar išperėjimo datą, lytį, poodinės mikroschemos numerį (jeigu suženklinta) ir gyvūno augintinio motinos poodinės mikroschemos numerį (jeigu suženklinta);

58.3. jei tai veislinis gyvūnas augintinis, dokumento, kuriuo patvirtinama jo veislė ir kilmė, numerį;

58.4. duomenis apie gyvūno augintinio gydymą, jam atliktas veterinarines procedūras (pvz.: kastracija, gydymas, vakcinacijos data, vakcinos pavadinimas ir kt.) ir (ar) jo nugaišimą.“;

2.20. pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS”;

2.21. pripažįstu netekusiu galios 66 punktą:

2.22. pakeičiu 1 priedo 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Gyvūno augintinio rūšis 

Vienam gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus grindų plotas gyvenamosiose patalpose, m2

Gyvūnui augintiniui, kuris nuolat laikomas laikymo įrangoje ar verslinio gyvūnų augintinių veisimo vietos patalpoje, skiriamas minimalus grindų plotas, m2

Minimalus guolio plotas patelei su jaunikliais, m2

Minimalus plotas gyvūnų augintinių vadai, vyresnei kaip 8 savaičių amžiaus, m2

vienam

kiekvienam papildomam

iki 4 gyvūnų

daugiau kaip 4 gyvūnai

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

1.

1.1.

1.2.

Katė

iki 5,5

per 5,5

 

6

8

 

4

6

 

2

4

 

0,7

1

 

2

4

 

3

5

2. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Šuo:

iki 10 kg

iki 20 kg

iki 40 kg

per 40 kg

 

10

15

20

30

 

4 / 8*

4 / 15*

6 / 25*

6 / 30*

 

2 / 4*

2 / 7*

2 / 12*

3 / 15*

 

0,7

1

1,5

2

 

2

3

4

4

 

3

6

8

12

 

* Pirma ploto norma taikoma šunims, kurie yra išvedami iš jų laikymo įrangos ar patalpos pasivaikščioti ne mažiau kaip 1 kartą per dieną 1 valandai arba ne mažiau kaip 2 kartus per dieną ne trumpiau kaip 30 minučių, antra – kurie nėra išvedami pasivaikščioti.

3.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.6, 2.8, 2.19 ir 2.22 papunkčiai įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika