LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ IR APSIRŪPINIMO ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMUOJU TURTU, REIKALINGU VEIKLAI VYKDYTI IR VALSTYBINĖMS FUNKCIJOMS ĮGYVENDINTI, NORMATYVŲ NUSTATYMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. 1K-65

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 461 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą“ 1.2 ir 1.3 papunkčiais ir įgyvendindamas Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ 6.3 papunktį, 41 ir 42 punktus:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklius.

1.2. Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvus.

2. Nustatau, kad:

2.1. Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodikliai (toliau – Efektyvumo rodikliai) ir apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvai (toliau – Apsirūpinimo NT normatyvai) taikomi administracinės paskirties valstybės nekilnojamajam turtui (toliau – administracinis VNT), kuriuo valstybės pavestoms funkcijoms vykdyti patikėjimo teise arba panaudos pagrindais naudojasi valstybės institucijos ir įstaigos, karinės, valstybės saugumo ir gynybos, policijos, priešgaisrinės, pasienio ir kitos specialiosios tarnybos (toliau – valstybės įstaigos), taip pat valstybės įstaigų išsinuomotam administracinės paskirties nekilnojamajam turtui.

2.2. Duomenų, reikalingų Efektyvumo rodikliams ir Apsirūpinimo NT normatyvams nustatyti šaltinis yra Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (toliau – VTIPS) kaupiami valstybės įstaigų administracinio VNT, išsinuomoto administracinės paskirties nekilnojamojo turto ir kiti VTIPS duomenys, reikalingi šiuo įsakymu patvirtintiems Efektyvumo rodikliams ir Apsirūpinimo NT normatyvams paskaičiuoti.

2.3. Efektyvumo rodikliai ir Apsirūpinimo NT normatyvai yra nustatomi vadovaujantis šiais principais:

2.3.1. naudingumo – Efektyvumo rodikliai ir Apsirūpinimo NT normatyvai turi sudaryti sąlygas valstybės įstaigoms įvertinti savo ir joms pavaldžių įstaigų administracinio VNT panaudojimą, jo išlaikymo sąnaudas ir šio vertinimo pagrindu priimti sprendimus dėl administracinio VNT valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar patiriamų sąnaudų optimizavimo;

2.3.2. patikimumo – Efektyvumo rodiklių ir Apsirūpinimo NT normatyvų reikšmės paskaičiuojamos VTIPS automatiniu būdu. Efektyvumo rodikliai VTIPS paskaičiuojami atskirai kiekvienam administracinės paskirties nekilnojamojo turto objektui, kurį valstybės įstaiga jai pavestoms valstybės funkcijos vykdyti naudoja patikėjimo teise, panaudos pagrindais arba yra išsinuomojusi;

2.3.3. stabilumo – nauji Efektyvumo rodikliai arba Apsirūpinimo NT normatyvai gali būti nustatomi pakeitus arba papildžius VTIPS kaupiamus duomenis, o norminės reikšmės keičiamos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui nustačius reikšmingus VTIPS kaupiamų duomenų netikslumo ar klaidų atvejus;

2.3.4. pasiekiamumo – automatiniu būdu apskaičiuojamos Efektyvumo rodiklių ir Apsirūpinimo VNT normatyvų reikšmės valstybės įstaigoms pateikiamos VTIPS priemonėmis;

2.3.5. palyginamumo – valstybės įstaigos turi galimybę jų naudojamo administracinio VNT Efektyvumo rodiklių reikšmes palyginti su joms pavaldžių įstaigų naudojamo administracinio VNT Efektyvumo rodiklių reikšmėmis, taip pat palyginti valstybės administracinio VNT ir išsinuomoto administracinės paskirties nekilnojamojo turto išlaikymo kaštus.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K-65

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

Eil.Nr.

Rodiklis ir jo matavimo vienetas

Rodikliams skaičiuoti naudojami duomenys

Rodiklio skaičiavimo formulė

Rodiklio norminė reikšmė

 

1.

 

Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, kv. m

 

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (toliau – administracinis VNT) arba išsinuomoto administracinės paskirties nekilnojamojo turto objekto bendras plotas. Jeigu valstybės įstaiga funkcijoms vykdyti naudojasi visu pastatu, nurodomas pastato bendras plotas, jeigu naudojasi pastato dalimi – pastato dalies bendras plotas, jeigu patalpomis – patalpų bendras plotas.

 

Darbuotojų skaičius – valstybės įstaigos darbuotojų (vadovaujančių darbuotojų ir darbuotojų), kurie naudojasi administracinio VNT arba išsinuomoto administracinės paskirties nekilnojamojo turto objektu, skaičius be darbuotojų, esančių valstybės įstaigos pareigybių sąraše, kuriems nėra priskirta darbo vieta kabinetuose.

 

Bendras plotas

Darbuotojų skaičius

 

 

28 kv. m

 

2.

 

Kabinetinis plotas, tenkantis vienam darbuotojui, kv. m

 

Kabinetinis plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT arba išsinuomoto administracinės paskirties objekto kabinetinis plotas, apskaičiuojamas sudėjus visų kabinetu laikomų patalpų plotus. 

Kabinetu laikoma patalpa, kurioje įrengta darbo vieta (yra stalas, kėdė, kitos darbo priemonės). Kabinetu nėra laikomi postai, apsaugos būdelės ir panašaus pobūdžio patalpos.

Darbuotojų skaičius – valstybės įstaigos darbuotojų (vadovaujančių darbuotojų ir darbuotojų), kurie naudojasi administracinio VNT arba išsinuomoto administracinės paskirties nekilnojamojo turto objektu, skaičius be darbuotojų, esančių valstybės įstaigos pareigybių sąraše, kuriems nėra priskirta darbo vieta kabinetuose.

 

Kabinetinis plotas

Darbuotojų skaičius

 

 

10 kv. m

 

3.

 

Panaudos pagrindais perduoto ploto santykis su bendru plotu, procentais

 

Panaudos pagrindais perduotas plotas – valstybės įstaigos patikėjimo teise valdomo administracinio VNT objekto plotas, perduotas kitiems (išskyrus valstybės ir savivaldybių biudžetines įstaigas) subjektams panaudos pagrindais, nurodytas panaudos sutartyje.

 

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT bendras plotas.  Jeigu valstybės įstaiga funkcijoms vykdyti naudojasi visu pastatu, nurodomas pastato bendras plotas, jeigu naudojasi pastato dalimi – pastato dalies bendras plotas, jeigu patalpomis – patalpų bendras plotas.

 

 

Panaudos pagrindais perduotas plotas

x 100

Bendras plotas

 

 

 

 

5 proc.

 

4.

 

Išnuomoto ploto santykis su bendru plotu, procentais

 

Išnuomotas plotas – valstybės įstaigos patikėjimo teise valdomo administracinio VNT objekto plotas, išnuomotas kitiems subjektams,  nurodytas nuomos sutartyje, išskyrus administracinio VNT plotą, kuris Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, nustatyta tvarka išnuomotas neatidėliotinam darbui arba trumpalaikiam renginiui organizuoti arba išnuomotas kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms.

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT bendras plotas. Jeigu valstybės įstaiga funkcijoms vykdyti naudojasi visu pastatu, nurodomas pastato bendras plotas, jeigu naudojasi pastato dalimi – pastato dalies bendras plotas, jeigu patalpomis – patalpų bendras plotas.

 

Išnuomotas plotas

x 100

Bendras plotas

 

 

 

5 proc.

 

5.

 

Nenaudojamo funkcijoms vykdyti ploto santykis su bendru plotu, procentais

 

Nenaudojamas funkcijoms vykdyti plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti administracinio VNT plotas, kurio valstybės įstaiga nenaudoja funkcijoms vykdyti, išskyrus administracinio VNT plotą, nurodytą šios lentelės 3 ir 4 punktuose.

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT bendras plotas. Jeigu valstybės įstaiga funkcijoms vykdyti naudojasi visu pastatu, nurodomas pastato bendras plotas, jeigu naudojasi pastato dalimi – pastato dalies bendras plotas, jeigu patalpomis – patalpų bendras plotas.

 

Nenaudojamas funkcijoms vykdyti plotas

x 100

Bendras plotas

 

 

 

 

5 proc.

 

6.

 

Administracinio VNT bendros išlaikymo sąnaudos, tenkančios 1 kv. m. bendro ploto, eurais

 

 

Administracinio VNT bendros išlaikymo sąnaudos – valstybės įstaigos administracinio VNT išlaikymo sąnaudų pagal VTIPS pateiktą VNT sąnaudų (išskyrus kapitalinio remonto sąnaudas) rūšių sąrašą suma.

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT bendras plotas. Jeigu valstybės įstaiga funkcijoms vykdyti naudojasi visu pastatu, nurodomas pastato bendras plotas, jeigu naudojasi pastato dalimi – pastato dalies bendras plotas, jeigu patalpomis – patalpų bendras plotas.

 

 

 

Administracinio VNT bendros išlaikymo sąnaudos

Bendras plotas

 

 

 

 

 

36 eur/kv.m

 

7.

 

Kabinetinio ploto ir bendrojo ploto santykis, procentais

 

 

Kabinetinis plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT arba išsinuomoto administracinės paskirties objekto kabinetinis plotas, apskaičiuojamas sudėjus visų kabinetu laikomų patalpų plotus. 

Kabinetu laikoma patalpa, kurioje įrengta darbo vieta (yra stalas, kėdė, kitos darbo priemonės). Kabinetu nėra laikomi postai, apsaugos būdelės ir panašaus pobūdžio patalpos.

 

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti naudojamo administracinio VNT arba išsinuomoto administracinės paskirties objekto bendras plotas. Jeigu valstybės įstaiga funkcijoms vykdyti naudojasi visu pastatu, nurodomas pastato bendras plotas, jeigu naudojasi pastato dalimi – pastato dalies bendras plotas, jeigu patalpomis – patalpų bendras plotas.

Kabinetinis plotas

x 100

Bendras plotas

 

 

60 proc.

 

 


 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K-65

 

APSIRŪPINIMO ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMUOJU TURTU, REIKALINGU VEIKLAI VYKDYTI IR VALSTYBINĖMS FUNKCIJOMS ĮGYVENDINTI, NORMATYVAI 

 

Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybės funkcijoms įgyvendinti, normatyvas

Reikšmė

Normatyvams skaičiuoti naudojami duomenys

 

Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, senos statybos pastatuose*

17 kv. m

Kabinetinis plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti įsigyjamo (perkant, statant ar įsigyjant nuomos teisėmis, rekonstruojant, atnaujinant, pertvarkant, arba pritaikant administracinei paskirčiai kitos paskirties nekilnojamąjį turtą) administracinės paskirties nekilnojamojo turto (toliau – administracinis NT) objekto kabinetinis plotas, apskaičiuojamas sudėjus visų kabinetu laikomų patalpų plotus. Kabinetu laikoma patalpa, kurioje įrengta darbo vieta (yra stalas, kėdė, kitos darbo priemonės). Kabinetu nėra laikomi postai, apsaugos būdelės ir panašaus pobūdžio patalpos.

Bendras plotas – valstybės įstaigos jai pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti įsigyjamo (perkant, statant ar įsigyjant nuomos teisėmis rekonstruojant, atnaujinant, pertvarkant, arba pritaikant administracinei paskirčiai kitos paskirties nekilnojamąjį turtą)  administracinio NT objekto bendras plotas. 

 

Kabinetinis plotas, tenkantis vienam darbuotojui, senos statybos pastatuose*

10 kv. m

 

Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, naujos statybos pastatuose**

14 kv. m

Kabinetinis plotas, tenkantis vienam darbuotojui, naujos statybos pastatuose**

 

 

 

 

 

10 kv. m

 

 

 

 

* bendro ploto ir kabinetinio ploto normatyvas, taikomas įsigyjant (perkant, statant ar įsigyjant nuomos teisėmis) administracinį NT, taip pat rekonstruojant, atnaujinant, pertvarkant ir (arba) pritaikant administracinei paskirčiai kitos paskirties senos statybos, pastatytus iki 2000 m., pastatus, patalpas  ar jų dalis.

** bendro ploto ir kabinetinio ploto normatyvas, taikomas įsigyjant (perkant, statant ar įsigyjant nuomos teisėmis) administracinį NT, taip pat rekonstruojant, atnaujinant, pertvarkant ir (arba) pritaikant kitos paskirties naujos statybos, pastatytus po 2000 m., pastatus, patalpas ar jų dalis administracinei paskirčiai.