LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2011 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-326 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 102:2011 „ĮSTAIGA, VYKDANTI FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-907

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 12.8 papunktį.

1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Mokiniai iki 18 metų mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą priimami tik teisės akto [12.7] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę įstaigai Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a) [12.6]. Kitais metais ir vėliau įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto [12.7] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                                Rokas Masiulis