LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. V- 1299

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. spalio 5 d. nutarimą DT- 6/3,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.60 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

60.1.

Sunitinibum

C64, C65

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

60.2.

Sunitinibum

C25“

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga